Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 80340-2016 z dnia 2016-04-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1.Przedmiotem zamówienia jest: Kampania promocyjno- informacyjna - etap IV, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu...
Termin składania ofert: 2016-04-15


Słupsk: Kampania promocyjno- informacyjna-etap IV, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, składająca się z trzech części. Nr postępowania DAO. 251.3.2016.
Numer ogłoszenia: 98804 - 2016; data zamieszczenia: 21.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80340 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kampania promocyjno- informacyjna-etap IV, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, składająca się z trzech części. Nr postępowania DAO. 251.3.2016..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Kampania promocyjno- informacyjna - etap IV, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, składająca się z trzech części. (Nr postępowania DAO. 251.3.2016) 2.Szczegółowe opisy zamówienia zawarty został w części B niniejszego rozdziału..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4, 79.82.30.00-9, 79.82.25.00-7, 79.82.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: PUBLIKACJA MATERIAŁU PRASOWEGO W GAZECIE CODZIENNNEJ, PŁATNEJ O CHARAKTERZE OPINIOTWÓRCZYM O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM, POSIADAJĄCA STRONY TEMATYCZNE (WKŁADKĘ REGIONALNĄ) DOTYCZĄCĄ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, 80-836 Gdańsk, UL. TKACKA 7/8, 80-836 GDAŃSK, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9197,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2337,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2337,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5900,00
 • Waluta: PLN .


 

Część NR: 3   

Nazwa: ZAPROJEKTOWANIE, DRUK I DOSTAWA 10 KOMPLETÓW TABLIC

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ROMAN SZAREK, SZAREK WYDAWNICTWO REKLAMA, 76-200 Słupsk,, UL.GROTTGERA 19, 76-200 SŁUPSK, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12439,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10390,00
 • Oferta z najniższą ceną: 10390,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13500,00
 • Waluta: PLN .


 

Część NR: 1   

Nazwa: PUBLIKACJA MATERIAŁU PRASOWEGO W GAZECIE CODZIENNNEJ, PŁATNEJ O CHARAKTERZE OPINIOTWÓRCZYM O ZASIĘGU REGIONALNYM OBEJMUJĄCA WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polska Press Sp. z o. o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45,Oddział w Gdańsku, TARG DRZEWNY 9/11, 80-894 GDAŃSK, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9197,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6747,66
 • Oferta z najniższą ceną: 6747,66 / Oferta z najwyższą ceną: 9900,00
 • Waluta: PLN .

 

Data publikacji: 21.04.2016 (08:40) Data aktualizacji: 21.04.2016 (08:40)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 695