Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.pomorskieparki.pl/


Słupsk: Kampania promocyjno- informacyjna- etap III, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów. (Nr postępowania DAO. 251.9.2015); składająca się z dwóch części.
Numer ogłoszenia: 152835 - 2015; data zamieszczenia: 20.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych , ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: pomorskieparki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kampania promocyjno- informacyjna- etap III, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów. (Nr postępowania DAO. 251.9.2015); składająca się z dwóch części..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Informacje ogólne 1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostarczenie elementów związanych z kampanią promocyjno- informacyjną- etap III, realizowaną w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.(Nr postępowania DAO. 251.9.2015) składającą się z dwóch części I część zamówienia: opracowanie i wykonanie dwóch różnych gier edukacyjnych i opracowanie pakietu edukacyjnego o raku szlachetnym; II część zamówienia: skład, druk i dostawa książek.2.Opis zamówienia zawarty został w części B niniejszego rozdziału.3.Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na 2 części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na każdą część zamówienia.4.Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (Formularz oferty) zakresy (części) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. 5.Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. W przypadku, gdy wykonawca zostanie wybrany do realizacji zamówienia, podstawą odbioru przedmiotu zamówienia od wykonawcy będzie protokół odbioru i dokonanie rozliczenia z podwykonawcami.6.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w niniejszym SIWZ. 7.Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 8.Szczegółowe zasady określające sposób realizacji każdej części zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Dodatku nr 4A-dla I części, Dodatku nr 4B-dla II części do SIWZ-Wzór umowy. B. Opis zamówienia: Kampania promocyjno- informacyjna- etap III, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.(Nr postępowania DAO. 251.9.2015)składająca się z dwóch części: I część zamówienia: opracowanie i wykonanie dwóch różnych gier edukacyjnych i opracowanie pakietu edukacyjnego o raku szlachetnym; II część zamówienia: skład, druk i dostawa książek, I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA-SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH ZADAŃ: OPRACOWANIE I WYKONANIE DWÓCH RÓŻNYCH GIER EDUKACYJNYCH I OPRACOWANIE PAKIETU EDUKACYJNEGO O RAKU SZLACHETNYM:ZADANIE I: OPRACOWANIE I WYKONANIE DWÓCH RÓŻNYCH GIER EDUKACYJNYCH: 1)Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie i wykonanie dwóch różnych gier edukacyjnych dla dwóch grup docelowych w formie aplikacji na urządzenia mobilne w systemie Google An1droid, Apple iOS oraz w formie gier przeglądarkowych: Rak - jaki jest jego znak? i Astacus.2)Cel opracowania gier edukacyjnych w formie aplikacji mobilnych Głównym celem opracowania gier edukacyjnych dotyczących raka szlachetnego, a także pozostałych gatunków raków występujących w Polsce, jest upowszechnienie wiedzy na ich temat w nowoczesnej i atrakcyjnej formie oraz dotarcie do jak największej liczby potencjalnych odbiorców. Racze gry edukacyjne stanowią element działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Województwa Pomorskiego.3) Podstawowe założenia aplikacji: a) aplikacje powinny być skonstruowana na urządzenia mobilne (dotykowe) w języku polskim; b) aplikacje należy stworzyć na najpopularniejsze systemy operacyjne: Android Google, iOS Apple i wszystkie najnowsze przeglądarki internetowe c)aplikacje mają być darmowe, do pobrania w sklepach internetowych z aplikacjami. d)gry powinny zostać skierowane do zwykłych użytkowników, którzy korzystają z urządzeń mobilnych oraz komputerów stacjonarnych e)aplikacje powinny mieć charakter informacyjno-edukacyjny; f)tematem przewodnim aplikacji mają być gatunki raków występujących w Polsce. Szczegółowy opis gier: I gra edukacyjna p.n. Rak-jaki jest jego znak?