Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Regulamin organizacyjny

Załącznik do Uchwały Nr 77/13/15

Zarządu Województwa Pomorskiego

z dnia 27.01.2015 roku

POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

W SŁUPSKU

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

SŁUPSK, styczeń 2015 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania tej jednostki.

§ 2

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1)    ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U.  2013, poz. 627),

2)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 885),

3)    ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 596),

4)    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1202),

5)    statutu Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1185/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 roku,

6)    niniejszego Regulaminu.

§ 3

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1)    Zespole – należy przez to rozumieć Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
w Słupsku, symbol PZPK,

2)    Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku,

3)    Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku,

4)    Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004,

5)    Statucie – należy przez to rozumieć Statut Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, nadany uchwałą Nr 1185/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego,

6)    Oddziałach – należy przez to rozumieć Oddziały Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku,

7)    Działach – należy przez to rozumieć Działy wchodzące w skład Biura Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,

8)    Kierownikach – należy przez to rozumieć Kierowników Oddziałów – głównych specjalistów,

9)    Kierownikach komórek organizacyjnych – należy przez to rozumieć Kierowników Oddziałów, Kierowników Działów wchodzących w skład Biura, Kierownika Sekcji oraz głównych specjalistów do spraw edukacji w Ośrodkach Edukacyjno-Muzealnych,

10)  symbolach – należy przez to rozumieć oznaczenia odpowiadające wymaganiom Instrukcji Kancelaryjnej.

§ 4

1.  Siedzibą Zespołu jest miasto Słupsk.

2.  Terenem działania Zespołu jest województwo pomorskie.

§ 5

Działalnością Zespołu jednoosobowo kieruje Dyrektor – symbol DZ, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Pomorskiego.  Powołanie i odwołanie następuje po zasięgnięciu opinii Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

§ 6

Przy Dyrektorze działa Rada Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku – symbol RZ, której zadania określa art. 99 ust. 4 Ustawy.

Rozdział II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 7

 1. Zespół realizuje swoje cele i zadania za pomocą:

-      Biura w skład którego wchodzą: dział finansowo – księgowy, administracyjno – organizacyjny, samodzielne stanowisko ds. informatycznych

-      Oddziałów,

-      Ośrodków Edukacyjno-Muzealnych przy właściwych Oddziałach,

-      Sekcji informacji o środowisku, promocji i edukacji ekologicznej.

Biuro, w tym dział finansowo – księgowy, administracyjno – organizacyjny, samodzielne stanowisko ds. informatycznych, Oddziały, Ośrodki Edukacyjno-Muzealne i Sekcja informacji o środowisku, promocji i edukacji ekologicznej są wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Zespołu.

2.  W Zespole działają następujące Oddziały:

1)    Oddział Zespołu we Władysławowie, realizujący zadania Zespołu na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – symbol NPK ,

2)    Oddział Zespołu w Słupsku, realizujący zadania Zespołu na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” - symbol PKDS,

3)    Oddział Zespołu w Kartuzach, realizujący zadania Zespołu na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego - symbol KPK,

4)    Oddział Zespołu w Kościerzynie, realizujący zadania Zespołu na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, - symbol WPK

5)    Oddział Zespołu w Charzykowach, realizujący zadania Zespołu na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego symbol ZPK,

6)    Oddział Zespołu w Stegnie, realizujący zadania Zespołu na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - symbol PKMW,

7)    Oddział Zespołu w Gdańsku, realizujący zadania Zespołu na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - symbol TPK.

3.  W Zespole działają następujące Ośrodki Edukacyjno-Muzealne:

1)    Błękitna Szkoła we Władysławowie przy Oddziale Zespołu we Władysławowie - symbol BSW,

2)    Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku przy Oddziale Zespołu
w Kartuzach - symbol OES,

3)    Zielona Szkoła w Schodnie przy Oddziale Zespołu w Kościerzynie - symbol ZSS.

4.  W Zespole działa Sekcja informacji o środowisku, promocji i edukacji ekologicznej pod nazwą Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej – symbol CIEE.

