Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- PARK KRAJOBRAZOWY MIERZEJA WIŚLANA Z SIEDZIBĄ W STEGNIE

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pomorskieparki.pl

Słupsk: WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- PARK KRAJOBRAZOWY MIERZEJA WIŚLANA Z SIEDZIBĄ W STEGNIE
Numer ogłoszenia: 262142 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych , Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- PARK KRAJOBRAZOWY MIERZEJA WIŚLANA Z SIEDZIBĄ W STEGNIE.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych-Oddział Zespołu Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana z siedzibą w Stegnie, polegających na:1)wykonaniu i montażu elementów zagospodarowania na ścieżce przyrodniczo- leśnej pn. Las wokół nas, 2)wykonaniu i montażu 3 szt. tablic informacyjno- przyrodniczych na drewnianych stelażach, 3) wykonaniu i montażu w terenie 2 szt. gier edukacyjnych, 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wymienionych prac zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w w/w załączniku do SIWZ. 5) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:45422100-2 usługi stolarki drewnianej,79820000-8 usługi związane z drukowaniem. 6) Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienie na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7) Wykonanie montażu w terenie wszystkich elementów infrastruktury opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ należy uzgodnić na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego- Wojciechem Woch tel. 603 678 621 (Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna). 8) Na realizację całości przedmiotu zamówienia zostanie udzielona 3 letnia gwarancja. 9) W terminie 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów tekstowych i graficznych Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania projektów graficznych tablic, w celu akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego o którym mowa w pkt 7.10) W przypadku tablic do których materiały tekstowe i graficzne opracowuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy do przygotowania projektów graficznych tablic w celu akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego o którym mowa w pkt 7. Termin dokonania akceptacji wynosi 3 dni. 11) W przypadku wystąpienia uszkodzeń dostarczonego przedmiotu zamówienia, powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na nowy, wolny od wad. 12) Wymagany przez Zamawiającego czas reakcji na wymianę przedmiotu zamówienia wynosi 7 dni roboczych licząc od chwili zgłoszenia telefonicznego, faxem i/lub elektronicznie (e-mail) przez Zamawiającego. 13) Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 14) Formularz ofertowo-cenowy, który stanowić będzie odpowiedni załącznik do oferty Wykonawcy ma zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i które poniesie Wykonawca. Wzór formularza stanowi dodatek Nr 1 do SIWZ. 15) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (Formularzu ofertowo- cenowy) części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. 16) Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 17) Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w dodatku nr 3 do SIWZ - Wzór umowy..
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.21.00-2, 79.82.00.00-8.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 
III.2) ZALICZKI
 
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego dodatek Nr 2 A do SIWZ,
   
 • III.3.3) Potencjał techniczny
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego dodatek Nr 2 A do SIWZ,
   
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego dodatek Nr 2 A do SIWZ,
 
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego dodatek Nr 2 A do SIWZ,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 
1. Wypełniony Formularz ofertowo- cenowy- wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca, który będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust. 2b) zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - oryginał podpisany przez podmiot lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres - w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
1. Wzór umowy stanowi dodatek nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w dodatku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowo- cenowym) a w przypadku dokonania przez Zamawiającego wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej - zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach. 3. Zmiany niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz określił warunki takich zmian. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu stosownego aneksu w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dla Przedmiotu Umowy.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pomorskieparki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU, 76-200 SŁUPSK, UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, W SEKRETARIACIE.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2012 godzina 11:00, miejsce: W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU, 76-200 SŁUPSK, UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, W SEKRETARIACIE..
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Do pobrania:
Data publikacji: 20.07.2012 (13:00) Data aktualizacji: 20.07.2012 (13:00)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1243