Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Słupsk, 13.07.2012 r.

numer sprawy DAO. 251-5/2012
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa pn. „ OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH”
 
 
I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę:
 
PRACE WYSOKOŚCIOWE, TOMASZ BĄKOWSKI, 63-800 KALISZ, UL. ASNYKA 19/8
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów.
 
W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i łączną punktację.
 
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów 
w kryterium cena
1 POMORSKA PRACOWNIA PRZYRODNICZA, MIROSŁAW KAZIMIERSKI, MISZEWO 19, 77-235 TRZEBIELINO 66,50 pkt
2 ASTACUS EKO, OCHRONA I REKULTYWACJA GRUNTÓW, MICHAŁ RACZKOWSKI, 83-300KARTUZY, UL. ZAMKOWA 15 -
3 PRACE WYSOKOŚCIOWE, TOMASZ BĄKOWSKI, 62-800 KALISZ, UL. ASNYKA 19/8 100  pkt

 

II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
 
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.
 
III. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) z postępowania wykluczył  Wykonawcę pod nazwą: ASTACUS EKO, OCHRONA I REKULTYWACJA GRUNTÓW,MICHAŁ RACZKOWSKI,
83-300KARTUZY, UL. ZAMKOWA 15.
 
Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy 
i doświadczenia, określonego w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Zamawiającego wynika, iż wykazana usługa (tylko jedna) w/w Wykonawcy nie odpowiada swoim rodzajem i złożonością przedmiotowi zamówienia.  Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy oferta Wykonawcy (nr 2) wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą.
 
 
IV. TERMIN, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie:
 
1) po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną
 
2) po upływie 10 dni – w przypadku przesłania niniejszego w inny sposób.
 
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane 
w rozdziale XVII SIWZ.
 
 
Bożena Sikora – Dyrektor
Data publikacji: 13.07.2012 (08:27) Data aktualizacji: 13.07.2012 (08:27)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1286