5.  Schemat organizacyjny oraz strukturę hierarchicznego podporządkowania komórek organizacyjnych Zespołu przedstawia załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 8

W skład Biura wchodzą następujące działy i samodzielne stanowiska:

1)    dział finansowo – księgowy - symbol DFK:

a)    kierownik działu – główny księgowy,

b)    wieloosobowe stanowisko ds. księgowości,

2)    dział administracyjno – organizacyjny - symbol DAO:

a)    kierownik działu,

b)    wieloosobowe stanowisko ds. administracyjno – organizacyjnych,

c)    wieloosobowe stanowisko pomocnicze i obsługi.

3)    Samodzielne stanowisko ds. koordynacji zadań merytorycznych Zespołu - symbol KZ,

4)    Samodzielne stanowisko ds. informatycznych - symbol SI.

§ 9

W skład Oddziałów, o których mowa w § 7 ust. 2, wchodzą następujące stanowiska pracy:

a)    kierownik Oddziału,

b)    wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, ochrony środowiska, ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, edukacji oraz turystyki i rekreacji,

c)    stanowisko ds. administracyjno – organizacyjnych,

d)    strażnik.

§ 10

W skład Ośrodków Edukacyjno – Muzealnych, o których mowa w § 7 ust. 3, wchodzą następujące stanowiska pracy:

a)    wieloosobowe stanowisko  ds. edukacji,

b)    wieloosobowe stanowisko pomocnicze i obsługi.

§ 11

W skład Sekcji informacji o środowisku, promocji i edukacji ekologicznej, o której mowa w § 7 ust. 4 wchodzą następujące stanowiska pracy:

 1. Kierownik sekcji
 1. wieloosobowe stanowisko ds. informacji o środowisku, promocji, i edukacji ekologicznej.

Rozdział III. ZASADY KIEROWANIA, PODZIAŁ KOMPETENCJI

I UPRAWNIEŃ

§ 12

1.  Działalnością Zespołu kieruje jednoosobowo Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora - symbol ZZ.

2.  Dyrektor kieruje Zespołem na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Pomorskiego.

3.  Podczas nieobecności Dyrektora jego zadania i kompetencje wykonuje Zastępca Dyrektora.

4.  Dyrektor wydaje zarządzenia regulujące zasady funkcjonowania Zespołu.

§ 13

1.  Dyrektor bezpośrednio koordynuje i nadzoruje działalność:

a)    zastępcy Dyrektora,

b)    działu finansowo – księgowego,

c)    działu administracyjno – organizacyjnego,

d)    samodzielnego stanowiska ds. koordynacji zadań merytorycznych Zespołu.

2.  Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)    reprezentowanie Zespołu na zewnątrz oraz występowanie w imieniu Zespołu w stosunkach cywilno-prawnych, w tym zaciąganie zobowiązań w granicach posiadanych pełnomocnictw,

2)    sporządzanie planów finansowych Zespołu i dysponowanie środkami finansowymi Zespołu,

3)    ustalanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń przewidzianych
w obowiązujących przepisach,

4)    dokonywanie czynności w zakresie prawa pracy wobec pracowników Zespołu,

5)    sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczną i administracyjną Zespołu,

6)    nadzór nad pozyskiwaniem i dysponowaniem dodatkowymi środkami finansowymi, przeznaczonymi na realizację programów i projektów prowadzonych przez Zespół,

7)    zapewnienie właściwego funkcjonowania kontroli zarządczej wynikającej z przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm),

8)    realizacja zadań określonych w Ustawie oraz innych zadań określonych
w ustawach.

§ 14

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

1)    kierowanie pracą Zespołu  podczas nieobecności Dyrektora,

2)    koordynowanie pracy i kontrola działalności:

a)    Oddziałów,

b)    Ośrodków Edukacyjno – Muzealnych,

c)    Sekcji informacji o środowisku, promocji i edukacji ekologicznej,

d)    samodzielnego stanowiska ds. informatycznych.

