Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Słupsk, 08.07.2015 roku

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:  Zagospodarowanie terenów działek 174/7, 174/6, 174/5, 174/3 obręb 6 w Słupsku- Etap I

(Nr postępowania DAO. 251.5.2015)

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę: 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO - DROGOWYCH SP ZOO, 76-251 KOBYLNICA, UL. KASZTANOWA 1 Oferta Wykonawca uzyskała łącznie 100 pkt.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryteria: cena i okres gwarancji w których oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów.

 

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i okres gwarancji  i łączną punktację.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena C˳– waga punktowa 95 pkt

Okres gwarancji G - waga punktowa 5 pkt (okres nie krótszy niż 36 miesięcy ale max 60 miesięcy)

Łączna punktacja

1

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO- DROGOWYCH SP ZOO, 76-251 KOBYLNICA, UL. KASZTANOWA 1

95

5

100

2

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWALNE NORDECKO SP ZOO, 83-400 KOŚCIERZYNA, UL. TETMAJERA 5

69,95

5

74,95

3

KRZYSZTOF ŻYNIS USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, TRANSPORTOWE, PERFEKTO, 76-200 SŁUPSK, UL. ST. REPELOWSKIEGO 15/17

-

 

-

 

-

 

 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, opisane w ust.23 SIWZ.

Data publikacji: 08.07.2015 (16:52) Data aktualizacji: 08.07.2015 (16:52)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 886