Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DLA CZĘŚĆI I

    Słupsk, 04.09.2015 roku

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DLA CZĘŚĆI I

 

Dotyczy: PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW W SPECJALISTYCZNYCH CZASOPISMACH WĘDKARSKICH/RYBACKICH.(Nr postępowania DAO. 251.7.2015).

 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert dla części I, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę: 

 

WYDAWNICTWO „WĘDKARSKI ŚWIAT” SP. Z O.O UL. MIEDZIANA 11, 00-835 WARSZAWA

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium: cena (C) i wielkość nakładu o zasięgu ogólnopolskim (Wn) w których oferta w/w Wykonawcy uzyskała 90,25 pkt.

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium cena i wielkość nakładu o zasięgu ogólnopolskim i łączną punktację.

 

numer oferty

nazwa (firma) i adres wykonawcy

                                                    wielkość nakładu      o zasięgu ogólnopolskim                   – max 20%, 

gdzie 1 pkt.  = 1%

 

cena – max 80% , gdzie 1 pkt. = 1%

 

 

razem punktacja

CZĘŚĆ I

 

2

 

WYDAWNICTWO „WĘDKARSKI ŚWIAT” SP. Z O.O UL. MIEDZIANA 11,  00-835 WARSZAWA

 

10,25 pkt

 

80 pkt

 

90,25

 

1

 

BLUE EYES MDIA SP. Z O.O UL. POŁCZYŃSKA 21A, 01-377 WARSZAWA

                                                       20 pkt                                                       

 

26,67 pkt

 

46,67

 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, opisane w rozdziale XVII SIWZ.

Data publikacji: 04.09.2015 (15:22) Data aktualizacji: 04.09.2015 (16:18)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 881
Rejestr zmian