Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                                                        Słupsk, 10.04.2015 roku

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  Druku i dostawy materiałów informacyjno- promocyjnych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. (Nr postępowania DAO. 251.2.2015)

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę:  PRZEDSIĘBIORSWO POLIGRAFICZO- USŁUGOWE “MULTIGRAF”

RAFAŁ ELLERT, JAROSŁAW TOMCZUK, UL. BIELICKA 76 C, 85-135 BYDGOSZCZ

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryteria: cena oferty, liczbę koncepcji oprawy graficznej: Folderu „Płazy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”  (L) i liczbę koncepcji oprawy graficznej : Folderu „Ptaki Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”  (S) określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 90 punktów.  W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium: cena, liczbę koncepcji projektu oprawy graficznej akcji: „Bioróżnorodność- poznaj aby zachować” (L) i liczbę scenariuszy animowanego spotu promocyjnego (S)  i łączną punktację.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena =90 pkt gdzie

1 pkt = 1%

 

Liczba koncepcji oprawy graficznej: Folderu „Płazy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego” (L) – zadeklarowana liczba koncepcji oprawy graficznej, które zostaną przedstawione Zamawiającemu do wyboru (max 5 pkt):

- za 3 koncepcje projektu oprawy graficznej – 0 pkt,
- za 4 koncepcji projektu oprawy graficznej  – 3 pkt,
- za 5 koncepcji projektu oprawy graficznej  – 5 pkt.

Liczba koncepcji oprawy graficznej: Folderu „Ptaki Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”  (S) – zadeklarowana liczba koncepcji oprawy graficznej, które zostaną przedstawione Zamawiającemu do wyboru (max 5 pkt):

- za 3 scenariusze animowanego spotu promocyjnego – 0 pkt,

- za 4 scenariusze animowanego spotu promocyjnego – 3 pkt,

- za 5 scenariusze animowanego spotu promocyjnego – 5 pkt.

C+ L+ S
=

 Łączna liczba otrzymanych punktów

 

1

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „JANTER” S.C. SŁAWOMIR TERLIKOWSKI, MAREK JANKOWICZ

UL. CHROBREGO 41, 11-300 BISKUPIEC

 

74,68

 

3 koncepcji = 0 pkt

 

3 koncepcji = 0 pkt

74,68

 

2

ZAPOL SOBCZYK SPÓŁKA JAWNA,
AL. PIASTÓW 42, 71-062 SZCZECIN


37,38

 

5 koncepcji = 5 pkt

 

5 koncepcji = 5 pkt


47,38

 

3

TRZY DRUGIE, ALEKSANDRA MICHALAK, UL.WOJNICKA 2,
03- 774 WARSZAWA


44,57

 

5 koncepcji = 5 pkt

 

5 koncepcji = 5 pkt


54,57

 

4

„EURO PILOT” SP. Z O.O.  UL. ST.KONARSKIEGO 3, 01-355 WARSZAWA

 

-

 

-

 

-

 

-

 

5

HEAD REPUBLIC , MARIA WASIŁEK- DYLIS, UL. GRUDZIŃSKIEGO 8,
80-283 GDAŃSK


42,84

 

5 koncepcji = 5 pkt

 

5 koncepcji = 5 pkt


52,84

 

6

PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNO- USŁUGOWE  MULTIGRAF S.C, RAFAŁ ELLERT, JAROSŁAW TOMCZUK, UL. BIELICKA 76 C, 85-135 BYDGOSZCZ


90,00

 

3 koncepcji = 0 pkt

 

3 koncepcji = 0 pkt


90,00

 

7

 

BUSINESS POINT SP Z O.O.
UL. CIOŁKA 11A/302 ,
01-445 WARSZAWA


41,25

 

5 koncepcji = 5 pkt

 

5 koncepcji = 5 pkt


51,25

 

8

 

SZAREK WYDAWNICTWO REKLAMA, UL. GROTTGERA 19, 76-200 SŁUPSK


60,92

 

5 koncepcji = 5 pkt

 

5 koncepcji = 5 pkt

70,92

 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, opisane
w rozdziale XVII SIWZ.

Data publikacji: 10.04.2015 (12:01) Data aktualizacji: 10.04.2015 (12:01)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 925