Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Numer sprawy DAO.251-2/2012                                                                                                                                         Słupsk,
22.05.2012 r.

 
Do wszystkich
zainteresowanych postępowaniem
 
Zamawiający –Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na poniższe zadane pytania od Wykonawcy dotyczące załącznika (dodatku) nr 5 do SIWZ – wzoru umowy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na sukcesywny zakup paliwa na potrzeby POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
 
Pytanie 1
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienie od zapisu § 2 ust. 3 ?
 
Odpowiedź - TAK, Zamawiający dokonał zmiany zapisu § 2 ust. 3, który otrzymał nowe brzmienie:
 
Do czasu dostarczenia kart elektronicznych Zamawiającemu,  tankowanie odbywać się będzie przy użyciu kart bankowych, płatniczych,  będących w posiadaniu Zamawiającego.
 
Pytanie 2
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 4 ust. 4 zapisu o treści:
 
„ Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień przyjętego okresu rozliczeniowego”
 
Odpowiedź – TAK,  Zamawiający dokonał zmiany zapisu § 4 ust. 4, który otrzymał nowe brzmienie:
 
Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności przelewem, w terminie 21 dni od daty sprzedaży, pod warunkiem otrzymania faktury VAT od Wykonawcy w terminie minimum 7 dni przed wymaganym terminem płatności, na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy.
 
Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień przyjętego okresu rozliczeniowego.
 
Pytanie 3
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania w § 5 błędnego oznaczenia przepisów prawa- obecnie obowiązującym aktem prawnym dot. wymagań jakościowych dla paliw ciekłych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla pali ciekłych (Dz. U. 2008 r. Nr 221, poz. 1441 z póż.zm.)
 
Odpowiedź – TAK,  Zamawiający dokonał zmiany zapisu § 5 (wzoru umowy), który otrzymał nowe brzmienie:
 
Wykonawca gwarantuje, że kupowane przez Zamawiającego paliwo jest najwyższej jakości i odpowiada wymogom jakościowym określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008.,  Nr 221, poz. 1441 z póż.zm.).
 
 
W związku z powyższym, Zamawiający informuje na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm),
 
że w w/w  postepowaniu, dokonuje zmiany treści ogłoszenia, SIWZ, oraz dodatku  nr 5- wzoru umowy.
 
 
(UWAGA!  Do pobrania na stronie  bip.pomorskieparki.pl aktualna wersja ogłoszenia, SIWZ, oraz dodatku nr 5 do SIWZ – wzór umowy ).
 
 
Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia, SIWZ oraz  dodatku nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy i dodatku nr 5 do SIWZ – wzór umowy .
 
 
Z poważaniem
Bożena Sikora
Data publikacji: 22.05.2012 (14:47) Data aktualizacji: 22.05.2012 (14:57)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1172
Rejestr zmian