Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Uchwała Sejmiku

Uchwała nr 1185/XLVIII/10

Sejmiku Województwa Pomorskiego
 
z dnia 31 maja 2010 roku
 
w sprawie połączenia Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
 
 
Na podstawie art. 16 ust. 5 i art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm. Dz.U. z 2009 Nr 215.poz 1664, Nr 157 poz. 1241 ) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm. Dz.U z 2010 Nr 28, poz. 146)
 
 
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje:
 
 
§ 1
 
1. Z dniem 1 lipca 2010 r. dokonuje się połączenia następujących parków krajobrazowych:
 
1)      Nadmorskiego Parku Krajobrazowego we Władysławowie,
 
2)      Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku,
 
3)      Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” w Słupsku,
 
4)      Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Kartuzach,
 
5)      Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” w Stegnie,
 
6)      Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie,
 
7)      Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach,
 
(zwanych dalej: parkami) w Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych (zwany dalej: Zespołem).
 
2.Połączenie, o którym mowa w ust.1, następuje w ten sposób, że parki jako odrębne formy ochrony przyrody będą kierowane przez Zespół działający w formie jednostki budżetowej.
 
 
§ 2
 
1. Mienie parków - jednostek budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., 
w szczególności mienie znajdujące się w ich władaniu, zostanie z dniem 1 lipca 2010 r. przekazane nieodpłatnie Pomorskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych.
 
2. Należności i zobowiązania oraz prawa i obowiązki parków - jednostek budżetowych z dniem 01 lipca 2010 r. przejmuje Zespół.
 
3.Przejęcie mienia, o którym mowa w ust.1, nastąpi na podstawie inwentaryzacji według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.
 
4. Z dniem 01 lipca 2010 r. następuje połączenie ksiąg rachunkowych parków - jednostek budżetowych poprzez przejęcie przez Zespół ksiąg rachunkowych łączonych parków -  jednostek budżetowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. Bilans otwarcia ksiąg rachunkowych Zespołu na dzień 1 lipca 2010 r. będzie zgodny z danymi wynikającymi 
z bilansu parków - jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2010 r.
 
 
§ 3
 
Nadaje się statut Pomorskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych. Statut stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
 
§ 4
 
Pracownicy zatrudnieni w parkach stają się pracownikami Zespołu na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy.
 
 
§ 5
 
1. Tracą moc statuty:
 
1)      Nadmorskiego Parku Krajobrazowego przyjęty Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 242/07 z dnia 12.12.2007r.,
 
2)      Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przyjęty Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 245/07 z dnia 12.12.2007r.,
 
3)      Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” przyjęty Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 240/07 z dnia 12.12.2007r.,
 
4)      Kaszubskiego Parku Krajobrazowego przyjęty Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 241/07 z dnia 12.12.2007r.,
 
5)      Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” przyjęty Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 244/07 z dnia 12.12.2007r.,
 
6)      Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego przyjęty Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 243/07 z dnia 12.12.2007r.,
 
7)      Zaborskiego Parku Krajobrazowego przyjęty Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 239/07 z dnia 12.12.2007r.
 
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.
 
 
Przewodniczący
 
Sejmiku Województwa Pomorskiego
 
 
Brunon Synak
Data publikacji: 29.06.2010 (17:00) Data aktualizacji: 29.06.2010 (17:00)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 4651