Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

 

Słupsk: Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6.
Numer ogłoszenia: 147374 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych , Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6.2.Przedmiot zamówienia obejmuje:1) przystosowanie trzeciej kondygnacji budynku internatu na cele biurowe siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. W zakres robót budowlanych wchodzą prace związane z przystosowaniem istniejących pomieszczeń internatu do funkcji biurowych w tym wyburzenie jednej ściany nośnej. 2) dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej - wydzielenie budynku jako odrębnej strefy pożarowej i wykonanie wyjścia ewakuacyjnego bezpośrednio z klatki schodowej na zewnątrz. Klatka schodowa została wydzielona na wszystkich kondygnacjach drzwiami EI30 i wyposażona w grawitacyjną instalację oddymiającą (klapa dymowa w dachu). UWAGA: Prace o których mowa w ppkt. 3.2.2. należy wykonać w pierwszej kolejności ze względu na bezkolizyjne funkcjonowanie tego obiektu w trakcie trwania pozostałych prac budowlanych. 3) wyjście ewakuacyjne z budynku oraz schody zewnętrzne od strony wschodniej. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu bez zmian. Dojazdy i dojścia do budynku - istniejące - w oparciu o ul. Poniatowskiego i Bałtycką. Od strony ul. Bałtyckiej istniejąca komunikacja poprzez działkę 174/6. 4)Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie dokumentacji odbiorowej określonej w § 9 ust. 2 pkt 2 b) wzoru umowy.3.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy. UWAGA: Aneksy stanowią uzupełnienie projektów budowlanych, na podstawie których zostały określone zakresy robót budowlanych. Wymienione wyżej dokumenty uzupełniają się i w całości stanowią kompletny przedmiot zamówienia w zakresie całego zadania. 4.Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129) jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 3.1- 3.3 SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).6.W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.7.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne.8.W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 9.Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie SIWZ i przedmiaru robót. Nie dotyczy to warunków niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji projektowej, napotkania znalezisk uniemożliwiających kontynuowanie robót, ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji, nietypowych warunków atmosferycznych i pozostałych okoliczności które zostały przywołane we wzorze umowy.10.W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami lub SIWZ Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.11.Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy. Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg od daty zakończenia odbioru końcowego.12.Zamawiający informuje, iż posiada autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej określonej w pkt 3.3.13.Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad wykonaniem przedmiotu zamówienia.14.Zamawiający zapewni nadzór autorski w zakresie dokumentacji projektowej.15.Przedmiot zamówienia musi być realizowany w sposób, który zapewni jak najmniejszą uciążliwość dla instytucji mających swoją siedzibę na pozostałych kondygnacjach ww. budynku i ich interesantów. Dni i godziny pracy: I kondygnacja użytkowana jest przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Oddział w Słupsku: poniedziałek - piątek od godz. 7:00 - do godz. 15:00,II kondygnację zajmuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 - do godz. 15:30. UWAGA: Wykonanie robót wyburzeniowych wewnętrznych musi zostać wykonane po za godzinami pracy ww. Instytucji. Wykonawca zapewni prowadzenie prac budowlanych w sposób zapewniający ciągłość dostaw mediów (energii elektrycznej, CO, wody, kanalizacji sanitarnej) dla instytucji o których mowa w pkt.3.15.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2)poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem bankowym,3)gwarancjach bankowych,4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.).Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA/ Oddział Słupsk 28 1240 6292 1111 0010 4606 7592. Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy dołączyć w formie oryginału do oferty. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zmówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 13.8 SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. UWAGA: Ze względu na posiadany rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. / Oddział Słupsk przepływ środków pieniężnych może zostać wydłużony z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Należy pamiętać, że to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wniesienia wadium do wyznaczonego terminu w taki sposób, aby Zamawiający miał możliwość jego pełnej dyspozycji. W związku z tym zaleca się Wykonawcom wnoszenia wadium w formie pieniężnej z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania-oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadanie wiedzy i doświadczenia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie prac stanowiących przedmiot zamówienia tj.: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty (odrębne umowy lub zlecenia) budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie, remoncie budynku w zakres których wchodziły w szczególności roboty z branży: architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznych i sanitarnych, przy czym wartość każdej z robót budowlanych była nie mniejsza niż 500.000,00 zł. brutto każda. Obowiązek złożenia dowodów potwierdzających należyte wykonanie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia- oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział następujących osób: 1)kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,2)osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży sanitarnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,3)osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego.2.Złożenie stosownych oświadczeń.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia- oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający rozumie minimum dwie roboty (odrębne umowy lub zlecenia) budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie, remoncie budynku w zakres których wchodziły w szczególności roboty z branży: architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznych i sanitarnych, przy czym wartość każdej z robót budowlanych była nie mniejsza niż 500.000,00 zł. brutto każda. Zamawiający nie żąda informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub nienależycie wykonanych.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:1)zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek: a)zaistnienia siły wyższej, b)przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, c)wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych a także ich zmiany mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, d)konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej bądź realizacji robót dodatkowych lub zamiennych podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego lub lepszego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, których celem jest przywrócenie do stanu sprzed powstania szkody, e)przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, f)opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, jeżeli opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji, g)zmian przedmiotu zamówienia wynikającego z inicjatywy Zamawiającego lub okoliczności które uniemożliwiają należyte wykonanie przedmiotu umowy, h)zawieszenia i wstrzymania robót, i)zmianę terminu rozpoczęcia robót w sytuacjach uzasadnionych leżących po stronie Zamawiającego.2)Zmiany ryczałtowej ceny brutto realizacji robót budowlanych: a)na skutek zmiany obowiązującego podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny wg obowiązujących stawek podatku VAT, b)w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego lub zastosowania przez Wykonawcę preferencji cenowych, c)w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót niewykonanych, a ujętych w ofercie Wykonawcy.3)Wynikającym z potrzeby wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających wykonanie zamówienia ze względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, że zmiany nie mają istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia określony w SIWZ. 4)zmian wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron, 5)zmiany zakresu robót powierzonego podwykonawcom,6)zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których mowa w § 3 umowy, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego.2.W zakresie zmiany wynagrodzenia dotyczącego robót zamiennych Zamawiający dopuszcza taką możliwość jeżeli wartość tych robót nie przekroczy ceny ryczałtowej zaoferowanej przez Wykonawcę i ujętej w umowie. W przypadku potrzeby zrealizowania robót zamiennych znacznie przekraczających po zmianach cenę zamówienia Zamawiający ograniczy pierwotny zakres prac podlegający zmianom wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia.3.Każda zmian umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.pomorskieparki.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego-Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2014 godzina 11:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data publikacji: 30.04.2014 (14:09) Data aktualizacji: 30.04.2014 (14:09)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1172