Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW W SYSTEMIE KART PALIWOWYCH NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU

 Numer ogłoszenia: 141708 - 2011; data zamieszczenia: 03.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97348 - 2011r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW W SYSTEMIE KART PALIWOWYCH NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU.
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zakup wraz z zapewnieniem zatankowania bezpośrednio do zbiorników samochodów oraz do kanistrów dla potrzeb urządzeń mechanicznych /kosiarki, piły spalinowe itp./ przez cały tydzień w okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, dla siedmiu /7/ Oddziałów Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych następujących paliw : a) benzyny bezołowiowej Pb95 zgodnie z normą PN- EN 228:2009-wg CPV 09.13.21.00-4, b) oleju napędowego zgodnie z normą PN- EN 590:2009(EN 590) - wg CPV 09.13.41.00-8, c) skroplonego gazu ropopochodnego (LPG)- wg CPV- 09.13.30.00-0. dopuszcza się oferowanie paliwa równoważnego do paliwa opisanego w/w normami..
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2011.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
  • Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, Dział Sprzedaży Kart Flotowych, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78998,35 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 99810,00
 
Oferta z najniższą ceną: 99810,00 / Oferta z najwyższą ceną: 99810,00
 
Waluta: PLN.
Data publikacji: 03.06.2011 (08:13) Data aktualizacji: 03.06.2011 (08:13)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1165