Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 Słupsk: Kampania promocyjno- informacyjna- etap III, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów. (Nr postępowania DAO. 251.9.2015); składająca się z dwóch części.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 152835 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kampania promocyjno- informacyjna- etap III, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów. (Nr postępowania DAO. 251.9.2015); składająca się z dwóch części..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: A. Informacje ogólne 1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostarczenie elementów związanych z kampanią promocyjno- informacyjną- etap III, realizowaną w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.(Nr postępowania DAO. 251.9.2015) składającą się z dwóch części I część zamówienia: opracowanie i wykonanie dwóch różnych gier edukacyjnych i opracowanie pakietu edukacyjnego o raku szlachetnym; II część zamówienia: skład, druk i dostawa książek.2.Opis zamówienia zawarty został w części B niniejszego rozdziału.3.Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na 2 części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na każdą część zamówienia.4.Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (Formularz oferty) zakresy (części) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. 5.Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. W przypadku, gdy wykonawca zostanie wybrany do realizacji zamówienia, podstawą odbioru przedmiotu zamówienia od wykonawcy będzie protokół odbioru i dokonanie rozliczenia z podwykonawcami.6.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w niniejszym SIWZ. 7.Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 8.Szczegółowe zasady określające sposób realizacji każdej części zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Dodatku nr 4A-dla I części, Dodatku nr 4B-dla II części do SIWZ-Wzór umowy. B. Opis zamówienia: Kampania promocyjno- informacyjna- etap III, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.(Nr postępowania DAO. 251.9.2015)składająca się z dwóch części: I część zamówienia: opracowanie i wykonanie dwóch różnych gier edukacyjnych i opracowanie pakietu edukacyjnego o raku szlachetnym; II część zamówienia: skład, druk i dostawa książek, I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA-SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH ZADAŃ: OPRACOWANIE I WYKONANIE DWÓCH RÓŻNYCH GIER EDUKACYJNYCH I OPRACOWANIE PAKIETU EDUKACYJNEGO O RAKU SZLACHETNYM:ZADANIE I: OPRACOWANIE I WYKONANIE DWÓCH RÓŻNYCH GIER EDUKACYJNYCH: 1)Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie i wykonanie dwóch różnych gier edukacyjnych dla dwóch grup docelowych w formie aplikacji na urządzenia mobilne w systemie Google An1droid, Apple iOS oraz w formie gier przeglądarkowych: Rak - jaki jest jego znak? i Astacus.2)Cel opracowania gier edukacyjnych w formie aplikacji mobilnych Głównym celem opracowania gier edukacyjnych dotyczących raka szlachetnego, a także pozostałych gatunków raków występujących w Polsce, jest upowszechnienie wiedzy na ich temat w nowoczesnej i atrakcyjnej formie oraz dotarcie do jak największej liczby potencjalnych odbiorców. Racze gry edukacyjne stanowią element działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Województwa Pomorskiego.3) Podstawowe założenia aplikacji: a) aplikacje powinny być skonstruowana na urządzenia mobilne (dotykowe) w języku polskim; b) aplikacje należy stworzyć na najpopularniejsze systemy operacyjne: Android Google, iOS Apple i wszystkie najnowsze przeglądarki internetowe c)aplikacje mają być darmowe, do pobrania w sklepach internetowych z aplikacjami. d)gry powinny zostać skierowane do zwykłych użytkowników, którzy korzystają z urządzeń mobilnych oraz komputerów stacjonarnych e)aplikacje powinny mieć charakter informacyjno-edukacyjny; f)tematem przewodnim aplikacji mają być gatunki raków występujących w Polsce. Szczegółowy opis gier: I gra edukacyjna p.n. Rak-jaki jest jego znak?