Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SPECJALISTYCZNYCH CZASOPISMACH WĘDKARSKICH/RYBACKICH.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 121379-2015 z dnia 2015-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
A.Informacje ogólne 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji artykułów w specjalistycznych czasopismach wędkarskich/rybackich o zasięgu ogólnopolskim zgodnie z realizowanymi zadaniami w ramach projektu Czynna ochrona raka...
Termin składania ofert: 2015-09-01


Słupsk: PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SPECJALISTYCZNYCH CZASOPISMACH WĘDKARSKICH/RYBACKICH. (Nr postępowania DAO. 251.7.2015).
Numer ogłoszenia: 134669 - 2015; data zamieszczenia: 11.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121379 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SPECJALISTYCZNYCH CZASOPISMACH WĘDKARSKICH/RYBACKICH. (Nr postępowania DAO. 251.7.2015)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: A.Informacje ogólne 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji artykułów w specjalistycznych czasopismach wędkarskich/rybackich o zasięgu ogólnopolskim zgodnie z realizowanymi zadaniami w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009 - 2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.2.Opis zamówienia zawarty został w części B niniejszego rozdziału.3.Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):Usługi publikacji 79970000-4.4.Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na 3 części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na najwyżej jedną wybraną część zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: USŁUGA PUBLIKACJI TRZECH (3) ARTYKUŁÓW W SPECJALISTYCZNYM CZASOPIŚMIE WĘDKARSKIM O NAKŁADZIE MIN. 10 000 EGZEMPLARZY.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wydawnictwem Wędkarski Świat, Sp. z o.o, ul. Miedziana 11, UL. MIEDZIANA 11, 00-835 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5535,00
 • Oferta z najniższą ceną: 5535,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16605,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: USŁUGA PUBLIKACJI TRZECH (3) ARTYKUŁÓW W SPECJALISTYCZNYM CZASOPIŚMIE WĘDKARSKIM O NAKŁADZIE MIN. 5 000 EGZEMPLARZY.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RED TAG Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, UL.UJASTEK 5B/10, 31-752 KRAKÓW, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5535,00
 • Oferta z najniższą ceną: 5535,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5535,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: USŁUGA PUBLIKACJI TRZECH (3) ARTYKUŁÓW W SPECJALISTYCZNYM CZASOPIŚMIE RYBACKIM O NAKŁADZIE MIN. 500 EGZEMPLARZY.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskim Towarzystwem Rybackim, UL.WINIARSKA 1, 60-654 POZNAŃ, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5100,00
 • Oferta z najniższą ceną: 5100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5100,00
 • Waluta: PLN .

 

Data publikacji: 11.09.2015 (12:23) Data aktualizacji: 11.09.2015 (12:23)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 833