Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA: Druk i dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 87156-2015 z dnia 2015-04-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1.Druk i dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.(Nr postępowania DAO. 251.3.2015) 2.Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe zadania:I. Broszura informacyjna Rak szlachetny-poznaj aby...
Termin składania ofert: 2015-04-24


Słupsk: Druk i dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.(Nr postępowania DAO. 251.3.2015).
Numer ogłoszenia: 65023 - 2015; data zamieszczenia: 07.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87156 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.(Nr postępowania DAO. 251.3.2015)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Druk i dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.(Nr postępowania DAO. 251.3.2015) 2.Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe zadania:I. Broszura informacyjna Rak szlachetny-poznaj aby zachować w języku polskim, II. Broszura informacyjna Rak szlachetny - poznaj aby zachować w języku angielskim III. Plakat informacyjny Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję! IV. Roll-up 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0, 39.29.41.00-0, 79.80.00.00-2, 79.82.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FHU MARIOLA BORKOWSKA, UL.A.J. ABLEWICZA 13/21, 33-100 TARNÓW, UL.A.J.ABLEWICZA 13/21, 33-100 TARNÓW, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6180,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 5520,00
  • Oferta z najniższą ceną: 5520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9594,00
  • Waluta: PLN.

 

Data publikacji: 07.05.2015 (09:25) Data aktualizacji: 07.05.2015 (09:25)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 774