Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – dodatkowe roboty budowlane

Słupsk: Roboty dodatkowe do umowy nr PZPK/DAO/17/2014 na Przebudowę trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6.
Numer ogłoszenia: 313632 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe do umowy nr PZPK/DAO/17/2014 na Przebudowę trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zakres zamówienia obejmuje: a) obniżenia poziomu posadowienia fundamentu schodów ewakuacyjnych o 60 cm, b) przesunięcie kabla NN, c) rozebranie rury zewnętrznej kanalizacji deszczowej i wykonanie na nowo, d) wymiana hydrantu na III kondygnacji, e) wymiana zaworów odpowietrzających w grzejnikach szt. 12.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie prawne: Zamówienie z wolnej ręki - na podst. art.67 ust.1 pkt.5) lit. a), b) udzielone Wykonawcy. Uzasadnienie faktyczne: W trakcie realizacji robót budowlanych nastąpiło nieuwidocznione uzbrojenie sieci na matrycy geodezyjnej, które spowodowało kolizję z nowym fundamentem wyjścia ewakuacyjnego wykonywanego w ramach umowy nr PZPK/DAO/17/2014. Hydrant i zawory odpowietrzające okazały się niesprawne. Dodatkowe roboty są niezbędne do wykonania, gdyż nie można było ich przewidzieć na etapie projektowania a także byłoby nie możliwe kontynuowanie prac opisanych w projekcie budowlanym bez wykonania prac dodatkowych. W/w roboty dodatkowe Zamawiający nie mógł przewidzieć przed udzieleniem zamówienia, gdyż przebieg uzbrojenia sieci był niewidoczny na mapie do celów projektowych a wadliwe działanie hydrantu i zaworów odpowietrzających okazało się podczas demontażu w trakcie prac budowlanych. Ze względu na to, że prace dodatkowe stanowią integralną część prac związanych z przebudową trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz z uwagi na konieczność uzyskania gwarancji na całość prac budowlanych od jednego Wykonawcy, roboty te powinien realizować dotychczasowy Wykonawca. Wartość robót nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE NORDECO SP ZOO, UL. K.TETMAJERA 5, 83-400 KOŚCIERZYNA, kraj/woj. lubelskie.

 

Data publikacji: 22.09.2014 (11:53) Data aktualizacji: 22.09.2014 (11:53)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1047