Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Wybór najkorzystniejszej oferty

Słupsk, 04.12.2013 r.                         

numer sprawy DAO. 251.8.2013

 

 

dotyczy:  Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Zamawiający: Województwo Pomorskie- Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”, pod nazwą:

KAPITALNY REMONT PUNKTU WIDOKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PRZYTARNIA, GMINA KARSIN, DZIAŁKA NR 341

 

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, sporządzoną zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Jednocześnie, na podstawie art. 27 ust. 2 w/w ustawy, Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w jednej z niżej wymienionych form:

  • faksem, na numer Zamawiającego: (59) 84 29 829, poprzez odesłanie niniejszego pisma, potwierdzonego datą odebrania i podpisem osoby odbierającej, oraz określeniem ilości otrzymanych stron,
  • e-mailem, na adres: a.gatarek@pomorskieparki.pl poprzez napisanie treści potwierdzenia z określeniem ilości otrzymanych stron, wskazaniem daty otrzymania zawiadomienia oraz z podaniem imienia i nazwiska osoby potwierdzającej.

W przypadku nie dopełnienia w/w żądania za datę otrzymania Przez Państwa Firmę niniejszego zawiadomienia uznana zostanie data jego przekazania przez Zamawiającego, figurująca  w raporcie wysłania faksem, potwierdzająca pozytywny rezultat transmisji.

                                                                                                                                                            

Słupsk, 04.12.2013 r.                         

numer sprawy DAO. 251.8.2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

KAPITALNY REMONT PUNKTU WIDOKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PRZYTARNIA, GMINA KARSIN, DZIAŁKA NR 341

 

  1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.                            z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę pod nazwą:

Usługi Leśne „WYGOCKI” Andrzej Wygocki, Ciemino 16/2, 76-220 Główczyce,

w  której cena brutto za realizację całości zamówienia wynosi:  18.200,00 złotych.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów= 100 %.

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium najniższa cena.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów                         w kryterium cena 1pkt= 1%
 

1

Hydro-Inż. S.C., Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś,

84-352 WICKO 7

 

 

96,14

2

Przedsiębiorstwo Prywatne „KOPOL” Jan Kożyczkowski,                     ul. Szarych Szeregów 11, 77-100 Bytów

 

97,23

3

Usługi Leśne „WYGOCKI” Andrzej Wygocki,

Ciemino 16/2, 76-220 Główczyce

 

100,00

4

„PREGRES” S.C. Janusz Czernichowski, Janusz Wasiak, ul. Słoneczna 15 C, 76-200 Słupsk

 

58,40

5

Przedsiębiorstwo Budowlane „TROBUD”, Grzegorz Trojański,                         ul. Wojska Polskiego 39/5,  77-100 Bytów

 

        

          58,93

II. TERMIN, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z wykonawców.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu dokumentów wymaganych przepisami prawa do zawarcia umowy.

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane w rozdziale XVII SIWZ.

Data publikacji: 04.12.2013 (13:27) Data aktualizacji: 04.12.2013 (13:27)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1452