-układanka kierowana jest dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych Elementy składowe gry-ekran startowy gry (grafika + logotypy) ekran główny z opcjami: wybór raka, którego gracz będzie układał (4 gatunki raków: rak szlachetny, rak błotny, rak pręgowaty, rak sygnałowy)-ekran gry (GRA) Przed grą właściwą powinna pojawić się informacja o gatunku raka, którego gracz będzie układał. Ekran układanki powinien być podzielony na dwie części. Pierwsza część (większa) z obrysem raka i podziałem na jego części (odwłok, szczypce, odnóża itd.). Druga część (mniejsza, tzw. plecak) z elementami wszystkich gatunków raków z opcją ich przesuwania. Gra ma na celu wkładanie odpowiednich części składowych raka z tzw. plecaka na obrys raka w celu ułożenia prawidłowego gatunku. W przypadku przeciągnięcia niewłaściwego elementu, powinien on wrócić do plecaka. Ekran zakończonej rozgrywki. Ekran ten powinien przedstawiać gratulacje z informacją o gatunku, który właśnie został ułożony. Gracz powinien mieć możliwość zamieszczenia poprawnie ułożonego raka na Facebooku. II gra zręcznościowo-edukacyjna p.n. Astacus-gra typu Endless Runner kierowana jest dla wszystkich od 7 roku życia. Elementy składowe gry-Ekran startowy gry (grafika + logotypy) Ekran główny z opcjami do wyboru: ZAGRAJ (kieruje do ekranu GRA), NAJLEPSZE WYNIKI (kierują do widoku najlepszych wyników), OPCJE (opcje ustawienia dźwięków i muzyki, zintegrowanie konta z Facebookiem), informacje związane z polityką prywatności - Ekran gry (GRA). Przed grą właściwą powinna pojawić się informacja o zagrożeniach dla raka szlachetnego (informację będzie można wyłączyć tak żeby już się nie pojawiała kolejny raz). Ogólny zarys fabularny gry: Ostatni rak w pomorskiej rzece ucieka przed zagrożeniami. W grze kierujemy tytułowym bohaterem podczas jego licznych przygód. Podczas zabawy rak automatycznie pędzi naprzód, a gracz za pomocą prostych gestów (4 rodzaje gestów) wydaje komendy skoku, wślizgu, zejścia na inny tor ruchu tak aby nie wpaść w przeszkodę zagrożenie. W grze powinno występować przynajmniej 10 różnych zagrożeń (np. ryby drapieżne, dżuma racza, chemikalia itp.) i 10 typów przeszkód (sieci, zapory, itp. W grze powinna występować tzw. waluta np. w postaci pęcherzyków powietrza, która jest bonusem w postaci odnawiającego się życia. W grze chodzi o uzyskanie jak najlepszego wyniku, nie ma możliwości przejścia gry. Rozgrywka trwa do momentu popełnienia błędu. Chodzi o uzyskanie jak najlepszego wyniku. Ekran zakończonej rozgrywki. Ekran ten powinien przedstawiać podsumowanie z informacją o przeszkodzie zagrożeniu, które pokonało gracza, informację o ilości zdobytych punktów. W przypadku wyniku mieszczącego się w top 100 informację o dokładnej pozycji. Możliwość pochwalenia się wynikiem na Facebooku. Informacja dla Wykonawców!! Zamawiający informuje, że na stronie: www.rakipomorskie.pl znajdują się materiały informacyjne, które mogą stanowić elementy pomocnicze przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagania Zamawiającego:1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca gier umieścił w nich logotypy, dane teleadresowe i informacje dotyczące projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów. Logotypy i dane o których mowa powyżej zostaną przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.2.Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości merytoryczne. 3.Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Barbara Utracka- Minko, tel. 504 292 519, b.utracka@pomorskieparki.pl;4.W cenie oferty Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia aplikacji gier w sklepach Google Play oraz Sklepie App store z konta Wykonawcy. Aplikacje tych gier będą udostępnione w tych sklepach do pobrania bez dodatkowych opłat. 5.Wykonawca gwarantuje utrzymanie aplikacji gier na koncie Wykonawcy w sklepach Google play i App store przez okres 5 lat licząc od roku 2016r.6.Aplikacje gier wraz z jej wszystkimi elementami objęte będą 24 miesięczną gwarancją (licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia).7.Wykonawca w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy przygotuje projekty graficzne aplikacji gier w nowoczesnej stylistyce i przedstawi je Zamawiającemu do akceptacji.8.Zamawiający w ciągu 2 dni od przekazania wstępnych projektów graficznych aplikacji gier wniesie ewentualne uwagi do projektów i przekaże je Wykonawcy.9.Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przedstawi poprawione projekty graficzne aplikacji gier w ciągu 4 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, do których Zamawiający może nanosić poprawki aż do osiągnięcia zakładanego celu i zaakceptowania projektów, jednakże nie dłużej niż do 1 grudnia 2015r.10.Po zaakceptowaniu projektów graficznych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty gier i zaprezentuje ich funkcjonowanie na urządzeniach mobilnych.11.Po uzyskaniu przez Zamawiającego zamierzonego celu i ostatecznej akceptacji gier Wykonawca dostarczy płyty CD z plikami umożliwiającymi umieszczenie gier na stronach www. oraz sklepach Google play i Apple appstore.12.Odbiór gier (płyt CD) nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo - odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego - nie później niż do 24 grudnia 2015r.13.Z