Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY-DOSTAWY

Słupsk: DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ W WODZIE GORĄCEJ DO BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 4A W SŁUPSKU (Nr postępowania DAO. 251.10.2015).
Numer ogłoszenia: 332936 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29 , strona internetowa pomorskieparki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ W WODZIE GORĄCEJ DO BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 4A W SŁUPSKU (Nr postępowania DAO. 251.10.2015).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ W WODZIE GORĄCEJ DO BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 4A W SŁUPSKU (Nr postępowania DAO. 251.10.2015).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2, 09.32.00.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zawarcie umowy zapewni ciągłość dostaw energii cieplnej umożliwiając prawidłowe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych przy ul. Poniatowskiego 4A w Słupsku. W związku z tym, że przedmiotowa dostawa może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę to z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze zaistniałe okoliczności spełniają przesłanki realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • COFELY EC SŁUPSK Sp. z o.o., ul. KOSZALIŃSKA 3D, 76-200 SŁUPSK, kraj/woj. pomorskie.

 

Data publikacji: 07.12.2015 (14:35) Data aktualizacji: 07.12.2015 (14:35)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 724