Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenów działek 174/7, 174/6, 174/5, 174/3 obręb 6 w Słupsku- Etap I

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 90029-2015 z dnia 2015-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenów działek 174/7, 174/6, 174/5, 174/3 obręb 6 w Słupsku- Etap I.2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1)Przygotowanie terenu pod budowę:a)budowa wjazdu na...
Termin składania ofert: 2015-07-03

 

Słupsk: Zagospodarowanie terenów działek 174/7, 174/6, 174/5, 174/3 obręb 6 w Słupsku- Etap I.
Numer ogłoszenia: 105215 - 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90029 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenów działek 174/7, 174/6, 174/5, 174/3 obręb 6 w Słupsku- Etap I..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenów działek 174/7, 174/6, 174/5, 174/3 obręb 6 w Słupsku- Etap I.2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1)Przygotowanie terenu pod budowę:a)budowa wjazdu na działkę od strony ul. Bałtyckiej (roboty ziemne, położenie krawężników i obrzeży oraz nawierzchni z kostki o grub. 8 cm.),b)zagospodarowanie terenu (roboty rozbiórkowe, izolacja pionowa ścian fundamentalnych, wymiana okien piwnicznych, roboty ziemne: dojazdy i miejsca parkingowe- nawierzchnia z kostki o grubości 8 cm., chodniki- nawierzchnia z kostki o grubości 6cm., krawężniki i obrzeża, tereny zieleni- trawniki,c)wykonanie kanalizacji deszczowej parkingu przy ul. Poniatowskiego 4a i punktu poboru wody,2)uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,3)zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,4)uzyskanie wszelkich odbiorów z gestorami sieci takimi jak: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o., Zarząd Infrastruktury Miejskiej i Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej (badania wody wodociągowej).5)opracowanie dokumentacji odbiorowej określonej we wzorze umowy, UWAGA: W pierwszej kolejności należy wykonać roboty budowlane od strony ul. Bałtyckiej, zaznaczone na planszy zagospodarowania terenu (załącznik nr 10 do SIWZ) oraz dokonać ich odbiorów technicznych nie później niż do dnia 18 września 2015r. Prace związane z posadzeniem trawy i wyrównaniem terenu na ww. terenie będzie można wykonać dopiero po dniu 27 września 2015r. 3.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany zgodnie z art. 31 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowej, STWiOR, które stanowią załącznik nr 10 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy.UWAGA !! Zamawiający informuje, że roboty budowlane opisane jako Etap II w projekcie budowlanym dotyczące :parkingu od ul. Bałtyckiej wraz z instalacją kanalizacji deszczowej, oświetlenie terenu, instalacja nagłośnieniowa,ogrodzenie,schody terenowe do budynku,ławki i śmietniki nie są objęte przedmiotem zamówienia - Etapu I i nie należy ich wyceniać w formularzu ofertowym.4.Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączony do SIWZ przedmiar robót pełni rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 3 SIWZ.5.Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).6.W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.7.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne.8.W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 9.Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie SIWZ i dokumentacji projektowej. Nie dotyczy to warunków niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji projektowej, napotkania znalezisk uniemożliwiających kontynuowanie robót, ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji, nietypowych warunków atmosferycznych i pozostałych okoliczności które zostały przywołane we wzorze umowy.10.W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami lub SIWZ Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.11.Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg od daty zakończenia odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.12.91-4, 45.21.00.00-2, 45.23.18.88-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO - DROGOWYCH SP ZOO, 76-251 KOBYLNICA, UL. KASZTANOWA 1, UL. KASZTANOWA 1, 76-251 KOBYLNICA, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 522049,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 384795,97

  • Oferta z najniższą ceną: 384795,97 / Oferta z najwyższą ceną: 522566,77

  • Waluta: PLN.

 

 

Data publikacji: 15.07.2015 (15:42) Data aktualizacji: 15.07.2015 (15:42)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 950