3)    prowadzenie i koordynowanie prac związanych z wykonaniem i wdrażaniem planów ochrony poszczególnych parków,

4)    opracowywanie rocznego planu działalności  Oddziałów, Ośrodków Edukacyjno – Muzealnych i Sekcji informacji o środowisku, promocji i edukacji ekologicznej oraz przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi,

5)    opracowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania planu
i przedstawianie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi,

6)    koordynowanie współpracy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Regionalnym Konserwatorem Przyrody oraz Administracją Lasów Państwowych,

7)    ustalanie zakresu czynności, odpowiedzialności i uprawnień podległych Kierowników oraz akceptacja zakresów czynności pracowników podległych komórek organizacyjnych,

8)    dokonywanie ocen okresowych podległych pracowników, przedkładanie wniosków w sprawie przyjęć, zwolnień, wyróżnień, awansów, premiowania oraz udzielania kar dyscyplinarnych podległym pracownikom,

9)    zapewnienie i egzekwowanie stosowania przez podległe komórki organizacyjne przepisów dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych,

10)  realizacja zadań z zakresu  kontroli zarządczej wynikającej z przepisów ustawy
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) w stosunku do podległych komórek organizacyjnych.

§ 15

Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

1)    prowadzenie rachunkowości Zespołu zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i aktami wykonawczymi poprzez:

a)    organizowanie prawidłowego sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów finansowo – księgowych,

b)    bieżące i prawidłowe prowadzenie rachunkowości  oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej,

c)    nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Zespołu,

2)    prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,

b)    zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Zespół,

c)    przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)    zapewnienie terminowego ściągania należności i regulowania zobowiązań,

3)    analizowanie wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Zespołu,

4)    wykonywanie finansowej kontroli wewnętrznej Zespołu, w tym dokonywanie wstępnej kontroli:

 1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
  i finansowych,

5)    opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych i analiz z wykonania budżetu,

6)    opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym polityki rachunkowości,

7)    kierowanie pracą działu finansowo – księgowego, dokonywanie ocen okresowych podległych pracowników, przedkładanie wniosków w sprawie przyjęć, zwolnień, wyróżnień, awansów, premiowania oraz udzielania kar dyscyplinarnych podległym pracownikom.

§ 16

1.  Kierownicy komórek organizacyjnych Zespołu są odpowiedzialni przed Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora za:

a)    należytą organizację pracy,

b)    prawidłową realizację celów i zadań,

c)    przestrzeganie zasad i przepisów prawnych,

d)    porządek i dyscyplinę pracy,

e)    przestrzeganie tajemnicy służbowej.

2.  Do obowiązków kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością komórki zgodnie z obowiązującymi przepisami i celami Zespołu,

2) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez podległych pracowników,

3)    organizowanie i nadzorowanie zadań i obowiązków nałożonych przez jednostkę nadrzędną,

4)    parafowanie pism przedkładanych do podpisu Dyrektorowi oraz podpisywanie pism w ramach posiadanych uprawnień,

5)    opracowywanie projektów zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora oraz realizacja wydanych zarządzeń i poleceń,

6)    współdziałanie z innymi komórkami w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień miedzy nimi,

7)    ustalanie zakresów czynności dla podległych pracowników,

8)    dokonywanie ocen okresowych, przedkładanie wniosków w sprawie przyjęć, zwolnień, wyróżnień, awansów, premiowania oraz udzielania kar dyscyplinarnych podległych pracowników,

9)    nadzorowanie dyscypliny wykorzystywania przez pracowników urlopów wypoczynkowych zgodnie z rocznym planem urlopów,

10)  ochrona tajemnicy służbowej,

11)  przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w zakresie posiadanych informacji,

12)  udzielanie informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym umieszczanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej,

13)  opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz zgłaszanie potrzeby zmian w trakcie jego realizacji do działu finansowo-księgowego,

14)  realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej wynikającej z przepisów ustawy
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm) w ramach  właściwej komórki organizacyjnej.

