Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DLA CZĘŚĆI II

 

 

    Słupsk, 04.09.2015 roku

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DLA CZĘŚĆI II

 

Dotyczy: PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW W SPECJALISTYCZNYCH CZASOPISMACH WĘDKARSKICH/RYBACKICH.(Nr postępowania DAO. 251.7.2015).

 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert dla części II, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę: 

 

RED TAG SP. Z O.O UL. UJASTEK 5B p.10, 31-752 KRAKÓW

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium: cena (C) i wielkość nakładu o zasięgu ogólnopolskim (Wn) w których oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 pkt.

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium cena i wielkość nakładu o zasięgu ogólnopolskim i łączną punktację.

 

numer oferty

nazwa (firma) i adres wykonawcy

                                                    wielkość nakładu      o zasięgu ogólnopolskim                   – max 20%,  gdzie 1 pkt.  = 1%

 

cena – max 80% , gdzie 1 pkt. = 1%

 

 

razem punktacja

 

CZĘŚĆ II

 

4

 

RED TAG SP. Z O.O UL. UJASTEK 5B p.10,                              31-752 KRAKÓW

 

20 pkt

                                                 80 pkt

 

100

 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, opisane w rozdziale XVII SIWZ.

 

Data publikacji: 04.09.2015 (16:12) Data aktualizacji: 04.09.2015 (16:15)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 842
Rejestr zmian