Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 147374-2014 z dnia 2014-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz....
Termin składania ofert: 2014-05-20


Słupsk: Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6.
Numer ogłoszenia: 187948 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147374 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6.2.Przedmiot zamówienia obejmuje:1) przystosowanie trzeciej kondygnacji budynku internatu na cele biurowe siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. W zakres robót budowlanych wchodzą prace związane z przystosowaniem istniejących pomieszczeń internatu do funkcji biurowych w tym wyburzenie jednej ściany nośnej. 2) dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej - wydzielenie budynku jako odrębnej strefy pożarowej i wykonanie wyjścia ewakuacyjnego bezpośrednio z klatki schodowej na zewnątrz. Klatka schodowa została wydzielona na wszystkich kondygnacjach drzwiami EI30 i wyposażona w grawitacyjną instalację oddymiającą (klapa dymowa w dachu). UWAGA: Prace o których mowa w ppkt. 3.2.2. należy wykonać w pierwszej kolejności ze względu na bezkolizyjne funkcjonowanie tego obiektu w trakcie trwania pozostałych prac budowlanych. 3) wyjście ewakuacyjne z budynku oraz schody zewnętrzne od strony wschodniej. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu bez zmian. Dojazdy i dojścia do budynku - istniejące - w oparciu o ul. Poniatowskiego i Bałtycką. Od strony ul. Bałtyckiej istniejąca komunikacja poprzez działkę 174/6. 4)Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie dokumentacji odbiorowej określonej w § 9 ust. 2 pkt 2 b) wzoru umowy.3.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy. UWAGA: Aneksy stanowią uzupełnienie projektów budowlanych, na podstawie których zostały określone zakresy robót budowlanych. Wymienione wyżej dokumenty uzupełniają się i w całości stanowią kompletny przedmiot zamówienia w zakresie całego zadania. 4.Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129) jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 3.1- 3.3 SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).6.W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.7.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne.8.W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 9.Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie SIWZ i przedmiaru robót. Nie dotyczy to warunków niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji projektowej, napotkania znalezisk uniemożliwiających kontynuowanie robót, ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji, nietypowych warunków atmosferycznych i pozostałych okoliczności które zostały przywołane we wzorze umowy.10.W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami lub SIWZ Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.11.Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy. Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg od daty zakończenia odbioru końcowego.12.Zamawiający informuje, iż posiada autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej określonej w pkt 3.3.13.Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad wykonaniem przedmiotu zamówienia.14.Zamawiający zapewni nadzór autorski w zakresie dokumentacji projektowej.15.Przedmiot zamówienia musi być realizowany w sposób, który zapewni jak najmniejszą uciążliwość dla instytucji mających swoją siedzibę na pozostałych kondygnacjach ww. budynku i ich interesantów. Dni i godziny pracy: I kondygnacja użytkowana jest przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Oddział w Słupsku: poniedziałek - piątek od godz. 7:00 - do godz. 15:00,II kondygnację zajmuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 - do godz. 15:30. UWAGA: Wykonanie robót wyburzeniowych wewnętrznych musi zostać wykonane po za godzinami pracy ww. Instytucji. Wykonawca zapewni prowadzenie prac budowlanych w sposób zapewniający ciągłość dostaw mediów (energii elektrycznej, CO, wody, kanalizacji sanitarnej) dla instytucji o których mowa w pkt.3.15..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE NORDECO SP ZOO,, UL. K.TETMAJERA 5, 83-400 KOŚCIERZYNA, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 492713,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 377627,23
  • Oferta z najniższą ceną: 377627,23 / Oferta z najwyższą ceną: 583327,15
  • Waluta: PLN.
Data publikacji: 04.06.2014 (08:45) Data aktualizacji: 04.06.2014 (08:45)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1297