3.  Zasady zastępstw kierowników komórek organizacyjnych podczas ich nieobecności określają zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Rozdział IV. ZADANIA WSPÓLNE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 17

Poszczególne komórki organizacyjne, każda w zakresie wynikającym ze statutowej działalności Zespołu, zgodnie z Regulaminem podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją celów i zadań, a w szczególności zobowiązane są do:

 1. wykonywania zadań wynikających ze Statutu, planu działalności, poleceń Dyrektora i jednostek zwierzchnich oraz zobowiązań wynikających z umów,
 2. przygotowywania projektów regulaminów i zarządzeń Dyrektora Zespołu w zakresie obejmującym działalność merytoryczną komórki,

3)    współpracy z Departamentem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie przygotowywania projektów aktów prawnych Sejmiku i Zarządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność merytoryczną komórki,

4)    współdziałania z radcą prawnym polegającym na udzielaniu wyjaśnień
i dostarczaniu dokumentów mających znaczenie prawne w sprawach z zakresu postępowania sądowego i administracyjnego,

5)    przestrzegania wszelkich aktów prawnych związanych z działalnością statutową Zespołu,

6)    przekazywania akt do archiwum zakładowego na zasadach określonych
w instrukcji kancelaryjnej,

7)    sporządzania obowiązującej sprawozdawczości statystycznej oraz sprawozdawczości resortowej,

8)    opracowywanie materiałów informacyjnych.

Rozdział V. ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 18

1.  Dział finansowo - księgowy podlega  Dyrektorowi.

2.  Działalnością działu kieruje i jest za nią odpowiedzialny kierownik działu – główny księgowy, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi.

3.  Do zadań działu należy całość spraw finansowo-księgowych Zespołu,
a w szczególności:

1)    opracowywanie planów finansowych wieloletnich i rocznych (budżetowych),

2)    sprawowanie finansowej kontroli wewnętrznej w szczególności:

a)    kontroli prawidłowości dokumentów stanowiących podstawę wypłat
i rozliczeń,

b)    kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań,

3)    prowadzenie gospodarki finansowej polegającej zwłaszcza na:

a)    realizacji planów finansowych przez dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając w tym zakresie obowiązujących przepisów prawnych,

b)    przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu należytej ochrony wartości pieniężnych i składników majątkowych,

c)    zapewnieniu terminowego ściągania należności, spłaty zobowiązań
i dochodzenia rozliczeń spornych,

4)    prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2013 poz. 330 ze zm.), a w szczególności:

a)    zorganizowanie obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający prawidłowość przebiegu operacji gospodarczych i ochrony mienia,

b)    bieżące prawidłowe wykonywanie księgowań,

5)    nadzór nad prawidłowością i kompletnością inwentaryzacji składników majątkowych, ich wycena i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych,

6)    sporządzanie okresowych i rocznych analiz i sprawozdań finansowych (bilansów) z działalności Zespołu,

7)    prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z gospodarką funduszem płac
i rachubą płac, a w szczególności:

a)    sporządzanie list wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

b)    prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i zasiłków,

8)    opracowywanie analiz i sprawozdań okresowych i rocznych, w tym:

a)    współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zespołu w zakresie opracowania planów finansowych i ich realizacji,

b)    dokonywanie rozliczeń z budżetem państwa podatków i składek od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

9)    składanie rocznych deklaracji podatkowych do urzędów miast i gmin.

§ 19

1.  Dział administracyjno – organizacyjny podlega  Dyrektorowi.

2.  Działalnością działu kieruje i jest za niego odpowiedzialny kierownik działu, podlegający bezpośrednio  Dyrektorowi.

3.  Do zadań działu administracyjno – organizacyjnego należą sprawy organizacji, kadr, gospodarki: nieruchomościami i transportowej, administracyjno – gospodarcze oraz archiwizacji akt, zamówień publicznych, a w szczególności:

1)    sprawy organizacyjne:

a)    przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych przy udziale komórek merytorycznie odpowiedzialnych, ewidencja tych aktów oraz okresowa aktualizacja wykazów,

b)    ewidencjonowanie aktów prawnych dotyczących Zespołu,

c)    prowadzenie biblioteki zakładowej: w tym zakup nowości wydawniczych
o tematyce zawodowej, ewidencja książek i wypożyczanie,

d)    obsługa sekretariatu, w tym prowadzenie rejestru pism przychodzących
i wychodzących,

e)    przygotowywanie posiedzeń i prowadzenie spraw organizacyjnych dotyczących Rady Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,

f)    prowadzenie spraw nienależących do właściwości innych działów i Oddziałów,

g)    koordynowanie i nadzorowanie działalności wynikających z zadań określonych:

