Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PZPK.DAO.252.8.2016

Słupsk, 17.08.2016 roku

oznaczenie sprawy: PZPK.DAO.252.8.2016

                                  Do Wykonawców   

 

                    

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzaniu  postępowań o udzielenie zamówień  publicznych na rzecz projektu: „EDUKACJA DLA PRZYRODY” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej.

 

Zamawiający:  Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę pod nazwą: 

 

Mazurkiewicz, Cieszyński, Mazuro, i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska,                                                    ul. Klonowica 30/1,  71-247 Szczecin

 

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryteria: „cena”, „doświadczenie wykonawcy” i „doświadczenie wykonawcy polegające na reprezentowaniu zamawiającego lub wykonawcy w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, zakończonych uzyskaniem przez pełnomocnika w orzeczeniu KIO rozstrzygnięć zgodnych z interesem reprezentowanej strony lub  postępowaniach przed sądem ze skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, zakończonych uzyskaniem przez pełnomocnika w wyroku Sądu Okręgowego rozstrzygnięć” . Łączna liczba punktów 100,00.  

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nazwa wykonawcy

Kryterium nr 1 Cena – waga 40 %- max. 40 pkt

Kryterium nr 2 Doświadczenie wykonawcy o którym mowa w ust. III.                  pkt.1.1) – waga 40%- max. 40 pkt

Kryterium nr 3

Doświadczenie wykonawcy o którym mowa w ust. III pkt.1.2) – waga 20 %- max 20 pkt

Łączna punktacja

w kryteriach

  1. Mazurkiewicz, Cieszyński, Mazuro, i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska,   ul. Klonowica 30/1, 71-247 Szczecin

 

 

40,00

 

 

40,00

 

 

20,00

 

 

100,00

 

  1. Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.                                  ul. Bagatela 10/5, 00-585 Warszawa

 

12,52

 

 

34,00

 

 

20,00

 

 

66,52

 

 

Zamawiający: Województwo Pomorskie- Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsk dziękuje za złożenie ofert w ww. zaproszeniu.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie uzgodnionym przez strony. 

 

 

Data publikacji: 17.08.2016 (12:54) Data aktualizacji: 17.08.2016 (12:54)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 650