Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 74311-2015 z dnia 2015-05-22 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Słupsk
1.Druk i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.(Nr postępowania DAO. 251.4.2015). Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe zadania:I.Broszura informacyjna Rak szlachetny-poznaj aby...


Słupsk: Druk i dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.(Nr postępowania DAO. 251.4.2015).
Numer ogłoszenia: 77941 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74311 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.(Nr postępowania DAO. 251.4.2015)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Druk i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.(Nr postępowania DAO. 251.4.2015). Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe zadania:I.Broszura informacyjna Rak szlachetny-poznaj aby zachowaćw języku polskim,II. Broszura informacyjna Rak szlachetny-poznaj aby zachować w języku angielskim III.Plakat informacyjny Obce gatunki inwazyjne? Nie,dziękuję ! IV. Roll-up 2 szt. V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: I. Broszura informacyjna Rak szlachetny-poznaj aby zachować w języku polskim Do zadań Wykonawcy należy:dodruk i dostawa 3.000 szt. broszur informacyjnych Rak szlachetny-poznaj aby zachować z przekazanego przez Zamawiającego pliku pdf, zgodnie z następującą specyfikacją techniczną: 1.Format strony 18 cm x 18 cm 2.Liczba stron 8 3.Druk 4x4 (CMYK) 4.Papier: kreda, błysk, gramatura 170 g,5.Strony 1 i 8 (zewnętrzne) uszlachetnione folią błysk jednostronnie 6.Oprawa zeszytowa-2 zszywki 7.Nakład: 3.000 sztuk - skompletowane po 50 sztuk pakowane w kartony. Wymagania ogólne Zamawiającego 1.Zamawiający przekaże broszurę w pliku pdf w dniu podpisania umowy. 2.Wykonawca wykona i dostarczy broszury na adres: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a II piętro.3.Broszury do transportu muszą być zapakowane i odpowiednio zabezpieczone.4.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia broszur podczas transportu do adresata.5.Odbiór broszur nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego.6.W przypadku dostawy do zamawiającego broszur wadliwych lub niezgodnych z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości na własny koszt w terminie 10 dni od dnia otrzymania reklamacji.7.Adres e-mail do kontaktu ze strony Zamawiającego: b.utracka@pomorskieparki.pl II.Broszura informacyjna Rak szlachetny-poznaj aby zachować w języku angielskim Do zadań Wykonawcy należy:przetłumaczenie na język angielski, skład, łamanie, druk i dostawę 2.000 szt. broszur informacyjnych Rak szlachetny-poznaj aby zachować z przekazanego przez Zamawiającego pliku pdf w języku polskim, zgodnie z następującą specyfikacją techniczną: 1.Format strony 18 cm x 18 cm 2.Liczba stron 8 3.Druk 4x4 (CMYK) 4.Papier: kreda, błysk, gramatura 170 g, 5. Strony 1 i 8 (zewnętrzne) uszlachetnione folią błysk jednostronnie 6.Oprawa zeszytowa - 2 zszywki 7.Nakład: 2.000 sztuk - skompletowane po 50 sztuk pakowane w kartony Wymagania ogólne Zamawiającego 1.Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu wzór broszury w języku angielskim w wersji elektronicznej (format JPG lub PDF). 2.Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji lub zobowiązuje się do wniesienia w tym terminie zastrzeżeń, które zostaną przekazane Wykonawcy w drodze elektronicznej.3.Wykonawca wykona i dostarczy broszury na adres: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a II piętro.4.Adres e-mail do kontaktu ze strony Zamawiającego: b.utracka@pomorskieparki.pl 5.Broszury do transportu muszą być zapakowane i odpowiednio zabezpieczone. 6.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia broszur podczas transportu do adresata. 7.Odbiór broszur nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo - odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego.8.W przypadku dostawy do zamawiającego broszur wadliwych lub niezgodnych z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości na własny koszt w terminie 10 dni od dnia otrzymania reklamacji. III.Plakaty informacyjne Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję !Do zadań Wykonawcy należy:druk i dostawę 1.000 szt. plakatów informacyjnych , z przekazanego przez Zamawiającego pliku pdf, zgodnie z następującą specyfikacją techniczną:1.Format: A1 (wymiary 594 x 841 mm) 2.Druk: 4+0 (CMYK),3.Papier: kreda błysk 170 g,4.Wykończenie: lakier dyspersyjny błysk 1+0,5.Nakład: 1.000 egzemplarzy łącznie, olistwowanych na krótszych bokach (góra i dół plakatu), listwy aluminiowe srebrne, górna listwa z zawieszką (2 x 500 szt.) 6.Pakowane w rulony po 10 szt. Zamawiający przekaże wzór plakatu w pliku pdf w dniu podpisania umowy. Wymagania ogólne Zamawiającego 1.Wykonawca po otrzymaniu zastrzeżeń jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 2.Wykonawca wykona i dostarczy plakaty na adres: Zaborskiego Parku Krajobrazowego, 89-606 Charzykowy, ul. Turystyczna 10.3.Adres e-mail do kontaktu ze strony Zamawiającego: zpk@pomorskieparki.pl 4.Plakaty do transportu muszą być zapakowane i odpowiednio zabezpieczone. 5.