Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Słupsk, dn. 16.03.2011 r

 
Numer sprawy PZPK/234/1/2011
 
 
INFORMACJA
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zm. ) o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro a poniżej progów unijnych określonych w art. 11 pkt. 8 ww. ustawy pod nazwą:
 
Ochrona ekosystemów torfowiskowych w podziale na 2 części:
 
1)część 1- usunięcie z rezerwatu „Bielawa” odrostów brzozowych
 
2) część 2- usunięcie z torfowiska „Gogolewko” drzew i krzewów
 
 
I.         WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
 
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty,  którą jest oferta złożona na zamówienie pod nazwą:
 
Ochrona ekosystemów torfowiskowych w podziale na 2 części:
 
dla części 2- usunięcie z torfowiska „Gogolewko” drzew i krzewów
 
przez Wykonawcę:
 
Pomorska Pracownia Przyrodnicza
 
Mirosław Kazimierski
 
Miszewo 19,77-235 Trzebielino
 
 
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, określone w rozdziale XX SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów.
 
 
 
W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i łączną punktację.
 
 
Numer oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium oceny Łączna punktacja
1 Zakład Konserwacji Zieleni Miejskiej Janina Horyd, ul. Piastowska 11 E, 82-500 Kwidzyn 16,18 16,18
2
02 Małgorzata Orman
Rewica 23, 95-047 Jeżów
- -

 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w  ustawy.
 
Data publikacji: 16.03.2011 (13:50) Data aktualizacji: 16.03.2011 (13:50)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1293