-układanka kierowana jest dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych Elementy składowe gry-ekran startowy gry (grafika + logotypy) ekran główny z opcjami: wybór raka, którego gracz będzie układał (4 gatunki raków: rak szlachetny, rak błotny, rak pręgowaty, rak sygnałowy)-ekran gry (GRA) Przed grą właściwą powinna pojawić się informacja o gatunku raka, którego gracz będzie układał. Ekran układanki powinien być podzielony na dwie części. Pierwsza część (większa) z obrysem raka i podziałem na jego części (odwłok, szczypce, odnóża itd.). Druga część (mniejsza, tzw. plecak) z elementami wszystkich gatunków raków z opcją ich przesuwania. Gra ma na celu wkładanie odpowiednich części składowych raka z tzw. plecaka na obrys raka w celu ułożenia prawidłowego gatunku. W przypadku przeciągnięcia niewłaściwego elementu, powinien on wrócić do plecaka. Ekran zakończonej rozgrywki. Ekran ten powinien przedstawiać gratulacje z informacją o gatunku, który właśnie został ułożony. Gracz powinien mieć możliwość zamieszczenia poprawnie ułożonego raka na Facebooku. II gra zręcznościowo-edukacyjna p.n. Astacus-gra typu Endless Runner kierowana jest dla wszystkich od 7 roku życia. Elementy składowe gry-Ekran startowy gry (grafika + logotypy) Ekran główny z opcjami do wyboru: ZAGRAJ (kieruje do ekranu GRA), NAJLEPSZE WYNIKI (kierują do widoku najlepszych wyników), OPCJE (opcje ustawienia dźwięków i muzyki, zintegrowanie konta z Facebookiem), informacje związane z polityką prywatności - Ekran gry (GRA). Przed grą właściwą powinna pojawić się informacja o zagrożeniach dla raka szlachetnego (informację będzie można wyłączyć tak żeby już się nie pojawiała kolejny raz). Ogólny zarys fabularny gry: Ostatni rak w pomorskiej rzece ucieka przed zagrożeniami. W grze kierujemy tytułowym bohaterem podczas jego licznych przygód. Podczas zabawy rak automatycznie pędzi naprzód, a gracz za pomocą prostych gestów (4 rodzaje gestów) wydaje komendy skoku, wślizgu, zejścia na inny tor ruchu tak aby nie wpaść w przeszkodę zagrożenie. W grze powinno występować przynajmniej 10 różnych zagrożeń (np. ryby drapieżne, dżuma racza, chemikalia itp.) i 10 typów przeszkód (sieci, zapory, itp. W grze powinna występować tzw. waluta np. w postaci pęcherzyków powietrza, która jest bonusem w postaci odnawiającego się życia. W grze chodzi o uzyskanie jak najlepszego wyniku, nie ma możliwości przejścia gry. Rozgrywka trwa do momentu popełnienia błędu. Chodzi o uzyskanie jak najlepszego wyniku. Ekran zakończonej rozgrywki. Ekran ten powinien przedstawiać podsumowanie z informacją o przeszkodzie zagrożeniu, które pokonało gracza, informację o ilości zdobytych punktów. W przypadku wyniku mieszczącego się w top 100 informację o dokładnej pozycji. Możliwość pochwalenia się wynikiem na Facebooku. Informacja dla Wykonawców!! Zamawiający informuje, że na stronie: www.rakipomorskie.pl znajdują się materiały informacyjne, które mogą stanowić elementy pomocnicze przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagania Zamawiającego:1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca gier umieścił w nich logotypy, dane teleadresowe i informacje dotyczące projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów. Logotypy i dane o których mowa powyżej zostaną przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.2.Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości merytoryczne. 3.Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Barbara Utracka- Minko, tel. 504 292 519, b.utracka@pomorskieparki.pl;4.W cenie oferty Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia aplikacji gier w sklepach Google Play oraz Sklepie App store z konta Wykonawcy. Aplikacje tych gier będą udostępnione w tych sklepach do pobrania bez dodatkowych opłat. 5.Wykonawca gwarantuje utrzymanie aplikacji gier na koncie Wykonawcy w sklepach Google play i App store przez okres 5 lat licząc od roku 2016r.6.Aplikacje gier wraz z jej wszystkimi elementami objęte będą 24 miesięczną gwarancją (licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia).7.Wykonawca w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy przygotuje projekty graficzne aplikacji gier w nowoczesnej stylistyce i przedstawi je Zamawiającemu do akceptacji.8.Zamawiający w ciągu 2 dni od przekazania wstępnych projektów graficznych aplikacji gier wniesie ewentualne uwagi do projektów i przekaże je Wykonawcy.9.Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przedstawi poprawione projekty graficzne aplikacji gier w ciągu 4 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, do których Zamawiający może nanosić poprawki aż do osiągnięcia zakładanego celu i zaakceptowania projektów, jednakże nie dłużej niż do 1 grudnia 2015r.10.Po zaakceptowaniu projektów graficznych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty gier i zaprezentuje ich funkcjonowanie na urządzeniach mobilnych.11.Po uzyskaniu przez Zamawiającego zamierzonego celu i ostatecznej akceptacji gier Wykonawca dostarczy płyty CD z plikami umożliwiającymi umieszczenie gier na stronach www. oraz sklepach Google play i Apple appstore.12.Odbiór gier (płyt CD) nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo - odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego - nie później niż do 24 grudnia 2015r.13.Z chwilą odbioru końcowego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wszystkich utworów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, ilości egzemplarzy, które zostaną opracowane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga !!! Do formularza oferty Wykonawca musi dołączyć w wersji elektronicznej (na płycie CD) w formacie JPG, koncepcje graficzną gier tj. po dwie plansze do każdej gry, zawierające ekran startowy i ekran z gry. Koncepcje graficzne gier będą oceniane przez Zamawiającego w sposób określony w rozdziale XII i XIII SIWZ. ZADANIE II: OPRACOWANIE I WYKONANIE PAKIETU EDUKACYJNEGO O RAKU SZLACHETNYM:1) Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie, wykonanie i dostarczenie pakietów edukacyjnych zawierających 4 prezentacje multimedialne. 2) Cel opracowania pakietów Głównym celem opracowania pakietów edukacyjnych dotyczących raka szlachetnego, a także pozostałych gatunków raków występujących w Polsce, jest upowszechnienie wiedzy na ich temat w nowoczesnej i atrakcyjnej formie oraz dotarcie do jak największej liczby potencjalnych odbiorców. Racze pakiety edukacyjne stanowią element działań informacyjno- edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 oraz Województwa Pomorskiego.3) Podstawowe założenia pakietu: 1.Pakiet ma zawierać 4 prezentacje multimedialne, każda składająca się z minimum 20 slajdów: a. Biologia raka; b. Obce i rodzime gatunki raków (rozróżnianie gatunków);c. Zagrożenia rodzimych gatunków raków; d. Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 4) Każda prezentacja ma zawierać podsumowanie (minimum 2 slajdy) w atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży formie: quiz, układanka, wykreślanka, puzzle itp., 5) Pakiet powinien zawierać również: a. karty pracy w formacie PDF z możliwością wypełniania pól tekstowych - po 2 do każdej prezentacji (jedna na poziomie szkoły podstawowej i jedna na poziomie gimnazjalnym), b. cztery kolorowanki (dla najmłodszych dzieci) z uwzględnieniem najważniejszych cech rozróżniających gatunki raków, z możliwością wydruku, 6)Do pakietu należy załączyć: spot reklamowy dostarczony przez Zamawiającego oraz gry edukacyjne z ZADANIA I. 7)Wskazane byłoby, aby prezentacje zawierały animacje, słowniczki pojęć - które to elementy ułatwiałyby korzystanie z pakietu oraz uatrakcyjniały odbiór zawartych w nim treści. Wymagania Zamawiającego: 1. Zamawiający w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną: logotypy, dane teleadresowe i informacje dotyczące projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów a także materiały merytoryczne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. opracowania tekstowe, zdjęcia, mapy oraz 30 sekundowy spot reklamowy. 2.Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości merytoryczne. 3.Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Marcin Miller, tel. 603 281 000 , m.miller@pomorskieparki.pl;4.Wykonawca w ciągu 10 dni od dnia przekazania materiałów przygotuje koncepcję prezentacji multimedialnych i przedstawi je Zamawiającemu do akceptacji.5.Zamawiający w ciągu 2 dni od przekazania koncepcji prezentacji multimedialnych wniesie ewentualne uwagi i przekaże je Wykonawcy.6.Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przedstawi poprawioną koncepcję prezentacji w ciągu 2 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, do których Zamawiający może nanosić poprawki aż do osiągnięcia zakładanego celu i zaakceptowania koncepcji, jednakże nie dłużej niż do 1 grudnia 2015r.7.Po zaakceptowaniu koncepcji prezentacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty prezentacji. 8. Po uzyskaniu przez Zamawiającego zamierzonego celu i ostatecznej akceptacji prezentacji Wykonawca dostarczy płyty CD w ilości 2000 sztuk w terminie nie dłuższym niż do 24 grudnia 2015r. 9.Płyty CD muszą być opakowane w tekturową okładkę zawierającą - oprócz wymaganych logotypów - opis zawartości pakietu. 