Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

WSZYSCY WYKONAWCY- ZNAK SPRAWY DAO.251.6.2016

Słupsk, 12.01.2017 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia i modyfikacja treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.  „ROZBUDOWA SIEDZIBY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – II ETAP”

Znak sprawy: DAO.251.6.2016

 

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164  z póź.zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

 

Pytanie 1:

Czy zgodnie z przedmiarem w zakres niniejszego zadania wchodzi system monitoringu wizyjnego CCTV? Jeśli tak, to proszę o przekazanie specyfikacji urządzeń tego systemu, tj. kamer rejestratora itd.

Odpowiedź 1:

W zakres zadania wchodzi system monitoringu wizyjnego CCTV składającego się
z rejestratora cyfrowego i dwóch kamer zewnętrznych IP IR.

 

Pytanie 2:

Czy w zakres tego zadania, zgodnie z przedmiarem, wchodzą roboty ziemne elektryczne, tj. oświetlenie zewn.? Jeśli tak proszę o specyfikacje opraw i słupków, na których mają zostać zamontowane.

Odpowiedź 2:

W zakres zadania wchodzą roboty ziemne elektryczne związane z oświetleniem zewnętrznym. Wykaz opraw i słupków wraz z opisem znajduje się na rysunku E08
w projekcie budowlanym.

 

Pytanie 3:

Proszę o udostepnienie dokumentacji dot. Widoku szafy rackowej, do której mają zostać podłączone gniazda RJ45 oraz system CCTV. Czy należy wykorzystać istniejącą szafę i urządzenia czy tez w zakresie jest dostawa szafy lub tez jakiś jej elementów?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dołącza zdjęcie wnętrza szafy rackowej (załącznik pt. „zdjęcie szafy”). Należy wykorzystać istniejącą szafę rackową, którą należy doposażyć w następujące elementy:

  1. Patch panel 24 port;
  2. Swith zarządzalny 24 port;
  3. rozbudowa centrali telefonicznej o dodatkowe porty wewnętrzne.

 

Pytanie 4:

Czy zgodnie z przedmiarem w zakres zadania wchodzi instalacji fotowoltaniczna, jeśli tak to proszę o przekazanie specyfikacji urządzeń. Brak tej dokumentacji całkowicie uniemożliwia wycenę tego zakresu.

Odpowiedź 4:

W zakres zadania wchodzi 1 kpl systemu fotowoltaicznego. Ogniwa fotowoltaiczne o pow. ok. 16 m2 montowane na dachu w postaci systemu fotowoltaicznego w układzie modularnym dachówki (Rysunek PB-5 w projekcie budowlanym) wraz z niezbędnymi instalacjami przyłączeniowymi oraz systemem monitoringu do celów edukacyjnych. Po stronie Wykonawcy będzie leżało wykonanie projektu wykonawczego systemu fotowoltaicznego.

 

Pytanie 5:

Proszę o zamieszczenie rysunku E05, przedstawiającego instalację odgromową, gdyż dokument załączony na stronie to pusta kartka.

Odpowiedź 5:

Zamawiający zamieszcza w załączniku poprawny plik rysunku E-05 instalacja odgromowa.

 

Pytanie 6:

Proszę o udostepnienie przedmiarów w edytowalnej wersji ath.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie posiada przedmiarów w formie edytowalnej ath.

 

Pytanie 7:

W związku z powyższymi pytaniami oraz koniecznością doprecyzowania wielu zagadnień, proszę o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź 7:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 23.01.2017 r. godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.01.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk - w sali nr. 11

 

Pytanie 8:

W przedmiarze robót elektrycznych (w dziale 2 instalacje oświetlenia), przewiduje się montaż 115 opraw wewnętrznych. Załączona dokumentacja projektowa natomiast przewiduje montaż 153 opraw. Proszę o weryfikacje ilości, gdyż taka rozbieżność znacząco wpływa na wartość kosztorysu.

Odpowiedź 8:

Załączona do przetargu dokumentacja projektowa przewiduje montaż 115 opraw oświetleniowych wewnętrznych. Pozostałe są oprawami zewnętrznymi. Podstawą do złożenia oferty jest dokumentacja projektowa. Dołączone przedmiary stanowią dokumentację pomocniczą.

 

Pytanie 9:

Pozycja 27 przedmiaru robót elektrycznych przewiduje montaż rur windurowych w bruzdach w ilości 800 m, pozycja kolejna, tj. 28 przewiduje wciąganie przewodów typu skrętka, prawdopodobnie do w/w rur, jednak w ilości 400 m. Wszystko wydaje się być w porządku, jednak jaki sens ma układanie rur w ilości 800 m, jeśli jest tylko 400 m przewodu do wciągnięcia? Proszę o zweryfikowanie ilości, gdyż wskazane w przedmiarach wprowadzają w błąd.

