Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 281255-2011 z dnia 2011-10-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
dla części 1 przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zakres prac dla części 1 obejmuje jednorazowe, ręczne lub mechaniczne - całkowite wycięcie przerośniętych odrostów brzozowych i samosiewów sosnowych na powierzchni 16 ha wraz z...
Termin składania ofert: 2011-11-04
 
Słupsk: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI: część 1- usunięcie z rezerwatu Bielawa odrostów brzozowych, część 2- usunięcie z torfowiska Gogolewko odrostów wierzbowych.
Numer ogłoszenia: 291753 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281255 - 2011r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI: część 1- usunięcie z rezerwatu Bielawa odrostów brzozowych, część 2- usunięcie z torfowiska Gogolewko odrostów wierzbowych..
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dla części 1 przedmiot zamówienia obejmuje 1) zakres prac dla części 1 obejmuje jednorazowe, ręczne lub mechaniczne -całkowite wycięcie przerośniętych odrostów brzozowych i samosiewów sosnowych na powierzchni 16 ha wraz z usunięciem wyciętej biomasy z terenu torfowiska w rezerwacie Bielawa,2) teren przeznaczony do usunięcia odrostów brzozy i samosiewów sosnowych z 16 h jest terenem podmokłym, trudno dostępnym, 3) podczas wykonywania prac należy stosować technologie, zapewniające maksymalną ochronę powierzchni torfowiska, 4) przy wywozie wyciętej biomasy w razie konieczności korzystania z istniejących w rezerwacie dróg p.poż Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest do przywrócenia użytkowanych dróg do stanu pierwotnego, 5) wyciętą i wywiezioną biomasę Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie, 6) tankowanie sprzętu tj. pił, kos spalinowych prowadzić ze szczególną ostrożnością, tak żeby paliwa nie przedostały się do gruntu i wód,7) z uwagi na fakt, iż w miejscu prac występują gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, szczegółowe terminy, miejsca oraz sposób wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy Kierownikiem Oddziału Zespołu we Władysławowie- Nadmorski Park Krajobrazowy - Jarosławem Jaszewskim tel. 501 094 460, 8) wykonawca zagwarantuje także swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, 9) szczegółowy wykaz obiektów (wraz z mapami) przeznaczonych do wykoszenia dla 1 części stanowi załącznik nr 6 i 6 A do SIWZ. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie wykonawca. 2) dla części 2 przedmiot zamówienia obejmuje 1) Zakres prac dla części 2 obejmuje ręczne lub mechaniczne, jednorazowe usunięcie odrostów wierzbowych z 9 ha z usunięciem i wyciętej biomasy z powierzchni 9 ha na terenie torfowiska w projektowanym rezerwacie Gogolewko, 2) teren przeznaczony do usunięcia odrostów wierzbowych z 9 ha jest terenem podmokłym, trudno dostępnym, 3) podczas wykonywania prac należy stosować technologie, zapewniające maksymalną ochronę powierzchni torfowiska, 4) wyciętą i wywiezioną biomasę Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie, 5) tankowanie sprzętu tj. pił, kos spalinowych prowadzić ze szczególna ostrożnością, tak żeby paliwa nie przedostały się do gruntu i wód, 6) z uwagi na fakt, iż w miejscu prac występują gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, szczegółowe terminy, miejsca oraz sposób wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy Kierownikiem Oddziału Zespołu w Słupsku - Park Krajobrazowy Dolina Słupi - Marcinem Millerem tel. 727 660 064, 7) wykonawca zagwarantuje także swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, 8) szczegółowy wykaz obiektów (wraz z mapami) przeznaczonych do wykoszenia dla 2 części stanowi załącznik nr 7 i 7 A do SIWZ. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie wykonawca..
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.23.10.00-8.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Część NR: 1
 
Nazwa: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI: część 1- usunięcie z rezerwatu Bielawa odrostów brzozowych,
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
  • JÓZEF FIKUS, GOSPODARSTWO ROLNE, SULICICE, 84-110 KROKOWA, SULICICE, 84-110 KROKOWA, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44444,44 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 46800,00
Oferta z najniższą ceną: 46800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 46800,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2
 
Nazwa: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI: część 2- usunięcie z torfowiska Gogolewko odrostów wierzbowych.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
  • Pomorska Pracownia Przyrodnicza, Mirosław Kazimierski,, MISZEWO 19, 77-235 TRZEBIELINO, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9259,26 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 9612,00
Oferta z najniższą ceną: 9612,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9612,00
Waluta: PLN.
Data publikacji: 08.11.2011 (15:02) Data aktualizacji: 08.11.2011 (15:02)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1484