Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i siwz

 Słupsk, dn.17.11.2011 r.

Wykonawcy
 
W dniu 17.11.2011 dokonano Zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz po Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 09.11.2011 z przedłużeniem terminu do składania ofert.
 
Numer sprawy PZPK/DAO/234/6/2011 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa samochodu osobowego model klasy SUV na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku.
 
Ogłoszenie o zamówieniu jest publikowane:
 
- w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nr ogłoszenia na BZP 372908-2011, data zamieszczenia
 
09.11.2011 r.,
 
- na stronie internetowej Zamawiającego: bip.pomorskieparki.pl od dnia 09.11.2011 r.,
 
- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 09.11.2011 r.
 
wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1 samochody osobowe.
 
Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z poź. zm.) – w ww. ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę samochodu osobowego model klasy SUV na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, numer sprawy PZPK/DAO/234/6/201, wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:
 
Zmiana nr 1:
 
SEKCJA  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 
- przed zmianą:
 
- kartę opisową pojazdu, kartę gwarancyjną, specyfikację techniczną, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin). Z dokumentów załączonych do oferty ma wynikać, że oferowany samochód spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.
 
- po zmianie:
 
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 
- kartę gwarancyjną, specyfikację techniczną, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin). Z dokumentów załączonych do oferty ma wynikać, że oferowany samochód spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego. Powyższe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 
 
 
Zmiana nr 2.
 
- przed zmianą:
 
SEKCJA  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2011 godzina 11:30, miejsce: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, w sekretariacie.
 
- po zmianie:
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2011 godzina 11:30, miejsce: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, w sekretariacie.
 
 
ZMIANA TREŚCI SIWZ:
 
Równocześnie Zamawiający wprowadza analogiczne zmiany w treści SIWZ
 
Zmiana nr 1:
 
- przed zmianą:
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
9)    Wymagania stawiane Wykonawcy:
 
f) wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet dokumentów: karta pojazdu, karta gwarancyjna, specyfikację techniczną instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin).
 
- po zmianie:
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
9)    Wymagania stawiane Wykonawcy:
 
f) W chwili odbioru samochodu przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet oryginalnych dokumentów: karta pojazdu, karta gwarancyjna, specyfikację techniczną instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin).
 
 
 
Zmiana nr 2:
 
- przed zmianą:
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW
 
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są do złożenia ofert, składających się z następujących dokumentów:
 
B. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych w SIWZ:
 
  1. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty:
- kartę opisową pojazdu, kartę gwarancyjną, specyfikację techniczną, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy w zakresie emisji spalin). Z dokumentów załączonych do oferty ma wynikać, że oferowany samochód spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.
 
 
- po zmianie:
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW
 
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są do złożenia ofert, składających się z następujących dokumentów:
 
B. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych w SIWZ:
 
1. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty:
 
- kartę gwarancyjną, specyfikację techniczną, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy w zakresie emisji spalin). Z dokumentów załączonych do oferty ma wynikać, że oferowany samochód spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego. Powyższe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 
 
 
Zmiana nr 3:
 
- przed zmianą:
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
 
2. Opakowanie oferty:
 
b) opakowanie (koperta) powinno być oznaczone nazwą wykonawcy lub jego imieniem i nazwiskiem oraz dokładnym jego adresem (dopuszcza się odcisk pieczęci) i opisane w następujący sposób:
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, Oferta na:
Dostawę samochodu osobowego model klasy SUV na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku.
OTWIERA KOMISJA PRZETARGOWA W DNIU 18-11-2011 roku o godz.12:00
 
- po zmianie:
 
2. Opakowanie oferty:
 
b) opakowanie (koperta) powinno być oznaczone nazwą wykonawcy lub jego imieniem i nazwiskiem oraz dokładnym jego adresem (dopuszcza się odcisk pieczęci) i opisane w następujący sposób:
 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, Oferta na:
Dostawę samochodu osobowego model klasy SUV na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku.
OTWIERA KOMISJA PRZETARGOWA W DNIU 24-11-2011 roku o godz.12:00
 
Zmiana nr 4:
 
- przed zmianą:
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 
2. Termin składania ofert upływa w dniu 18-11-2011 roku, o godzinie 11:30.
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18-11-2011 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego: 
W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU, 76-200 SŁUPSK, UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, W SALI KONFERENCYJNEJ.
 
- po zmianie :
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 
2. Termin składania ofert upływa w dniu 24-11-2011 roku, o godzinie 11:30.
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-11-2011 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego: 
W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU, 76-200 SŁUPSK, UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, W SALI KONFERENCYJNEJ.
 
 
 
Zmiana nr 5.
 
- przed zmianą:
 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,  w § 3 pkt.9 wzoru umowy był zapis:
 
9. Wykonawca dołączy do samochodu komplet dokumentów: - kartę opisową pojazdu, kartę gwarancyjną, specyfikację techniczną, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin). Z dokumentów załączonych do oferty ma wynikać, że oferowany samochód spełnia wymogi określone
 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.
 
 
- po zmianie
 
9. W chwili odbioru samochodu przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet oryginalnych dokumentów: karta pojazdu, karta gwarancyjna, specyfikację techniczną instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin).
 
 
 
Do pobrania:
 
Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.
Data publikacji: 17.11.2011 (15:01) Data aktualizacji: 17.11.2011 (15:01)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1438