-      ustawą o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010, Nr 182, poz. 1228)

-      ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.);

-      ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)

2)    sprawy administracyjno – gospodarcze:

a)    obsługa sekretariatu Zespołu,

b)    prowadzenie spraw kancelaryjnych, w tym odbieranie, przyjmowanie
i wysyłanie korespondencji, ewidencjonowanie i rozdział korespondencji zgodnie z dekretacją,

c)    zakup i rozliczenie znaczków pocztowych,

d)    protokołowanie narad pracowniczych,

e)    zamawianie, rejestrowanie: pieczęci urzędowych i stempli oraz ich likwidacji,

f)    zabezpieczenie i ochrona pomieszczeń w siedzibie Zespołu,

g)    zapewnienie ładu i porządku w siedzibie Zespołu oraz zabezpieczenie mienia wraz z ochroną ppoż,,

h)    zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy wszystkim pracownikom Zespołu poprzez:

-      wyposażenie w odpowiedni sprzęt i narzędzia pracy,

-      zaopatrzenie w środki higieny osobistej,

i)     prowadzenie gospodarki materiałowej i magazynowej, w tym środkami rzeczowymi i drukami, zaopatrzeniem materiałowo – technicznym na cele administracyjne,

j)     przeprowadzenie weryfikacji sprzętu w Zespole, brakowanie zużytych sprzętów i materiałów,

k)    przechowywanie i ewidencjonowanie kart gwarancyjnych, instrukcji, licencji, itp.,

l)     prowadzenie spraw z zakresu BHP i zabezpieczenia przeciwpożarowego.

3)    sprawy gospodarki nieruchomościami:

a)    prowadzenie dokumentacji nieruchomości Zespołu, w tym dokumentacji związanej z działalnością remontową, inwestycyjną oraz stanem technicznym i prawnym,

b)    przygotowywanie projektów uchwał, umów i innych dokumentów związanych z gospodarką nieruchomościami,

c)    przygotowanie i realizacja zadań z zakresu działalności remontowej
i inwestycyjnej we współpracy z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych,

d)    monitorowanie i przygotowanie danych do rozliczenia kosztów i przychodów z tytułu użytkowania nieruchomości Zespołu (własnych, najmowanych),

e)    koordynowanie oraz wykonywanie przeglądów okresowych w obiektach budowlanych Zespołu we współpracy z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych Zespołu,

4)    sprawy gospodarki transportowej:

a)    ewidencja środków transportu, ich utrzymanie i prawidłowa eksploatacja,

b)    dokonywanie zakupów samochodów oraz zbywanie pojazdów wycofanych z eksploatacji,

c)    ewidencja kart drogowych i rozliczanie zużycia paliwa.

5)         sprawy kadrowe:

a)    koordynowanie działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,

b)    kontrola przestrzegania dyscypliny pracy,

c)    kontrola przestrzegania obowiązujących aktów prawnych, regulaminów
i instrukcji dotyczących prawa pracy, zasad wynagradzania,

d)    przygotowywanie i przeprowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1202),

e)    prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników oraz przygotowywanie angaży, wyróżnień, awansów, opinii, a także kar porządkowych.

f)    prowadzenie ewidencji obecności pracowników, kontroli zwolnień lekarskich i innych nieobecności w pracy,

g)    przygotowywanie umów o nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy oraz zmian warunków pracy i płacy,

h)    ustalenie wymiaru urlopów wypoczynkowych, przygotowywanie na podstawie wniosków kierowników planów urlopów, wykorzystanie urlopów wg akceptowanych planów,

i)     przygotowywanie i składanie wniosków o renty i emerytury do ZUS,

j)     ustalanie uprawnień do nagród jubileuszowych oraz nagród z zakładowego funduszu nagród oraz odpraw emerytalnych, a także odpraw z tytułu zwolnień grupowych z przyczyn ekonomicznych,

k)    sporządzanie obowiązujących sprawozdań dla GUS z zakresu spraw osobowych,

l)     przeprowadzanie kontroli wewnętrznej określonych komórek w zakresie dyscypliny pracy stosownie do zarządzeń Dyrektora Zespołu,

m)   prowadzenie  dokumentacji okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Zespołu,

n)    organizowanie i koordynowanie przebiegu praktyk zawodowych uczniów oraz staży zawodowych,

o)    zarządzanie i prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

p)    opracowywanie rocznych programów działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w oparciu o planowane wpływy oraz sprawozdania.

