Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI II

Dotyczy: Kampania promocyjno- informacyjna – etap III, realizowana w ramach projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, dofinansowanego ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,  w ramach Programu: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej  i ekosystemów”.  (Nr postępowania DAO. 251.9.2015); składająca się z dwóch części.

II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA:  SKŁAD, DRUK I DOSTAWA KSIĄŻEK

  1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę:

SZAREK WYDAWNICTWO REKLAMA, UL. GROTTGERA 19, 76-200 SŁUPSK

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryteria: cena oferty i gramatura zastosowanego papieru do wydruku środka książek, określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów.  

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom  w kryterium: cena, gramatura zastosowanego papieru do wydruku środka książek i łączną punktację.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena  max 90 pkt gdzie 1 pkt   = 1%

 

 

gramatura zastosowanego papieru do wydruku środka książek- max 10 pkt gdzie 1 pkt=1%                                    papier gr.115 = 0 pkt papier gr.130 = 10 pkt

 

 

 

 

Łączna punktacja

 

4

 

 

SZAREK WYDAWNICTWO REKLAMA,                      UL. GROTTGERA 19,  76-200 SŁUPSK

 

          90,00

 

10

 

 

100

 

3

 

 

EURO PILLOT SP ZOO, UL. KONARSKIEGO 3,                                                 01-355 WARSZAWA

 

          68,35

 

10

 

78,35

 

2

 

 

WYDAWNICTWO PASCAL SP ZOO,                               UL. ZAPORA 25,  43-382 BIELSKO- BIAŁA

 

         70,48

 

0

                                    70,48

 

1

 

 

TO DESIGN PRZEMYSŁAW FORNAL, POMYSK WIELKI 61,  77-121 POMYSK WIELKI

 

 

         43,78

 

10

                                      53,78

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, opisane w rozdziale XVII SIWZ.

Data publikacji: 02.11.2015 (13:40) Data aktualizacji: 02.11.2015 (13:40)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 755