Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI I

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DLA CZĘŚCI I

Dotyczy: Kampania promocyjno- informacyjna – etap III, realizowana w ramach projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, dofinansowanego ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,  w ramach Programu: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej  i ekosystemów”.  (Nr postępowania DAO. 251.9.2015); składająca się z dwóch części.

I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH ZADAŃ: OPRACOWANIE  I WYKONANIE DWÓCH RÓŻNYCH GIER EDUKACYJNYCH I OPRACOWANIE PAKIETU EDUKACYJNEGO O RAKU SZLACHETNYM

  1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę:

TO DESIGN PRZEMYSŁAW FORNELA POMYS WIELKI 61, 77-121 POMYSK WIELKI

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryteria: cena oferty i koncepcja graficzna gier określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 96,04 punktów.  

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom  w kryterium: cena, koncepcja graficzna  i łączną punktację.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena  max 40 pkt gdzie 1 pkt   = 1%

 

 

 

Koncepcja graficzna                                gier – max 60 pkt                             gdzie 1 pkt = 1% .

 

 

Łączna punktacja

 

1

 

TO DESIGN PRZEMYSŁAW FORNELA POMYS WIELKI 61, 77-121 POMYSK WIELKI

 

 

 

36,04

 

 

   60

 

 

96,04

 

6

 

Agencja Reklamowa MiroArt

ul. Aleja Wolności 30 lok. 203B

84-300 Lębork

 

 

40

 

40

 

80

 

5

 

 

TOMORROW Sp. z o.o.

03-737 Warszawa

ul. Brzeska 2

 

 

35,75

 

20

 

55,75

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, opisane w rozdziale XVII SIWZ.

 

Data publikacji: 30.10.2015 (15:32) Data aktualizacji: 30.10.2015 (15:32)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 761