Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SPECJALISTYCZNYCH CZASOPISMACH WĘDKARSKICH/RYBACKICH.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.pomorskieparki.pl/


Słupsk: PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SPECJALISTYCZNYCH CZASOPISMACH WĘDKARSKICH/RYBACKICH. (Nr postępowania DAO. 251.7.2015)
Numer ogłoszenia: 121379 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych , ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SPECJALISTYCZNYCH CZASOPISMACH WĘDKARSKICH/RYBACKICH. (Nr postępowania DAO. 251.7.2015).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A.Informacje ogólne 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji artykułów w specjalistycznych czasopismach wędkarskich/rybackich o zasięgu ogólnopolskim zgodnie z realizowanymi zadaniami w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009 - 2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.2.Opis zamówienia zawarty został w części B niniejszego rozdziału.3.Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):Usługi publikacji 79970000-4.4.Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na 3 części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na najwyżej jedną wybraną część zamówienia..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Ocena w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie Oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie Oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie Oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie Oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SIWZ.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Wielkość nakładu o zasięgu ogólnopolskim - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić w przypadku działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.pomorskieparki.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego tj. w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 do 15.30, pokój nr.7..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2015 godzina 09:00, miejsce: w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 do 15.30, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: USŁUGA PUBLIKACJI TRZECH (3) ARTYKUŁÓW W SPECJALISTYCZNYM CZASOPIŚMIE WĘDKARSKIM O NAKŁADZIE MIN. 10 000 EGZEMPLARZY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji 3 artykułów w specjalistycznym czasopiśmie wędkarskim o nakładzie min. 10 000 egzemplarzy o roboczych tytułach: a)artykuł nr 1-Rak szlachetny poznaj by zachować - okres publikacji: październik- grudzień 2015r. Uwaga !!! Zamawiający dostarczać będzie wykonawcy złożoną treść artykułu nr 1 wraz ze zdjęciami i logotypami w formie elektronicznej nie później niż do 15 września 2015r. b)artykuł nr 2 - Zasady wędkowania w raczych wodach - okres publikacji: luty- kwiecień 2016r.c) artykuł nr 3 - Wyniki programu ochrony raka szlachetnego na Pomorzu - okres publikacji: luty- kwiecień 2016r. Uwaga !!! Zamawiający dostarczać będzie wykonawcy złożoną treść artykułu nr 2 i 3 wraz ze zdjęciami i logotypami w formie elektronicznej nie później niż do 31 grudnia 2015r. 2.Wymogiem zamawiającego jest, aby artykuły ukazywały się w czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, którego nakład nie może być mniejszy niż 10 000 egzemplarzy. 3.Zamawiający planuje publikację trzech (3) artykułów , wg następującego harmonogramu: a)1 artykuł w okresie pomiędzy: październik- grudzień 2015r. b)2 i 3 artykuł w okresie pomiędzy: luty- kwiecień 2016r.4.Format: 1 strona 5.Lokalizacja: strona redakcyjna, 6. Zamawiający wymaga, aby artykuły były publikowane w pełnym kolorze. 7.Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości. 8.Zamawiający każdorazowo żąda przedstawienia do akceptacji zlecanego do druku gotowego artykułu przed publikacją w czasopiśmie. 9.Adres e-mail do kontaktu: biuro@pomorskieparki.pl.