Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 928/169/16

Zarządu Województwa Pomorskiego

z dnia 8 września 2016 roku

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

 

 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Województwo Pomorskie- Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk

fax: 59 8429829 lub Tel: 59 8429829

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu
03.10.2016 rok o godz. 11:00 w sali nr 11.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochody będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach 20 - 30 września 2016r. w godzinach od 10:00 do 13:00:

 1. Nissan X-Trail – Władysławowo, ul. Merkleina 1

 2. Skoda Fabia – Charzykowy, ul. Turystyczna 10

 

Szczegółowe informacje na temat składników majątku można uzyskać pod nr. telefonu:

 1. Nissan X-Trail – 58 674 06 85, osobą do kontaktu jest Pan Bartosz Płóciennik

 2. Skoda Fabia – 52 39 60 964, osobą do kontaktu jest Pan Mariusz Grzempa

 

 1. Rodzaj, typ pojazdów objętych postępowaniem oraz ich cena wywoławcza:

 1. NISSAN

 1. model NISSAN X-TRAIL

 2. numer rejestracyjny GS 62684

 3. nr VIN JN1TANT30U0037929

 4. rok produkcji 2004

 5. przebieg 173401 km

 6. pojemność silnika 1998 cm³

 7. cena wywoławcza 7.600,00 zł.

 1. SKODA

 1. model SKODA FABIA

 2. numer rejestracyjny GS 59102

 3. nr VIN TMBHB46Y013236259

 4. rok produkcji 2001

 5. przebieg 233452 km

 6. pojemność silnika 1397 cm³

 7. cena wywoławcza 2.850,00 zł.

 

5. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wynosi

 1. dla samochodu osobowego marki Nissan X-Trail – 760,00 złotych

 2. dla samochodu osobowego marki Skoda Fabia – 285,00 złotych

należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 03.10.2016 r. do godziny 10:00 na rachunek bankowy nr 28 1240 6292 1111 0010 4606 7592. Wadium musi wpłynąć na konto organizatora przetargu do dnia 03.10.2016r. do godz.10:00.

 

 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta ze wskazaniem na jaki samochód jest składana, pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP oraz numer REGON,

 2. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis

z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG,

3)oferowaną cenę za wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty,

 1. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

 2. dowód wniesienia obowiązującego wadium,

 

Wzór formularza ofertowego oraz umowy w załączeniu.

 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę na dany samochód należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

 

POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

UL. PONIATOWSKIEGO 4A, 76-200 SŁUPSK

"Oferta przetargowa na zakup samochodu ………………………… (nazwa, model samochodu)

Nie otwierać przed dniem 03.10.2016r. do godziny 11:00

 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz.  7:30 - 15:00 nie później jednak niż do dnia 03.10.2016 r. do godziny 11:00 w Pomorskiem Zespole Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, sekretariat.

Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.

 

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

9. Inne informacje

 1. Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja
  2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
  w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761).oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1, § 6 oraz §7 uchwały Nr 752/XLII/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku (zmienionej uchwałą Nr 227/XIII/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 października 2007r.) w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Województwa .

 2. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu, a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.

 3. Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyższej w pkt 5 niniejszego ogłoszenia.

 1. Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich.

 2. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 3. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, b)uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 1. Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.

 2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który
nie wniósł wadium,

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego ogłoszenia,
lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

11) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

12) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany pojazd, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

13) O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku
gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w pkt. 2, ustnie, podczas otwarcia.

14) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

 

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu, nie dłuższym
  niż 7 dni.

 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

 5. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

Data publikacji: 15.09.2016 (11:20) Data aktualizacji: 15.09.2016 (11:20)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 701