6)    sprawy archiwizacji akt:

a)    prowadzenie archiwum zakładowego oraz nadzór nad przechowywaniem akt w Oddziałach,

b)    przeglądy zasobów archiwalnych pod katem kwalifikowania ich do likwidacji po upływie okresów ustalonych w rzeczowym wykazie akt,

c)    przekazywanie akt kategorii „A” do Archiwum Państwowego.

7)    zamówienia publiczne:

a)    prowadzenie całości spraw i dokumentacji związanej z postępowaniem
o udzielenie zamówienia,

b)    rejestrowanie wniosków o uruchomienie procedury zamówienia publicznego,

c)    ustalanie wartości zamówienia,

d)    proponowanie trybu zamówienia,

e)    zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu na stronie BIP Zespołu, na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz przekazywanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

f)    sporządzanie rocznego planu zamówień na podstawie spisu planowanych zadań,

g)    udział w pracach komisji przetargowej,

h)    prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

§ 20

1.  Oddziały  podlegają Zastępcy Dyrektora.

2.  Działalnością Oddziału kieruje i jest za nią odpowiedzialny Kierownik Oddziału – główny specjalista, podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

3.  Oddziały realizują zadania z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu i dóbr kultury, edukacji oraz turystyki i rekreacji na obszarze podległych im parków krajobrazowych, a w szczególności:

1)    przygotowywanie projektów rocznych planów działalności  Oddziału oraz sprawozdań z ich wykonania (półrocznych i rocznych) i przedkładanie ich Zastępcy Dyrektora,

2)    ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych
i kulturowych,

3)    organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej,

4)    współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi,

5)    składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego,

6)    inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej,

7)    identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego,

8)    gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych,

9)    realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody
w granicach parku krajobrazowego,

10)  informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody,

11)  prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego,

12)  współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek
z ochroną parku krajobrazowego;

13)  udział w sporządzaniu, aktualizacji planów ochrony oraz nadzór nad ich realizacją,

14)  udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań, programów
i projektów.

§ 21

Obsługa administracyjna w Oddziałach polega na:

1)    przyjmowaniu, ewidencjonowaniu i wysyłaniu korespondencji,

2)    prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Oddziału w materiały biurowo – sanitarne ,

3)    wnioskowanie potrzeb w zakresie remontów oraz zakupu sprzętów
i wyposażenia,

4)    prowadzenie spraw związanych z gospodarką samochodową,

5)    ewidencjonowanie urlopów, zwolnień, wyjść i wyjazdów służbowych oraz wyjść prywatnych pracowników Oddziału,

6)    ewidencjonowanie środków trwałych, materiałów, sprzętów, wyposażenia, księgozbioru.

§ 22

 1. Ośrodki Edukacyjno – Muzealne o których mowa w § 7 ust. 3 podlegają  właściwym Kierownikom.
 2. Ośrodki Edukacyjno – Muzealne realizują zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz promocji, turystyki i rekreacji, a w szczególności do zadań Ośrodków należy:
 1. opracowywanie rocznych planów działalności  oraz sprawozdań z ich wykonania (półrocznych i rocznych) i przedkładanie Kierownikom,
 2. organizacja działalności edukacyjnej w różnorodnych formach: warsztatów jedno i kilkudniowych, akcji, festynów, konkursów, imprez ekologicznych, itp. oraz dla różnych poziomów wiekowych,
 3. prowadzenie naboru i ewidencji uczestników korzystających z różnych form edukacji,
 4. przygotowywanie materiałów edukacyjnych: konspektów, scenariuszy, programów zajęć oraz publikacji o charakterze edukacyjnym,
 5. organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń, prelekcji związanych
  z edukacją ekologiczną oraz promocją walorów parków krajobrazowych,
 6. gromadzenie eksponatów związanych z ochroną przyrody, krajobrazu, historii
  i kultury oraz organizowanie stałych lub okresowych wystaw,
 7. współpraca ze szkołami, bibliotekami, stowarzyszeniami, lokalnymi samorządami, administracja leśną w zakresie edukacji ekologicznej i promocji walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parków,
 8. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie działalności wydawniczej,
 9. udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań, programów
  i projektów edukacyjnych.

