Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 344204-2014 z dnia 2014-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie elementów związanych z kampanią promocyjno- informacyjną- etap I, zgodnie z realizowanymi zadaniami w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego...
Termin składania ofert: 2014-10-27


Słupsk: Kampania promocyjno- informacyjna - etap I, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.
Numer ogłoszenia: 373744 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 344204 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kampania promocyjno- informacyjna - etap I, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie elementów związanych z kampanią promocyjno- informacyjną- etap I, zgodnie z realizowanymi zadaniami w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów. (Nr postępowania DAO. 251.3.2014) Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe zadania: I. Logo projektu Czynna ochrona Raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych II. Broszury informacyjne III. Plakaty informacyjne IV. Opracowanie i wykonanie roll - upów V. Publikacja materiału prasowego w gazecie codziennej o zasięgu regionalnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0, 22.15.00.00-6, 22.46.20.00-6, 79.34.22.00-5, 79.80.00.00-2, 79.82.25.00-7, 79.82.30.00-9, 79.97.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TRZY DRUGIE, ALEKSANDRA MICHALAK, UL. WOLNICKA 2, 03-774 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32520,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 15508,00
  • Oferta z najniższą ceną: 15508,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31542,00
  • Waluta: PLN.
Data publikacji: 13.11.2014 (13:52) Data aktualizacji: 13.11.2014 (13:52)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 957
Rejestr zmian