Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1185/XLVIII/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 31 maja 2010 roku
 
STATUT
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§1
 
1.   Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w  Słupsku (zwany dalej „Zespołem”), jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Pomorskiego, utworzoną w celu kierowania następującymi parkami krajobrazowymi (zwanymi dalej: „parkami”) w województwie pomorskim:
 
1)      Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym we Władysławowie,
 
2)      Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym w Gdańsku,
 
3)      Parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi” w Słupsku,
 
4)      Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym w Kartuzach,
 
5)      Parkiem Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” w Stegnie,
 
6)      Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym w Kościerzynie,
 
7)      Zaborskim Parkiem Krajobrazowym w Charzykowach.
 
Zespół działa na podstawie powszechnie obowiązujących źródeł prawa oraz niniejszego statutu.
Siedzibą Zespołu jest miasto Słupsk.
 
 
§2
 
Zespół działa w formie jednostki budżetowej.
Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają przepisy dotyczące sektora finansów publicznych.
Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan dochodów i wydatków (plan finansowy).
§3
 
Zespół jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 
 
§4
 
1. Nadzór, kontrolę i koordynację działalności Zespołu sprawuje Zarząd Województwa Pomorskiego.
 
2. Sejmik Województwa Pomorskiego kontroluje działalność Zespołu za pośrednictwem komisji rewizyjnej.
 
 
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
 
§5
 
Do zadań Zespołu należy kierowanie parkami.
Cele i zadania Zespołu określają przepisy z zakresu ochrony przyrody oraz przepisy dotyczące działalności parków krajobrazowych oraz zadań dyrektorów parków krajobrazowych i Służb Parków Krajobrazowych. W szczególności do celów i zadań Zespołu należy:
1) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych;
 
2) organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej;
 
3) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi;
 
4) składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego;
 
5) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej;
 
6) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego;
 
7) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych;
 
8) realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku krajobrazowego;
 
9) informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody;
 
10) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego;
 
11) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parku krajobrazowego;
 
12) sporządzanie i realizacja planów ochrony.
 
3. Cele i zadania z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalności edukacyjnej na terenie parków Zespół wykonuje przy pomocy Dyrektora Zespołu oraz Służby Parków Krajobrazowych.
 
 
III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
 
§6
 
Działalnością Zespołu kieruje Dyrektor Zespołu powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody.
Dyrektor Zespołu organizuje działalność Zespołu, odpowiada za całość działalności Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz.
Dyrektor Zespołu wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zespołu.
Dyrektor Zespołu działa przy pomocy pracowników Zespołów, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objętych ich zakresem działania.
 
§7
 
Szczegółowy zakres zadań, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zespołu, w tym szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych Zespołu oraz podział zadań pomiędzy Dyrektora Zespołu, pracowników Zespołu, określa Regulamin Organizacyjny Zespołu przygotowany przez Dyrektora Zespołu zatwierdzony przez Zarząd Województwa Pomorskiego.
 
 
§8
 
Zespół realizuje swoje cele i zadania za pomocą Biura oraz, na terenie poszczególnych parków, za pomocą Oddziałów i działających przy nich Ośrodków Edukacyjno-Muzealnych. Biuro, Oddziały i Ośrodki Edukacyjno-Muzealne są wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Zespołu.
W Zespole działają następujące Oddziały:
1)      Oddział Zespołu we Władysławowie, realizujący zadania Zespołu na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego,
 
2)      Oddział Zespołu w Słupsku, realizujący zadania Zespołu na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”,
 
3)      Oddział Zespołu w Kartuzach, realizujący zadania Zespołu na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,
 
4)      Oddział Zespołu w Kościerzynie, realizujący zadania Zespołu na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego,
 
5)      Oddział Zespołu w Charzykowach, realizujący zadania Zespołu na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego,
 
6)      Oddział Zespołu w Stegnie, realizujący zadania Zespołu na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”,
 
7)      Oddział Zespołu w Gdańsku, realizujący zadania Zespołu na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
 
W  Zespole działają następujące ośrodki edukacyjno-muzealne:
1)      Błękitna Szkoła we Władysławowie przy Oddziale Zespołu we Władysławowie;
 
2)      Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku przy Oddziale Zespołu 
w Kartuzach;
 
3)      Zielona Szkoła w Schodnie przy Oddziale Zespołu w Kościerzynie.
 
 
§ 9
 

Organem opiniodawczo – doradczym Zespołu jest Rada Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych powoływana przez Zarząd Województwa Pomorskiego. 

Data publikacji: 29.06.2010 (17:01) Data aktualizacji: 30.06.2010 (10:32)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 4745
Rejestr zmian