Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 188956-2011 z dnia 2011-07-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
dla części 1 przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Ręczne koszenie dwóch półnaturalnych łąk z wywiezieniem i zagospodarowaniem pokosu w rezerwacie przyrody - Łęg nad Swelinią, położenie: /oddz. 239 d, j leśnictwa Sopot, obr. Oliwa,...
Termin składania ofert: 2011-07-18
 
Słupsk: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI 1) część 1- wykoszenie półnaturalnych łąk w rezerwacie przyrody Łęg nad Swelinią i na ścieżce dydaktycznej - Dolina Samborowo na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 2) część 2- wykoszenie mechowisk, półnaturalnych łąk i turzycowisk w projektowanym rezerwacie przyrody Gogolewko na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.
Numer ogłoszenia: 221908 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 188956 - 2011r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI 1) część 1- wykoszenie półnaturalnych łąk w rezerwacie przyrody Łęg nad Swelinią i na ścieżce dydaktycznej - Dolina Samborowo na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 2) część 2- wykoszenie mechowisk, półnaturalnych łąk i turzycowisk w projektowanym rezerwacie przyrody Gogolewko na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi..
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dla części 1 przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Ręczne koszenie dwóch półnaturalnych łąk z wywiezieniem i zagospodarowaniem pokosu w rezerwacie przyrody - Łęg nad Swelinią, położenie: (oddz. 239 d, j leśnictwa Sopot, obr. Oliwa, Nadleśnictwo Gdańsk), powierzchnia łączna: 1ha 2) Mechaniczne koszenie 3 ha półnaturalnych łąk z wywiezieniem i zagospodarowaniem pokosu, (w tym 0,5 ha ręczne dokaszanie), położenie: grunty miasta Gdańska (częściowo Lasy Komunalne m. Gdańska oddział 36 i, g), powierzchnia: 3,0 ha 3) Teren przeznaczony do wykoszenia jest w przypadku pkt.1) i częściowo w przypadku pkt. 2) terenem podmokłym, trudno dostępnym. 4) Podczas wykonywania prac należy stosować technologie, zapewniające maksymalną ochronę powierzchni łąk. 5) Tankowanie sprzętu tj. kos spalinowych prowadzić ze szczególną ostrożnością, tak żeby paliwa nie przedostały się do gruntu i wód. 6) Z uwagi na fakt, iż w miejscu prac występują gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, szczegółowe terminy, miejsca oraz sposób wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy, Kierownikiem Oddziału Zespołu w Gdańsku - Trójmiejski Park Krajobrazowy z Panią Jolantą Kmiecik tel. 502 743 657 . 7) Wykonawca zagwarantuje także swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia przez w/w przedstawiciela Zamawiającego. 8) Szczegółowy wykaz obiektów ( wraz z mapami) przeznaczonych do wykoszenia dla części 1 stanowi załącznik Nr 5 A i Nr 5 B do SIWZ. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie wykonawca. 2) dla części 2 przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Ręczne koszenie mechowisk, półnaturalnych łąk i turzycowisk z wywiezieniem i zagospodarowaniem pokosu w projektowanym rezerwacie przyrody - Gogolewko, położenie: (działki ewidencyjne nr: 161/2, 192, obr. Gogolewko, Gmina Dębnica Kaszubska), powierzchnia łączna: 15 ha 2) Teren przeznaczony do wykoszenia jest terenem podmokłym, trudno dostępnym. 3) Podczas wykonywania prac należy stosować technologie, zapewniające maksymalną ochronę powierzchni torfowiska. 4) Tankowanie sprzętu tj. kos spalinowych prowadzić ze szczególna ostrożnością, tak żeby paliwa nie przedostały się do gruntu i wód. 5) Z uwagi na fakt, iż w miejscu prac występują gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, szczegółowe terminy, miejsca oraz sposób wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy Kierownikiem Oddziału Zespołu w Słupsku - Park Krajobrazowy Dolina Słupi z Panem Marcinem Millerem tel. 727 660 064. 6) Wykonawca zagwarantuje także swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego. 7) Szczegółowy wykaz obiektów (wraz z mapami) przeznaczonych do wykoszenia dla części 2 stanowi załącznik Nr 5 C do SIWZ. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie wykonawca..
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.23.10.00-8.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Część NR: 1
 
Nazwa: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI 1) część 1- wykoszenie półnaturalnych łąk w rezerwacie przyrody Łęg nad Swelinią i na ścieżce dydaktycznej - Dolina Samborowo na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2011.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
  • Pomorskiej Pracowni Przyrodniczej Mirosława Kazimierskiego, MISZEWO 19, 77-235 TRZEBIELINO, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6481,48 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 6480,00
Oferta z najniższą ceną: 6480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15500,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2
 
Nazwa: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI 2) część 2- wykoszenie mechowisk, półnaturalnych łąk i turzycowisk w projektowanym rezerwacie przyrody Gogolewko na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2011.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
  • Pomorskiej Pracowni Przyrodniczej Mirosława Kazimierskiego, MISZEWO 19, 77-235 TRZEBIELINO, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32407,41 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 31320,00
Oferta z najniższą ceną: 31320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 46500,00
Waluta: PLN.
Data publikacji: 29.07.2011 (08:52) Data aktualizacji: 29.07.2011 (08:52)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1492