Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ WIATY EDUKACYJNO- MUZEALNEJ W ZIELONEJ SZKOLE W SCHODNIE, GMINA DZIEMIANY WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA SANITARNEGO I PRZEDŁUŻENIEM WEWNĘTRZNEGO, PODZIEMNEGO ODCINKA LINII WODOCIĄGOWEJ

Słupsk: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ WIATY EDUKACYJNO- MUZEALNEJ W ZIELONEJ SZKOLE W SCHODNIE, GMINA DZIEMIANY WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA SANITARNEGO I PRZEDŁUŻENIEM WEWNĘTRZNEGO, PODZIEMNEGO ODCINKA LINII WODOCIĄGOWEJ

Numer ogłoszenia: 292372 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 247110 - 2011r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ WIATY EDUKACYJNO- MUZEALNEJ W ZIELONEJ SZKOLE W SCHODNIE, GMINA DZIEMIANY WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA SANITARNEGO I PRZEDŁUŻENIEM WEWNĘTRZNEGO, PODZIEMNEGO ODCINKA LINII WODOCIĄGOWEJ.
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbudowa i przebudowa istniejącej wiaty edukacyjno- muzealnej w Zielonej Szkole w Schodnie, gmina Dziemiany wraz z budową przyłącza sanitarnego i przedłużeniem wewnętrznego, podziemnego odcinka linii wodociągowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymienionych w ustępie 1 zawarty został w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólna i szczegółowa), Załącznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa, Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z projektami oraz wymaganiami określonymi w dokumentach wyżej wymienionych..
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.47.00-7, 45.11.00.00-1, 45.26.23.00-4, 45.00.00.00-7, 45.26.11.00-5, 45.26.25.00-6, 45.26.26.30-6, 45.23.32.53-7, 45.31.10.00-0, 45.23.13.00-8, 45.42.11.00-5.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2011.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE ZBIGNIEW CZARNOWSKI, RADUŃ OSIEDLE 2, 83-425 DZIEMIANY, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121245,77 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 138403,00
Oferta z najniższą ceną: 138403,00 / Oferta z najwyższą ceną: 167982,88
Waluta: PLN.
Data publikacji: 16.09.2011 (10:58) Data aktualizacji: 16.09.2011 (10:58)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Mirosław Marmaj liczba wejść: 1068