Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO, TYPU SUV/CROSSOVER Z NAPĘDEM 4X4 DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU

Słupsk: ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO, TYPU SUV/CROSSOVER Z NAPĘDEM 4X4 DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15575 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO, TYPU SUV/CROSSOVER Z NAPĘDEM 4X4 DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, typu suv/crossover z napędem 4x4 do celów służbowych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 34.11.33.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO, TYPU SUV/CROSSOVER Z NAPĘDEM 4X4 DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE AUTO-MOBIL sp. z o.o., ul. GDAŃSKA 17, 84-200 WEJHEROWO, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97560,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 106499,99
  • Oferta z najniższą ceną: 106499,99 / Oferta z najwyższą ceną: 113000,00
  • Waluta: PLN .
Data publikacji: 11.03.2016 (12:26) Data aktualizacji: 11.03.2016 (12:26)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 615