§ 23

 1. Sekcja informacji o środowisku, promocji i edukacji ekologicznej o której mowa w § 7 ust. 4 podlega  Zastępcy Dyrektora.

2. Działalnością Sekcji informacji o środowisku, promocji i edukacji ekologicznej kieruje i jest za nią odpowiedzialny Kierownik Sekcji, podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

 1. Sekcja informacji o środowisku, promocji i edukacji ekologicznej realizuje zadania z zakresu gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku, promocji działalności Zespołu oraz edukacji ekologicznej na obszarze województwa pomorskiego, a w szczególności do zadań Sekcji należy:
 1. Opracowywanie rocznych planów działalności  oraz sprawozdań z ich wykonania (półrocznych i rocznych) i przedkładanie ich Zastępcy Dyrektora.
 2. Prowadzenie kompleksowej i interdyscyplinarnej działalności edukacyjnej
  i informacyjnej dla różnych grup wiekowych.
 3. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PZPK w zakresie działalności edukacyjnej i informacyjnej.
 4. Współpraca ze szkołami, uczelniami, bibliotekami, organizacjami pozarządowymi, samorządami, administracją leśną a także innymi podmiotami w zakresie edukacji ekologicznej i promocji walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych.
 5. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych: konspektów, scenariuszy, programów zajęć oraz publikacji o charakterze edukacyjnym i informacyjnym.
 6. Prowadzenie ogólnodostępnej biblioteki ze zbiorem książek, filmów
  i czasopism o tematyce ekologicznej oraz elektronicznej bazy bibliotecznej udostępnianej na stronie internetowej.
 7. Pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie informacji o zrównoważonym rozwoju i stanie środowiska naturalnego w województwie pomorskim.
 8. Przygotowywanie i prowadzenie zajęć, warsztatów edukacyjnych, edukacyjnych akcji i warsztatów plenerowych, prelekcji, konferencji, szkoleń dla uczniów, nauczycieli, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów.
 9. Organizacja i wspieranie konkursów, akcji i innych działań proekologicznych
  i aktywizujących społeczeństwo województwa pomorskiego.
 10. Udzielanie wsparcia merytorycznego instytucjom i wszystkim zainteresowanym zajmującym się działaniami na rzecz ochrony środowiska.
 11. Udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań, programów
  i projektów edukacyjnych.
 12. Gromadzenie eksponatów związanych z ochroną przyrody, krajobrazu, historii
  i kultury oraz organizowanie stałych lub okresowych wystaw.
 13. Promocja Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz walorów przyrodniczych, krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych województwa pomorskiego.

§ 24

 1. Samodzielne stanowisko ds. koordynacji zadań merytorycznych Zespołu podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Do zadań pracownika na tym stanowisku należy w szczególności:
 1. Koordynowanie zadań merytorycznych z zakresu ochrony przyrody, środowiska, krajobrazu, edukacji, turystyki i rekreacji realizowanych przez Oddziały.
 2. Opracowywanie dokumentacji projektów dotacyjnych.
 1. Opracowywanie planów działalności i sprawozdań z realizacji zadań merytorycznych właściwych komórek merytorycznych.
 1. Analiza możliwości pozyskania środków z różnorodnych funduszy
 1. Informowanie właściwych komórek organizacyjnych  o możliwościach pozyskania zewnętrznych środków finansowych.
 1. Przygotowywanie i bieżąca obsługa dokumentacji aplikacyjnych, we współpracy z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych.
 1. Obsługa kancelaryjna Rady Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

