Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Słupsk: DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ W WODZIE GORĄCEJ DO BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 4A W SŁUPSKU
Numer ogłoszenia: 2359 - 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 332936 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: JEDNOSTKA SAMORZĄDOWA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ W WODZIE GORĄCEJ DO BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 4A W SŁUPSKU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ W WODZIE GORĄCEJ DO BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 4A W SŁUPSKU.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2, 09.32.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ W WODZIE GORĄCEJ DO BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 4A W SŁUPSKU

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • COFELY EC SŁUPSK Sp. z o.o, ul. KOSZALIŃSKA 3D, 76-200 SŁUPSK, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 561096,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 690148,57
  • Oferta z najniższą ceną: 690148,57 / Oferta z najwyższą ceną: 690148,57
  • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zawarcie umowy zapewni ciągłość dostaw energii cieplnej umożliwiając prawidłowe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych przy ul. Poniatowskiego 4A w Słupsku. W związku z tym, że przedmiotowa dostawa może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę to z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze zaistniałe okoliczności spełniają przesłanki realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Data publikacji: 11.01.2016 (15:28) Data aktualizacji: 11.01.2016 (15:28)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 843