Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DAO.251.2.2015

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 65792-2015 z dnia 2015-03-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1.Druk i dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.(Nr postępowania DAO. 251.2.2015) Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe zadania:I.Folder Płazy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,II....
Termin składania ofert: 2015-04-01


Słupsk: Druk i dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Numer ogłoszenia: 89892 - 2015; data zamieszczenia: 21.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 65792 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Druk i dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.(Nr postępowania DAO. 251.2.2015) Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe zadania:I.Folder Płazy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,II. Folder Ptaki Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, III.Folder Mikołajek Nadmorski,IV.Roll-up 4szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0, 39.29.41.00-0, 79.80.00.00-2, 79.82.25.00-7, 79.82.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRZEDSIĘBIORSWO POLIGRAFICZO- USŁUGOWE MULTIGRAF RAFAŁ ELLERT, JAROSŁAW TOMCZUK,, UL. BIELICKA 76C, 85-135 BYDGOSZCZ, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7443,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4495,65
  • Oferta z najniższą ceną: 4495,65 / Oferta z najwyższą ceną: 15105,00
  • Waluta: PLN.

 

Data publikacji: 21.04.2015 (09:30) Data aktualizacji: 21.04.2015 (09:30)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 907