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia plakatów podczas transportu do adresata.6.Wykonawca zarchiwizuje wykonaną pracę tzn. dostarczy Zamawiającemu na płycie CD w postaci pliku PDF oraz Corela.7.Odbiór plakatów nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 8.W przypadku dostawy do zamawiającego plakatów wadliwych lub niezgodnych z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości na własny koszt w terminie 10 dni od dnia otrzymania reklamacji. IV.Opracowanie i wykonanie roll - upów Do zadań Wykonawcy należy:wykonanie i dostarczenie 2 sztuk roll-upów informacyjnych z przekazanego przez Zamawiającego pliku pdf, zgodnie z następującą specyfikacją techniczną: 1.format planszy graficznej: 1000 x 2000 mm 2.druk: 4 + 0 (CMYK ) 3.rozdzielczość 720 dpi 4. materiał: banner o gramaturze 500g/m2 bez efektu zawijania się boków lub falowania materiału,5.konstrukcja: kaseta aluminiowa z systemem rolującym, jeden aluminiowy maszt napinający, 6.grafika montowana na listwy zaciskowe na górze i na dole, 7.górna listwa montowana do rurki za pomocą szyny lub haczyka, 8.opakowanie: wzmocniony pokrowiec-torba transportowa, materiał: poliester 600D lub materiał o nie niższych właściwościach estetyczno-użytkowych, kolor:czarny, 9. nakład: 2 sztuki 10. Adres e-mail do kontaktu ze strony Zamawiającego: zpk@pomorskieparki.pl 11. Po akceptacji przez Zamawiającego wzorów roll-upów, Wykonawca wykona i dostarczy roll-upy na adres: Zaborskiego Parku Krajobrazowego, 89-606 Charzykowy, ul. Turystyczna 10. 12. Wykonawca zarchiwizuje wykonaną pracę tzn. dostarczy Zamawiającemu na płycie CD w postaci pliku PDF oraz Corela.13. Roll-upy do transportu muszą być zapakowane pojedynczo i odpowiednio zabezpieczone.14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia roll-upów podczas transportu do adresata. 15.Wykonawca udzieli rocznej gwarancji na wykonane roll-upów, licząc od dnia podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. Odbiór roll-upów nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 16.W przypadku dostawy do Zamawiającego roll-upów wadliwych lub niezgodnych z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości na własny koszt, w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę reklamacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0, 39.29.41.00-0, 79.80.00.00-2, 79.82.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SZAREK WYDAWNICTWO, REKLAMA, SZAREK PODRÓŻE ROMAN SZAREK, UL.A.GROTTGERA 19, 76-200 SŁUPSK, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6180,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 7503,00
  • Oferta z najniższą ceną: 7503,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7503,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Województwo Pomorskie- Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych reprezentowany przez: Dyrektora Zespołu - Bożenę Sikorę, w rezultacie dokonania na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyboru Wykonawcy na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Druk i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (Nr postępowania DAO. 251.3.2015) w dniu 7 maja 2015r. zawarł umowę NR PZPK.DAO.22.2015 z Panią Mariolą Borkowską, właścicielką Firmy Handlowo Usługowej Mariola Borkowska, ul. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza 13/21, 33-100 Tarnów. Przedmiotem ww. umowy było: 1.Druk i dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. (Nr postępowania DAO. 251.3.2015)2.Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe zadania:I.Broszura informacyjna Rak szlachetny - poznaj aby zachować w języku polskim,II.Broszura informacyjna Rak szlachetny-poznaj aby zachować w języku angielskim III. Plakat informacyjny Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję IV. Roll-up 2 szt.3.Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.Termin realizacji umowy wynosił: od dnia podpisania tj.07.05.2015r do 20.05.2015r. Zamawiający w dniu 21 maja 2015r. o godzinie 00:43 otrzymał e-mailem pismo od Pani Marioli Borkowskiej z informacją, że musi zrezygnować z realizacji umowy. Właścicielka firmy tłumaczy rezygnację ze współpracy tym, że firmy podwykonawcze oraz osoba zajmująca się tłumaczeniem zrezygnowała ze współpracy i że presja czasu przerosły ich oczekiwania. Wcześniejsze kontakty i przekazywanie informacji nie wskazywało na to, że firma nie wywiąże się z powierzonego zadania. Materiały informacyjno- promocyjne, które były przedmiotem umowy, miały zostać zaprezentowane na akcji Green Week 2015 organizowanej przez Komisję Europejską w Brukseli w w dniach 3-5 czerwca 2015r. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych wraz ze Stowarzyszeniem-Pomorskie w Unii oraz WFOŚiGW na tej akcji ma zorganizować wystawę pod tytułem: Bioróżnorodność Województwa Pomorskiego, która będzie promować Województwo Pomorskie w Brukseli. W związku z powyższym, Zamawiający, nie mając czasu na przeprowadzenie kolejnego postępowania i ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po jego stronie oraz sytuacji której nie mógł przewidzieć, a wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia, na podstawie art. 67.1. 3) udziela zamówienia z wolnej ręki.

 

Data publikacji: 28.05.2015 (11:13) Data aktualizacji: 28.05.2015 (11:13)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 964