Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont gruntowny infrastruktury turystycznej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Ogłoszenie powiązane:

 
Ogłoszenie nr 118628-2013 z dnia 2013-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont gruntowny infrastruktury turystycznej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym, polegający na: 1)wykonaniu i montażu 1 szt. wiaty drewnianej (załącznik Nr 1 do SIWZ), 2)wykonaniu i montażu 1 szt. ławo- stołu...
Termin składania ofert: 2013-04-10
 
Słupsk: Remont gruntowny infrastruktury turystycznej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Numer ogłoszenia: 150020 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118628 - 2013r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont gruntowny infrastruktury turystycznej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont gruntowny infrastruktury turystycznej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym, polegający na: 1)wykonaniu i montażu 1 szt. wiaty drewnianej (załącznik Nr 1 do SIWZ), 2)wykonaniu i montażu 1 szt. ławo- stołu i 2 szt. koszy na śmieci (załącznik Nr 2 do SIWZ) , 3)wykonaniu i montażu 2 szt. tablic informacyjno- dydaktycznych na drewnianych stelażach (załącznik Nr 3 do SIWZ). 4)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. 5) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodnie z projektami oraz wymaganiami określonymi w dokumentach wyżej wymienionych. 5) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45212140-9 obiekty rekreacyjne,45422100-2 usługi stolarki drewnianej,45422000-1 roboty ciesielskie.6) Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienie na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7) Wykonanie montażu w terenie wszystkich elementów infrastruktury opisanych w SIWZ i w załącznikach należy uzgodnić na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego-Andrzej Penk tel. 605 424 657 (Wdzydzki Park Krajobrazowy z siedzibą w Kościerzynie). 8) Na realizację całości przedmiotu zamówienia zostanie udzielona 36 miesięczna gwarancja..
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 45.42.21.00-2, 45.42.20.00-1.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie finansowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pod nazwą: Czynna ochrona przyrody planowanego rezerwatu przyrody Czarna Woda- Trzebiocha we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2013.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
Przedsiębiorstwo Prywatne KOPOL, reprezentowane przez Pana Jana Kożyczkowskiego., UL.SZARYCH SZEREGÓW 11, 77-100 BYTÓW, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11412,67 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 13649,83
Oferta z najniższą ceną: 13649,83 / Oferta z najwyższą ceną: 14883,00
Waluta: PLN.
Data publikacji: 16.04.2013 (13:17) Data aktualizacji: 16.04.2013 (13:17)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1184