Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 199958-2015 z dnia 2015-08-05 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Słupsk
1.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:1)budowa parkingu od strony ul. Bałtyckiej, roboty ziemne, położenie krawężników i obrzeży oraz nawierzchni z kostki o grub. 8 cm.), 2)wykonanie kanalizacji deszczowej ( wykonanie wykopów,...


Słupsk: Zagospodarowanie terenu działki 174/6 obręb 6 w Słupsku.
Numer ogłoszenia: 121033 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 199958 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu działki 174/6 obręb 6 w Słupsku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:1)budowa parkingu od strony ul. Bałtyckiej, roboty ziemne, położenie krawężników i obrzeży oraz nawierzchni z kostki o grub. 8 cm.), 2)wykonanie kanalizacji deszczowej ( wykonanie wykopów, wykonanie podsypki, ułożenie kanalizacji deszczowej, montaż studzienek, montaż wpustów ulicznych betonowych, wykonanie prób szczelności, obsypywanie rur piaskiem, nasypanie piasku, ocieplenie rur, zasypanie wykopów sposobem mechanicznym i ręcznym, wywóz nadmiaru gruntu. 2.uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,3.zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,4.uzyskanie wszelkich odbiorów z gestorami sieci takimi jak: Wodociągi Słupsk Sp. z o. o., Zarząd Infrastruktury Miejskie. 5.opracowanie dokumentacji odbiorowej określonej we wzorze umowy,6.szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w:1)Dokumentacji Projektowej - zał. Nr 2 do SOPZ, 2)Przedmiarach robót - zał. Nr 3 i 3A do SOPZ, które stanowią tylko elementy pomocnicze (informacyjny) dla Wykonawcy.7.Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad wykonaniem przedmiotu zamówienia. 8.Wykonawca w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy opracuje i złoży uproszczoną kalkulację kosztorysową (wartość brutto z kosztorysu musi być równa cenie brutto ustalonej w czasie negocjacji)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.12.91-4, 45.21.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO - DROGOWYCH SP ZOO,, UL. KASZTANOWA 1, 76-251 KOBYLNICA, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 153209,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 169713,17
  • Oferta z najniższą ceną: 169713,17 / Oferta z najwyższą ceną: 169713,17
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzupełniającego na Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania ternu działki 174/6 obręb 6 w Słupsku, znajdującej się w Trwałym Zarządzie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zgodnie z przywołanym przepisem, Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (zamówienie podstawowe udzielono w dniu 15.07.2015r ., numer ogłoszenia 105215-2015 z dnia 15.07.2015r.), dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP nr 90029- 2015 z dnia 18.06.2015 r. Zakres prac objętych zamówieniem polega na: 1) budowa parkingu od strony ul. Bałtyckiej, roboty ziemne, położenie krawężników i obrzeży oraz nawierzchni z kostki o grub. 8 cm.), 2) wykonanie kanalizacji deszczowej ( wykonanie wykopów, wykonanie podsypki, ułożenie kanalizacji deszczowej, montaż studzienek, montaż wpustów ulicznych betonowych, wykonanie prób szczelności, obsypywanie rur piaskiem, nasypanie piasku, ocieplenie rur, zasypanie wykopów sposobem mechanicznym i ręcznym, wywóz nadmiaru gruntu, są to zamówienia zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Podstawa prawna zastosowania trybu: Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

Data publikacji: 13.08.2015 (13:26) Data aktualizacji: 13.08.2015 (13:26)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1019