Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

 

1.            Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Województwo Pomorskie- Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk

fax: 59 8429829 lub Tel: 59 8429829

 

2.            Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz.  7:30- 15:00 nie później jednak  niż  do  dnia  30.03.2016 r. do godziny 10:00 w  Pomorskim  Zespole Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, w sekretariacie

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 30.03.2016 rok  o godz. 10.30  w sali  nr 11

Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.

 

3.            Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć: na parkingu przy ul. Poniatowskiego 4a w Słupsku w dniach 14-23 marca 2016.  w godzinach od 10.00  do 12.00.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 59 8429829

 

4.            Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem oraz cena wywoławcza.
samochód ciężarowy specjalizowany VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4, 1,9 TDI Mixt

- pojemność/ moc silnika  1896 cm³, diesel / 50 kW (68 KM)

- produkcja 2002 rok,

- przebieg 256 234 km

cena wywoławcza 9800,00 zł brutto – wymagana wysokość wadium 980,00 zł brutto

 

5.            Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej dla samochodu w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 30.03.2016 r. do godziny 10.00 na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A  nr Bank Pekao SA/ Oddział Słupsk  na konto nr 28 1240 6292 1111 0010 4606 7592

Uwaga!!  wadium musi wpłynąć na konto organizatora przetargu do dnia 30.03.2016 do godz. 10:00.

 

6.            Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta ze wskazaniem na jaki samochód jest składana, pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1)      imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP oraz numer REGON,

2)      w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu   składania   ofert,  a  w  przypadku  przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG,

            3)      oferowaną cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty,

4)      oświadczenie    Oferenta,    że    zapoznał    się    ze    stanem    przedmiotu    przetargu, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

           5)      dowód wniesienia obowiązującego wadium,

Ofertę na dany samochód należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

 

POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, UL. PONIATOWSKIEGO 4A, 76-200 SŁUPSK

"Oferta przetargowa na  zakup samochodu ciężarowego specjalizowanego VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4”

Nie otwierać przed dniem 30.03.2016r. do godziny 10.30

 

8.            Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

               9.            Inne informacje

1)      Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja
2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761).oraz Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1, § 6 oraz §7 uchwały Nr 752/XLII/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku (zmienionej uchwałą Nr 227/XIII/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 października 2007r.) w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Województwa .

2)      Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.

3)      Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

4)      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyższej w pkt 5 niniejszego ogłoszenia.

5)      Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich.

6)      Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

7)      Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

8)      Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

a)      żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, b)uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

9)      Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.

10)    Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a)      została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który
nie wniósł wadium,

b)      nie  zawiera  danych  i  dokumentów  o  których  mowa  w  pkt  6  niniejszego  ogłoszenia,
lub  są one  niekompletne,  nieczytelne lub  budzą inną wątpliwość,  zaś  złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

11)    O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

12)    W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie pojazdu, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

13)    O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku
gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w pkt. 2, ustnie, podczas otwarcia.

14)    Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

 

10.          Termin zawarcia umowy sprzedaży

1)      Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

2)      Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu, nie dłuższym
niż 7 dni.

3)      Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

4)      Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

5)      Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

 

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

Data publikacji: 09.03.2016 (08:59) Data aktualizacji: 09.03.2016 (08:59)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1172