Odpowiedź 9:

Do złożenia oferty Wykonawca powinien przyjąć montaż rur winidurowych w bruzdach w ilości 400 m.

 

Pytanie 10:

Czy projekt elektryczny przewiduje wykonanie bruzd pod okablowanie elektryczne? Jeśli tak to proszę o wskazanie chociaż przybliżonych ilości.

Odpowiedź 10:

Zgodnie z dokumentacją projektową instalacje elektryczne muszą być poprowadzone podtynkowo.

 

Pytanie 11:

Przedmiar elektryczny poz. 38 przewiduje  ułożenie kabla niepalnego do zasilenia klapy (opis pozycji). Czy można zatem domniemać, że obiekt jest wyposażony lub tez będzie w klapy oddymiające? Jeśli tak to proszę o przedstawienie dokumentacji projektowej, określającej ten zakres.

Odpowiedź 11:

Poz. 38 przedmiar branży elektrycznej związana jest z okablowaniem instalacji p.poż.
W projekcie budowlanym nie zaprojektowano klapy oddymiającej.

 

Pytanie 12:

Proszę o doprecyzowanie modelu oprawy zewn. Oznaczonej symbolem LED 4.T

Odpowiedź 12:

Oznaczenie LED 4.T. dotyczy wyprowadzenia w gruncie przewodu 5 żyłowego. Opis zawiera rysunek nr E-02.

 

Pytanie 13:

Brak rysunku E5 (instalacja odgromowa).

Odpowiedź 13:

Odpowiedź jak w punkcie 5.

 

Pytanie 14:

Brak opracowania – zabezpieczenie wykopu na rzucie fundamentów jest zapis o odrębnym opracowaniu.

Odpowiedź 14:

Zamawiający nie dysponuje opracowaniem zabezpieczenia wykopu przy realizacji zadania.

 

Pytanie 15:

Czy wzdłuż osi A, budynku istniejącego, na szerokości 1,2m również jest taras. Jakie deski należy przyjąć do wyceny tarasu.

Odpowiedź 15:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt budowlany i projekt zagospodarowania terenu zielenią) przewidziano dach zielony sąsiadujący z budynkiem zrealizowanym w I etapie rozbudowy. Taras (dach zielony) nie będzie posiadał wykończenia wykonanego
z desek.

Pytanie 16:

Oprawy oświetleniowe w projekcie są opisane ogólnie. Uważam, że skoro jest to etap kolejny to należało by zainstalować oprawy takie same jakie były montowane w etapie I. Więc, jeżeli jest to możliwe to proszę o konkretne modele opraw.

Odpowiedź 16:

Oprawy oświetleniowe opisane zostały w dokumentacji projektowej branży elektrycznej oraz przedmiarze robót elektrycznych.

 

Pytanie 17:

Podobnie z kamerami zewnętrznymi, też proszę o podanie konkretnej firmy.

Odpowiedź 17:

Kamery zewnętrzne IP IR opisane zostały w dokumentacji projektowej branży elektrycznej oraz przedmiarze robót elektrycznych.

 

Pytanie 18:

Proszę również o informacje jakiej formie był montowany osprzęt w etapie I (gniazda Itd.) oraz jakiej firmy są zainstalowane aparaty w rozdzielni elektrycznej.

Odpowiedź 18:

Osprzęt zainstalowany w I etapie rozbudowy nie ma związku z zadaniem będącym przedmiotem niniejszego postepowania.

 

Pytanie 19:

Czy w głównym punkcie dystrybucyjnym (istniejącym) jest przeznaczone wolne miejsce na urządzenia do potrzeb sieci internetowej (switch itd.) oraz monitoringu(switch, rejestrator itd.), a może założyć budowę osobnej szafy rackowej?

Odpowiedź 19:

Istniejąca szafa rackowa posiada wolne miejsce na połączenia projektowanych instalacji.

 

Pytanie 20:

Czy w szafie rakowej ma być zainstalowany monitor w celu podglądu nagrań z rejestratora?

Odpowiedź 20:

W szafie rackowej nie będzie zainstalowany monitor.

 

Pytanie 21:

Brak w dokumentacji projektowej zestawień stali zbrojeniowej oraz konstrukcji drewnianej więźby dachowej niezbędnych do wyceny inwestycji.

Odpowiedź 21:

Zamawiający nie dysponuje zestawieniami stali zbrojeniowej oraz konstrukcji drewnianej. Ilości niezbędne do wyceny inwestycji należy wyliczyć w oparciu o dokumentację projektową i przedmiar robót budowlanych.