§ 25

 1. Samodzielne stanowisko do spraw informatycznych podlega bezpośrednio zastępcy Dyrektora.
 2. Do zadań pracownika na tym stanowisku należy w szczególności:
 1. odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych przy korzystaniu
  i informatycznym przetwarzaniu danych,
 2. prowadzenie spraw związanych z systemem informacji przestrzennej GIS,
 3. szkolenia pracowników Zespołu w zakresie obsługi komputerów
  i oprogramowania,
 4. aktualizacja informacji na stronie internetowej Zespołu oraz Biuletynie zamówień Publicznych,
 5. prowadzenie spraw związanych z zakupem oraz ewidencją sprzętu
  i oprogramowania komputerowego wraz z  jego ubezpieczeniem,
 6. konserwacja i drobne naprawy sprzętu komputerowego,
 7. archiwizowanie elektronicznych baz danych Zespołu.

§ 26

 1. Podział czynności pomiędzy pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Zespołu określają indywidualne zakresy obowiązków, uprawnień
  i odpowiedzialności pracowników, zwane dalej zakresami obowiązków.
 2. Zakresy obowiązków, stanowiące załącznik do umowy o pracę, przechowuje się
  w aktach osobowych pracowników.
 3. Ustalony zakres obowiązków nie zwalnia pracowników od obowiązku wykonywania innych zadań wyznaczonych doraźnie przez Dyrektora lub  kierownika właściwej komórki organizacyjnej.

Rozdział VI. ORGANIZACJA DZIAŁNOŚCI KONTROLNEJ

§ 27

Za prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w Zespole odpowiedzialny jest Dyrektor.

§ 28

Celem kontroli wewnętrznej jest badanie prawidłowości realizacji zadań i efektywności działania komórek organizacyjnych Zespołu oraz  poszczególnych stanowisk pracy.

§ 29

Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej wykonują Zastępca Dyrektora i kierownicy komórek organizacyjnych, na polecenie Dyrektora - w zakresie zgodnym z poleceniem lub z własnej inicjatywy - w zakresie zgodnym z posiadanymi kompetencjami.

§ 30

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznych oraz uprawnienia
i obowiązki kontrolowanych komórek organizacyjnych i pracowników określa odrębne zarządzenie Dyrektora.

Rozdział VII. ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

§ 31

1.  Korespondencja zawierająca pisma o charakterze skargi lub wniosku rejestrowana jest w sekretariacie Zespołu. W przypadku złożenia skargi lub wniosku w komórce organizacyjnej mającej siedzibę poza Słupskiem, właściwy kierownik zobowiązany jest niezwłocznie przekazać je do sekretariatu Zespołu

2.  Jeżeli z treści skargi lub wniosku wynika, że dotyczy ona:

 1. działalności merytorycznej Oddziału, Działu lub Sekcji – postępowanie wyjaśniające w sprawie prowadzi w pierwszej kolejności kierownik właściwej komórki organizacyjnej,
 2. działalności kierownika Oddziału, Działu, Sekcji – postępowanie wyjaśniające prowadzi zastępca dyrektora,
 3. działalności jednostki – postępowanie wyjaśniające prowadzi dyrektor Zespołu,
 4. inne skargi – wskazany przez Dyrektora pracownik Zespołu,

z zastrzeżeniem art. 229 kodeksu postępowania administracyjnego.

3.  Dyrektor Zespołu wyznacza termin oraz kieruje skargi i wnioski do właściwej komórki organizacyjnej w celu zbadania ich zasadności.

4.  Projekty odpowiedzi na skargę lub wniosek przygotowują prowadzący postępowanie wyjaśniające, które następnie przedkładają do podpisu Dyrektorowi.

 

5. Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora w poniedziałek każdego tygodnia w godzinach od 8:00 do 9:00 oraz od 15:00 do 16:00.

Rozdział VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Wewnętrzny porządek i rozkład czasu pracy określa Regulamin Pracy Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

§ 33

Każdy pracownik ma obowiązek dbałości o mienie zakładu pracy, a w szczególności
o składniki majątkowe związane z jego stanowiskiem pracy.

§ 34

Akty prawne i dokumenty wydane na podstawie dotychczasowego regulaminu organizacyjnego zachowują moc obowiązującą do czasu ich uchylenia.

§ 35

Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu.

 

Data publikacji: 23.02.2015 (13:54) Data aktualizacji: 23.02.2015 (13:54)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 3612