10. Odbiór gier (płyt CD) nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 11.Z chwilą odbioru końcowego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wszystkich utworów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, ilości egzemplarzy, które zostaną opracowane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.12.Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na usługę od dnia podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, o ile nie wydano innych dodatkowych dokumentów gwarancyjnych. II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: SKŁAD, DRUK I DOSTAWA KSIĄŻEK 1. Przedmiotem zamówienia jest: skład, druk i dostawa książek do siedziby Zamawiającego według poniższych wytycznych:1) Książka - EOG raki (tytuł roboczy) Nakład: 2000 egzemplarzy Format: 28,5 x 22 cm Objętość; 4+84 stron Papier środek: 115 g - 130g kreda mat Papier okładka: miękka, kreda 300g , okładka: uszlachetnienie - folia mat. + lakier wybiórczy kolorystyka: 4+4 oprawa klejona Numer nadany ISBN: 978-83-935093-5-5 Wymagania ogólne Zamawiającego: 1.Zawartość merytoryczną książki określa Zamawiający. 2.Fotografie, slajdy, loga, mapy i tekst przekazane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia objęte są prawem autorskim. 3.Przekazanie ww. materiałów nastąpi drogą elektroniczną w terminie do 1 lutego 2016r. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania obróbki zdjęć, wyrysowania map terenów na podstawie dostarczonych zdjęć lub skanów oraz przygotowanie materiałów do druku. 5. Wykonawca w terminie 30 dni po otrzymaniu materiałów zaprojektuje rozmieszczenie i ułożenie dostarczonych elementów i przedstawi Zamawiającemu drogą elektroniczną wersję roboczą książki do akceptacji w formacie JPG lub PDF. 6. Zamawiający w ciągu 2 dni od przekazania wersji roboczej książki wniesie ewentualne uwagi i przekaże je Wykonawcy.7.Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przedstawi poprawioną wersję książki w ciągu 2 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, do których Zamawiający może nanosić poprawki aż do osiągnięcia zakładanego celu i zaakceptowania książki, jednakże nie dłużej niż do 20 marca 2016r. 8.Uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego oznacza, iż Wykonawca może przystąpić do druku książek. 9.Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości. 10.Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Barbara Utracka, tel. 504 292 519, b.utracka@pomorskieparki.pl 11.Zaakceptowaną przez Zamawiającego wersję książki Wykonawca zarchiwizuje na płycie CD w formacie pliku umożliwiającego ewentualny dodruk, umieszczenie na stronach www. oraz nośnikach elektronicznych i dostarczy ją razem z całym nakładem książki. 12.Zamawiający wymaga żeby książki były spakowane w paczki po 50 egzemplarzy z zaznaczeniem tytułu i ilości sztuk w paczce, dostarczenie, rozładowanie i złożenie w siedzibie Zamawiającego. 13.Odbiór płyty CD i książek nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo -odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego.14.Termin i miejsce dostawy przedmiotu zamówienia-termin: do dnia 10.04.2016r.; miejsce dostawy: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku,ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk. 2) Książka Zamień nawłocie na malwy przy płocie Nakład: 5 000 szt. format: A4 Objętość: 4 + 48 strony Papier środek: 115g - 130 g/m2, kreda matowa Papier okładka: uszlachetnienie - folia mat. + lakier wybiórczy Okładka: miękka, kreda 300 g/m2 kolorystyka: 4+4 oprawa klejona Nadany numer ISBN:978-83-935093-3-1 Wymagania ogólne Zamawiającego: 1.Zawartość merytoryczną książki określa Zamawiający. 2.Fotografie, slajdy, loga, mapy i tekst przekazane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia objęte są prawem autorskim. 3.Przekazanie ww. materiałów nastąpi drogą elektroniczną w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. 4.Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania obróbki zdjęć oraz do przygotowania materiałów do druku. 5. Wykonawca w terminie 15 dni po otrzymaniu materiałów zaprojektuje rozmieszczenie i ułożenie dostarczonych elementów i przedstawi Zamawiającemu drogą elektroniczną wersję roboczą książki do akceptacji w formacie JPG lub PDF. 6. Zamawiający w ciągu 2 dni od przekazania wersji roboczej książki wniesie ewentualne uwagi i przekaże je Wykonawcy. 7. Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przedstawi poprawioną wersję książki w ciągu 2 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, do których Zamawiający może nanosić poprawki aż do osiągnięcia zakładanego celu i zaakceptowania książki, jednakże nie dłużej niż do 7 grudnia 2015r.8. Uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego oznacza, iż Wykonawca może przystąpić do druku książek. 9. Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości.10. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Mariusz Grzempa, tel. 727 660 068, m.grzempa@pomorskieparki.pl 11. Zaakceptowaną przez Zamawiającego wersję książki Wykonawca zarchiwizuje na płycie CD w formacie pliku umożliwiającego ewentualny dodruk, umieszczenie na stronach www. oraz nośnikach elektronicznych i dostarczy ją razem z całym nakładem książki. 12.Zamawiający wymaga żeby książki były spakowane w paczki po 50 egzemplarzy z zaznaczeniem tytułu i ilości sztuk w paczce, dostarczenie, rozładowanie i złożenie w siedzibie Zamawiającego. 13.Odbiór płyty CD i książek nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 14.Termin i miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - termin: do dnia 24.12.2015r.; miejsce dostawy: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk.3) Książka Tradycyjne ogrody przyjazne naturze i krajobrazom Nakład: 5 000 szt. format: A4 objętość: 4 + 48 strony Papier środek: 115g - 130 g/m2, kreda matowa Papier okładka: miękka, kreda 300 g/m2 okładka: uszlachetnienie - folia mat. + lakier wybiórczy kolorystyka:4+4 oprawa klejona Nadany numer ISBN: 978-83-935093-4-8 Wymagania ogólne Zamawiającego:1.Zawartość merytoryczną książki określa Zamawiający.2.Fotografie, slajdy, loga, mapy i tekst przekazane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia objęte są prawem autorskim.3.Przekazanie ww. materiałów nastąpi drogą elektroniczną w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. 4.Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania obróbki zdjęć oraz do przygotowania materiałów do druku. 5.Wykonawca w terminie 15 dni po otrzymaniu materiałów zaprojektuje rozmieszczenie i ułożenie dostarczonych elementów i przedstawi Zamawiającemu drogą elektroniczną wersję roboczą książki do akceptacji w formacie JPG lub PDF. 6.Zamawiający w ciągu 2 dni od przekazania wersji roboczej książki wniesie ewentualne uwagi i przekaże je Wykonawcy.7.Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przedstawi poprawioną wersję książki w ciągu 2 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, do których Zamawiający może nanosić poprawki aż do osiągnięcia zakładanego celu i zaakceptowania książki, jednakże nie dłużej niż do 7 grudnia 2015r.8.Uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego oznacza, iż Wykonawca może przystąpić do druku książek.9. Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości.10. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Mariusz Grzempa, tel. 727 660 068, m.grzempa@pomorskieparki.pl 11. Zaakceptowaną przez Zamawiającego wersję książki Wykonawca zarchiwizuje na płycie CD w formacie pliku umożliwiającego ewentualny dodruk, umieszczenie na stronach www. oraz nośnikach elektronicznych i dostarczy ją razem z całym nakładem książki.12. Zamawiający wymaga żeby książki były spakowane w paczki po 50 egzemplarzy z zaznaczeniem tytułu i ilości sztuk w paczce, dostarczenie, rozładowanie i złożenie w siedzibie Zamawiającego. 13.Odbiór płyty CD i książek nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego.14. Termin i miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - termin: do dnia 24.12.2015r. miejsce dostawy: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk. Uwaga !!! Zamawiający informuje, że gramatura papieru środka książki powyżej 130 g. nie będzie dodatkowo oceniana i punktowana przez Zamawiającego, a w przypadku wskazania niższej gramatury niż w opisie przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.42.10.00-7, 79.82.30.00-9, 79.82.25.00-7, 79.82.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA-SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH ZADAŃ: OPRACOWANIE I WYKONANIE DWÓCH RÓŻNYCH GIER EDUKACYJNYCH I OPRACOWANIE PAKIETU EDUKACYJNEGO O RAKU SZLACHETNYM:ZADANIE I: OPRACOWANIE I WYKONANIE DWÓCH RÓŻNYCH GIER EDUKACYJNYCH.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TO DESIGN PRZEMYSŁAW FORNAL, POMYSK WIELKI 61, 77-121 POMYSK WIELKI, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 49938,00
  • Oferta z najniższą ceną: 45000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 50356,20

Waluta: PLN .

Data publikacji: 06.11.2015 (13:32) Data aktualizacji: 06.11.2015 (13:32)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 890