 

Pytanie 22:

Brak w zestawieniu stolarki świetlików dachowych oraz drzwi wewnętrznych.

Odpowiedź 22:

Zamawiający nie dysponuje zestawieniem stolarki świetlików dachowych oraz drzwi wewnętrznych. Zgodnie z opisem w projekcie budowlanym świetliki dachowe wykonane powinny być z aluminium w kolorze Ral 7013 braungrau w standardzie budownictwa pasywnego. Drzwi wewnętrzne powinny być drewniane o profilu zimnym ze szkłem bezpiecznym do pomieszczeń biurowych o podwyższonej izolacji akustycznej min. Rw=35dB. Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych powinny być pełne o podwyższonej odporności na wilgoć. W drzwiach zamki certyfikowane.

 

Pytanie 23:

Brak projektu wykonawczego, natomiast Rozdział III pkt 9 SIWZ mówi, że: „Prace muszą być zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym oraz projektami wykonawczymi (…)”

Odpowiedź 23:

  1. Zamawiający omyłkowo wprowadził w rozdziale III pkt. 9 SIWZ zapis: „Prace muszą być zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym oraz projektami wykonawczym i ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwana dalej w skrócie STWiORB), a także innymi decyzjami i warunkami wydanymi na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia”.

W związku z tym, że Zamawiający nie dysponuje projektami wykonawczymi zapis w rozdziale III pkt. 9 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Prace muszą być zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwana dalej w skrócie STWiORB), a także innymi decyzjami i warunkami wydanymi na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia”.

 

  1. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ (wzór umowy) w §2 ust. 5 pkt. 18  [OBOWIĄZKI WYKONAWCY] tj. „uzyskania uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, włączone w Projekcie Wykonawczym, są obligatoryjne dla Wykonawcy”;

zapis ten otrzymuje brzmienie:

„uzyskania uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót”.

 

Pytanie 24:

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki od stycznia 2017r. współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych – ściany musi być na poziomie 0,23 [W/m2K] natomiast w udostępnionej charakterystyce energetycznej dla budynku ten współczynnik projektowany jest na poziomie 0,278 [W/m2K] co jest niezgodne z przepisami, tak samo jak projektowany współczynnik U=0,4 [W/m2K] dla podłogi na gruncie, który wg WT powinien wynosić U =0,30 [W/m2K].

Odpowiedź 24:

Zadanie będzie realizowane zgodnie z przepisami obowiązującymi na czas projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Pytanie 25:

Brak projektu wykonawczego instalacji sanitarnych zewnętrznych, a co za tym idzie brak rysunków profili niezbędnych do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź 25:

Odpowiedź jak w punkcie 23.

Pytanie 26:

Brak projektu wykonawczego instalacji wentylacji z doborem centrali wentylacyjnej nawiewno - wyciągowej. Czy dysponują Państwo danymi technicznymi doboru centrali?

Odpowiedź 26:

Odpowiedź jak w punkcie 23. Zamawiający nie dysponuje danymi technicznymi doboru centrali wentylacyjnej nawiewno- wyciągowej.

 

Pytanie 27:

Brak informacji o zaprojektowanej kurtynie powietrznej.

Odpowiedź 27:

Kurtyna powietrzna powinna być dobrana przez Wykonawcę na etapie realizacji zadania.

 

Pytanie 28:

Czy dysponują Państwo inwentaryzacją istniejącej instalacji zewnętrznej wodociągowej przeznaczonej do likwidacji?

Odpowiedź 28:

Inwentaryzacja istniejącej instalacji wodociągowej zewnętrznej znajduje się na mapie do celów projektowych dołączonej do projektu budowlanego

 

Pytanie 29:

Wg opisu źródłem ciepła dla instalacji c.o. będzie projektowana pompa ciepła o mocy 25 kW usytuowana w pomieszczeniu 0.5 w przyziemiu budynku i przy ścianie przyległej do tego pomieszczenia, natomiast na rysunku S-04 rzut przyziemia – instalacje c.o. w/w pompa zlokalizowana jest poza budynkiem? Czy dysponują Państwo kartą doboru pompy ciepła?

Odpowiedź 29:

Na zewnątrz budynku zlokalizowana jest czerpnia powietrza pompy ciepła (rysunek S-06). Zamawiający nie dysponuje kartą doboru pompy ciepła.

 

Ww. zmiany są wiążące dla Wykonawców. 

 

Mając powyższe na względzie Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 23.01.2017r. godz. 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.01.2017r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk - w sali nr. 11.

Data publikacji: 12.01.2017 (10:43) Data aktualizacji: 12.01.2017 (10:43)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 590