Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Kampania promocyjno- informacyjna-etap IV, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG)

 Słupsk: Kampania promocyjno- informacyjna-etap IV, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, składająca się z trzech części. Nr postępowania DAO. 251.3.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: pomorskieparki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kampania promocyjno- informacyjna-etap IV, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, składająca się z trzech części. Nr postępowania DAO. 251.3.2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Kampania promocyjno- informacyjna - etap IV, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, składająca się z trzech części. (Nr postępowania DAO. 251.3.2016) 2.Szczegółowe opisy zamówienia zawarty został w części B niniejszego rozdziału..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4, 79.82.30.00-9, 79.82.25.00-7, 79.82.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Ocena w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie Oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Ocena w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie Oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Ocena w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie Oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Ocena w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie Oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SIWZ.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: kryteria w załaczniku.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić w przypadku działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.pomorskieparki.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego tj. w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 do 15.30, pokój nr.7..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 09:00, miejsce: w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 do 15.30, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PUBLIKACJA MATERIAŁU PRASOWEGO W GAZECIE CODZIENNNEJ O ZASIĘGU REGIONALNYM OBEJMUJĄCA WOJEWÓDZTWO POMORSKIE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do zadań Wykonawcy należy:Zaprojektowanie, skład i publikacja materiału prasowego w gazecie codziennej zgodnie z następującą specyfikacją techniczną:1.Format: cała strona redakcyjna,2.Lokalizacja: strona redakcyjna,3.Zamawiający wymaga, aby artykuł był publikowany w pełnym kolorze.4.Publikacja jednorazowa w okresie pomiędzy od 22 do 29 kwietnia 2016 r. w dniu roboczym.UWAGA !! Publikacja materiału prasowego w dniu 22.04.2016r. lub w dniu 29.04.2016r. uzyska dodatkowe punkty przy ocenie oferty. 5.Zamawiający wymaga, aby dziennik, w którym będzie publikowany materiał, spełniał następujące wymagania: minimum regionalny zasięg obejmujący województwo pomorskie.6.Zamawiający dostarczy wykonawcy treść artykułu wraz ze zdjęciami i logotypami w formie elektronicznej w dniu podpisania umowy.7.Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości.8.Zamawiający żąda przedstawienia do akceptacji zlecanego do druku gotowego artykułu przed publikacją w gazecie. 9.Adres e-mail do kontaktu: b.utracka@pomorskieparki.pl 10.Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia 3 egzemplarzy gazety zawierającej opublikowany materiał prasowy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4, 79.82.30.00-9, 79.82.25.00-7, 79.82.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin publikacji materiału prasowego w gazecie: w piątek 22 kwietnia 2016r. lub w piątek 29 kwietnia 2016r. - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PUBLIKACJA MATERIAŁU PRASOWEGO W GAZECIE CODZIENNNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM, POSIADAJĄCA STRONY TEMATYCZNE (WKŁADKĘ REGIONALNĄ) DOTYCZĄCĄ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do zadań Wykonawcy należy:Zaprojektowanie, skład i publikacja materiału prasowego w gazecie codziennej zgodnie z następującą specyfikacją techniczną:1.Format: cała strona redakcyjna,2.Lokalizacja: strona redakcyjna (wkładki regionalnej), 3.Zamawiający wymaga, aby artykuł był publikowany w pełnym kolorze. 4. Publikacja jednorazowa w okresie pomiędzy od 22 do 29 kwietnia 2016 r. w dniu roboczym. UWAGA !! Publikacja materiału prasowego w dniu 22.04.2016r. lub w dniu 29.04.2016r. uzyska dodatkowe punkty przy ocenie oferty.5. Zamawiający wymaga, aby dziennik, w którym będzie publikowany materiał, spełniał następujące wymagania: zasięg ogólnopolski, posiadający strony tematyczne (wkładkę regionalną) dotyczącą województwa pomorskiego.6.Zamawiający dostarczy wykonawcy treść artykułu wraz ze zdjęciami i logotypami w formie elektronicznej w dniu podpisania umowy. 7.Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości. 8.Zamawiający żąda przedstawienia do akceptacji zlecanego do druku gotowego artykułu przed publikacją w gazecie.9.Adres e-mail do kontaktu: b.utracka@pomorskieparki.pl 10.Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia 3 egzemplarzy gazety zawierającej opublikowany materiał prasowy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4, 79.82.30.00-9, 79.82.25.00-7, 79.82.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. II. Termin publikacji materiału prasowego w gazecie: w piątek 22 kwietnia 2016r. lub w piątek 29 kwietnia 2016r - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZAPROJEKTOWANIE, DRUK I DOSTAWA 10 KOMPLETÓW TABLIC.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do zadań Wykonawcy należy: Zaprojektowanie, druk i dostawa 10 kompletów tablic zgodnie z następującą specyfikacją techniczną:1. Ilość: 10 kompletów po 5 sztuk tablic;2. Format: 1000 mm x 700 mm;3. Materiał: Alupanel, grubość 5mm; 3. Druk: wydruk solwentowy na folii samoprzylepnej zabezpieczonej przed działaniem promieni UV;4.Pełen kolor. 5.Zamawiający dostarczy wykonawcy materiały merytoryczne (tekst+ zdjęcia+ ryciny+ logotypy w formie elektronicznej w dniu podpisania umowy). Tekst, zdjęcia, ryciny i loga, przekazane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia objęte są prawem autorskim.6.Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości. 7.Zamawiający każdorazowo żąda przedstawienia do akceptacji projektu tablic przed ich drukowaniem.8.Zaakceptowane przez Zamawiającego wersje tablic Wykonawca zarchiwizuje na płycie CD w formacie pliku umożliwiającego ewentualny dodruk i dostarczy ją razem z tablicami.9.Odbiór płyty CD i tablic nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo - odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 10.Adres e-mail do kontaktu: b.utracka@pomorskieparki.pl 11.Zamawiający wymaga żeby tablice były spakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie podczas transportu i zostały dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 12.Termin i miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - termin: do dnia 30 kwietnia 2016r.; miejsce dostawy: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4, 79.82.30.00-9, 79.82.25.00-7, 79.82.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80

2. Gwarancja na nadruk na 60 miesięcy - 20

Data publikacji: 07.04.2016 (11:51) Data aktualizacji: 07.04.2016 (11:51)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 721