Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Wybór najkorzystniejszej oferty do zaproszenia PZPK.DAO.252.7.2016

 

                      Słupsk, 21.07.2016 roku

oznaczenie sprawy: PZPK.DAO.252.7.2016

                                  Do Wykonawców   

                   

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzaniu  postępowań o udzielenie zamówień  publicznych na rzecz projektu: „EDUKACJA DLA PRZYRODY” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej.

 

Zamawiający:  Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę pod nazwą: 

 

Kancelaria Drania i Partnerzy, Spółka Adwokacko- Radcowa,  ul. Świętojańska 87, 81-389 Gdynia

 

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryteria: „cena”, „doświadczenie wykonawcy” i „doświadczenie wykonawcy polegające na reprezentowaniu zamawiającego lub wykonawcy w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, zakończonych uzyskaniem przez pełnomocnika w orzeczeniu KIO rozstrzygnięć zgodnych z interesem reprezentowanej strony lub  postępowaniach przed sądem ze skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, zakończonych uzyskaniem przez pełnomocnika w wyroku Sądu Okręgowego rozstrzygnięć” . Łączna liczba punktów 84,62.  

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nazwa wykonawcy

Kryterium nr 1 Cena – waga 40 %- max. 40 pkt

Kryterium nr 2 Doświadczenie wykonawcy o którym mowa w ust. III.                  pkt.1.1) – waga 40%- max. 40 pkt

Kryterium nr 3

Doświadczenie wykonawcy o którym mowa w ust. III pkt.1.2) – waga 20 %- max 20 pkt

Łączna punktacja

w kryteriach

3. Kancelaria Drania i Partnerzy, Spółka      

    Adwokacko- Radcowska,                                          

    ul. Świętojańska 87, 81-389 Gdynia

 

24,62

 

40

 

20

 

84,62

  1. Mazurkiewicz, Cieszyński, Mazuro, i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska,   ul. Klonowica 30/1, 71-247 Szczecin

 

 

40,00

 

 

16

 

 

14

 

 

70

 

4. Plan 2001 Katarzyna Świdzińska,                  76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 33

 

9,60

 

40

 

20

 

69,60

  1. Kancelaria Radcy Prawnego, Mariusz Ciaś, ul. Kaszubska 66/3,   70-403 Szczecin

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Zamawiający: Województwo Pomorskie- Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsk dziękuje za złożenie ofert w ww. zaproszeniu.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie uzgodnionym przez strony.

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych,

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a  tel/fax: 59 842 98 29,

biuro@pomorskieparki.pl, www.pomorskieparki.pl

Data publikacji: 21.07.2016 (13:43) Data aktualizacji: 21.07.2016 (13:43)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 716