Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 206454-2012 z dnia 2012-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
Odkrzaczenie, usunięcie drzew i krzewów oraz wykoszenie mechowisk,półnaturalnych łąk i turzycowisk w rezerwacie przyrody Gogolewko na terenie Parku Krajobrazowego-Dolina Słupi z usunięciem i wywiezieniem biomasy oraz mechaniczne koszenie...
Termin składania ofert: 2012-06-26
 
Słupsk: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Numer ogłoszenia: 241050 - 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206454 - 2012r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH.
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Odkrzaczenie, usunięcie drzew i krzewów oraz wykoszenie mechowisk, półnaturalnych łąk i turzycowisk w rezerwacie przyrody Gogolewko na terenie Parku Krajobrazowego- Dolina Słupi z usunięciem i wywiezieniem biomasy oraz mechaniczne koszenie 3ha półnaturalnych łąk z wywiezieniem i zagospodarowaniem pokosu na ścieżce dydaktycznej- Dolina Samborowo na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i wykonanie zabiegów czynnej ochrony zbiorowisk łąkowych na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: część 1-opis przedmiotu zamówienia:1)Ręczne lub mechaniczne, jednorazowe usunięciu zadrzewienia i zakrzaczeń z torfowiska Gogolewko z 10 ha z usunięciem i wywiezieniem biomasy. Usunięcie i wywiezienie biomasy leży po stronie Wykonawcy. Prace na terenie torfowiska w projektowanym rezerwacie Gogolewko (działki ewidencyjne nr: 192, obr. Gogolewko, Gmina Dębnica Kaszubska) w następującej ilości:-10 drzew-brzoza brodawkowata-1 000 m² krzewów wierzby.2) Ręczne koszenie mechowisk, półnaturalnych łąk i turzycowisk z wywiezieniem i zagospodarowaniem pokosu w projektowanym rezerwacie przyrody -Gogolewko (działki ewidencyjne nr: 161/2, 192, obr. Gogolewko, Gmina Dębnica Kaszubska), powierzchnia łączna: 15 ha. Wywiezienie i zagospodarowanie pokosu leży po stronie Wykonawcy. 3)Teren przeznaczony do usunięcia zadrzewienia i zakrzaczeń (10 ha) i do wykoszenia (15 ha) jest terenem podmokłym, trudno dostępnym. W miejscu prac występują licznie gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, które wymagają ochrony przed zniszczeniem w trakcie wykonywanych prac.4) Podczas wykonywania prac należy stosować technologie, zapewniające maksymalną ochronę powierzchni torfowiska.5) Tankowanie sprzętu tj. pił, kos spalinowych prowadzić ze szczególna ostrożnością, tak żeby paliwa nie przedostały się do gruntu i wód.6) Szczegółowe terminy oraz miejsca wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy, Kierownikiem oddziału Zespołu w Słupsku- Park Krajobrazowy Dolina Słupi- Marcinem Millerem tel. 727 660 064. 7) Wykonawca zagwarantuje także swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego.8) Szczegółowy wykaz powierzchni (wraz z mapami) dla części 1 stanowią dodatki Nr 5A, 5B i 5C do SIWZ. Uwaga: Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie wykonawca. część 3-opis przedmiotu zamówienia 1) Ręczne koszenie turzycowisk w dolinie Kulawy na powierzchni 1 ha na działce nr 3210 obręb Widno gm. Brusy, wraz z ręcznym wygrabieniem, wyniesieniem z powierzchni i wywiezieniem skoszonej biomasy. 2) Dwukrotne udrożnienie rowów nawadniających (poprzez koszenie rowów od strony wewnętrznej oraz wierzchołka skarpy - nasypu) na łąkach zlokalizowanych na działkach nr 3281 i 3268/2 w Lasce obręb Widno gm. Brusy. Wykaszanie należy wykonać w dwóch etapach na:- doprowadzalniku A (zaczynając od mostu przy drodze publicznej biegnącej przy siedzibie Leśnictwa Laska tj. północny kraniec działki 3268/2); -doprowadzalnikach B i C;-pozostałych rowach na całej ich długości. Długość wszystkich rowów (w tym doprowadzalników) wynosi 4.386 mb.3) Oczyszczenie dna doprowadzalników A, B i C z roślinności utrudniającej przepływ wody i udrożnienie bruzd rozlewowych.4) Skoszoną biomasę oraz wszelkie gałęzie i liście należy usunąć z terenu prowadzenia prac. Usunięcie i wywiezienie biomasy, gałęzi i liści leży po stronie Wykonawcy. 5) Szczegółowe terminy oraz miejsca wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy, Kierownikiem oddziału Zespołu w Charzykowach-Zaborski Park Krajobrazowy- Mariusz Grzempa tel. 727 660 068.6) Szczegółowy wykaz powierzchni (wraz z mapami) stanowią dodatki Nr 5E, 5F i 5G do SIWZ. Uwaga: 1.Do wglądu: schemat rozmieszczenia sieci rowów przedstawia mapa zagospodarowania terenu w skali 1:1000 znajdująca się w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach ul. Turystyczna 10. 2. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie wykonawca...
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.23.10.00-8.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Część NR: 1
 
Nazwa: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH część 1.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2012.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Pomorska Pracownia Przyrodnicza, Mirosław Kazimierski,, Trzebielino, 77-235 Miszewo 19, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53700,00 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 29160,00
Oferta z najniższą ceną: 29160,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41796,00
Waluta: PLN.
Część NR: 3
 
Nazwa: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH część 3.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2012.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
  • TRANSKOP- FIRMA USŁUGOWA, JACEK TRZEBIATOWSKI, ,, UL. DWORCOWA 43 A,, 89-632 LUBNIA, BRUSY, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12700,00 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 8964,00
Oferta z najniższą ceną: 8964,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22200,00
Waluta: PLN.
Data publikacji: 09.07.2012 (10:37) Data aktualizacji: 09.07.2012 (10:37)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1462