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Wielkość nakładu o zasięgu ogólnopolskim - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: USŁUGA PUBLIKACJI TRZECH (3) ARTYKUŁÓW W SPECJALISTYCZNYM CZASOPIŚMIE WĘDKARSKIM O NAKŁADZIE MIN. 5 000 EGZEMPLARZY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji 3 artykułów w specjalistycznym czasopiśmie wędkarskim o nakładzie min. 5 000 egzemplarzy o roboczych tytułach: a)artykuł nr 1-Rak szlachetny - poznaj by zachować- okres publikacji: październik- grudzień 2015r.Uwaga !!! Zamawiający dostarczać będzie wykonawcy złożoną treść artykułu nr 1 wraz ze zdjęciami i logotypami w formie elektronicznej nie później niż do 15 września 2015r.b) artykuł nr 2 - Zasady wędkowania w raczych wodach- okres publikacji: luty- kwiecień 2016r.c)artykuł nr 3 - Wyniki programu ochrony raka szlachetnego na Pomorzu- okres publikacji: luty- kwiecień 2016r. Uwaga !!! Zamawiający dostarczać będzie wykonawcy złożoną treść artykułu nr 2 i 3 wraz ze zdjęciami i logotypami w formie elektronicznej nie później niż do 31 grudnia 2015r.2. Wymogiem zamawiającego jest, aby artykuły ukazywały się w czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, którego nakład nie może być mniejszy niż 5 000 egzemplarzy.3.Zamawiający planuje publikację trzech (3) artykułów , wg następującego harmonogramu: a)1 artykuł w okresie pomiędzy: październik- grudzień 2015r. b) 2 i 3 artykuł w okresie pomiędzy: luty- kwiecień 2016r. 4.Format: 1 strona 5.Lokalizacja: strona redakcyjna, 6.Zamawiający wymaga, aby artykuły były publikowane w pełnym kolorze. 7.Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości. 8.Zamawiający każdorazowo żąda przedstawienia do akceptacji zlecanego do druku gotowego artykułu przed publikacją w czasopiśmie.9.Adres e-mail do kontaktu: biuro@pomorskieparki.pl.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Wielkość nakładu o zasięgu ogólnopolskim - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: USŁUGA PUBLIKACJI TRZECH (3) ARTYKUŁÓW W SPECJALISTYCZNYM CZASOPIŚMIE RYBACKIM O NAKŁADZIE MIN. 500 EGZEMPLARZY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji 3 artykułów w specjalistycznym czasopiśmie rybackim o nakładzie min. 500 egzemplarzy o roboczych tytułach: a)artykuł nr 1 - Rak szlachetny - poznaj by zachować- okres publikacji: październik- grudzień 2015r.Uwaga !!! Zamawiający dostarczać będzie wykonawcy złożoną treść artykułu nr 1 wraz ze zdjęciami i logotypami w formie elektronicznej nie później niż do 15 września 2015r.b)artykuł nr 2 - Zasady wędkowania w raczych wodach- okres publikacji: luty- kwiecień 2016r.c)artykuł nr 3 - Wyniki programu ochrony raka szlachetnego na Pomorzu- okres publikacji: luty- kwiecień 2016r. Uwaga !!! Zamawiający dostarczać będzie wykonawcy złożoną treść artykułu nr 2 i 3 wraz ze zdjęciami i logotypami w formie elektronicznej nie później niż do 31 grudnia 2015r.2.Wymogiem zamawiającego jest, aby artykuły ukazywały się w czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, którego nakład nie może być mniejszy niż 500 egzemplarzy. 3.Zamawiający planuje publikację trzech (3) artykułów , wg następującego harmonogramu: a)1 artykuł w okresie pomiędzy: październik- grudzień 2015r. b)2 i 3 artykuł w okresie pomiędzy: luty- kwiecień 2016r. 4.Format: 1 strona 5.Lokalizacja: strona redakcyjna, 6.Zamawiający wymaga, aby artykuły były publikowane w pełnym kolorze. 7.Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości. 8.Zamawiający każdorazowo żąda przedstawienia do akceptacji zlecanego do druku gotowego artykułu przed publikacją w czasopiśmie. 9.Adres e-mail do kontaktu: biuro@pomorskieparki.pl.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Wielkość nakładu o zasięgu ogólnopolskim - 20

 

 

Data publikacji: 13.08.2015 (15:31) Data aktualizacji: 13.08.2015 (15:31)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1143