chwilą odbioru końcowego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wszystkich utworów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, ilości egzemplarzy, które zostaną opracowane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga !!! Do formularza oferty Wykonawca musi dołączyć w wersji elektronicznej (na płycie CD) w formacie JPG, koncepcje graficzną gier tj. po dwie plansze do każdej gry, zawierające ekran startowy i ekran z gry. Koncepcje graficzne gier będą oceniane przez Zamawiającego w sposób określony w rozdziale XII i XIII SIWZ. ZADANIE II: OPRACOWANIE I WYKONANIE PAKIETU EDUKACYJNEGO O RAKU SZLACHETNYM:1) Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie, wykonanie i dostarczenie pakietów edukacyjnych zawierających 4 prezentacje multimedialne. 2) Cel opracowania pakietów Głównym celem opracowania pakietów edukacyjnych dotyczących raka szlachetnego, a także pozostałych gatunków raków występujących w Polsce, jest upowszechnienie wiedzy na ich temat w nowoczesnej i atrakcyjnej formie oraz dotarcie do jak największej liczby potencjalnych odbiorców. Racze pakiety edukacyjne stanowią element działań informacyjno- edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 oraz Województwa Pomorskiego.3) Podstawowe założenia pakietu: 1.Pakiet ma zawierać 4 prezentacje multimedialne, każda składająca się z minimum 20 slajdów: a. Biologia raka; b. Obce i rodzime gatunki raków (rozróżnianie gatunków);c. Zagrożenia rodzimych gatunków raków; d. Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 4) Każda prezentacja ma zawierać podsumowanie (minimum 2 slajdy) w atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży formie: quiz, układanka, wykreślanka, puzzle itp., 5) Pakiet powinien zawierać również: a. karty pracy w formacie PDF z możliwością wypełniania pól tekstowych - po 2 do każdej prezentacji (jedna na poziomie szkoły podstawowej i jedna na poziomie gimnazjalnym), b. cztery kolorowanki (dla najmłodszych dzieci) z uwzględnieniem najważniejszych cech rozróżniających gatunki raków, z możliwością wydruku, 6)Do pakietu należy załączyć: spot reklamowy dostarczony przez Zamawiającego oraz gry edukacyjne z ZADANIA I. 7)Wskazane byłoby, aby prezentacje zawierały animacje, słowniczki pojęć - które to elementy ułatwiałyby korzystanie z pakietu oraz uatrakcyjniały odbiór zawartych w nim treści. Wymagania Zamawiającego: 1. Zamawiający w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną: logotypy, dane teleadresowe i informacje dotyczące projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów a także materiały merytoryczne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. opracowania tekstowe, zdjęcia, mapy oraz 30 sekundowy spot reklamowy. 2.Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości merytoryczne. 3.Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Marcin Miller, tel. 603 281 000 , m.miller@pomorskieparki.pl;4.Wykonawca w ciągu 10 dni od dnia przekazania materiałów przygotuje koncepcję prezentacji multimedialnych i przedstawi je Zamawiającemu do akceptacji.5.Zamawiający w ciągu 2 dni od przekazania koncepcji prezentacji multimedialnych wniesie ewentualne uwagi i przekaże je Wykonawcy.6.Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przedstawi poprawioną koncepcję prezentacji w ciągu 2 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, do których Zamawiający może nanosić poprawki aż do osiągnięcia zakładanego celu i zaakceptowania koncepcji, jednakże nie dłużej niż do 1 grudnia 2015r.7.Po zaakceptowaniu koncepcji prezentacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty prezentacji. 8. Po uzyskaniu przez Zamawiającego zamierzonego celu i ostatecznej akceptacji prezentacji Wykonawca dostarczy płyty CD w ilości 2000 sztuk w terminie nie dłuższym niż do 24 grudnia 2015r. 9.Płyty CD muszą być opakowane w tekturową okładkę zawierającą - oprócz wymaganych logotypów - opis zawartości pakietu. 10. Odbiór gier (płyt CD) nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 11.Z chwilą odbioru końcowego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wszystkich utworów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, ilości egzemplarzy, które zostaną opracowane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.12.Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na usługę od dnia podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, o ile nie wydano innych dodatkowych dokumentów gwarancyjnych. II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: SKŁAD, DRUK I DOSTAWA KSIĄŻEK 1. Przedmiotem zamówienia jest: skład, druk i dostawa książek do siedziby Zamawiającego według poniższych wytycznych:1) Książka - EOG raki (tytuł roboczy) Nakład: 2000 egzemplarzy Format: 28,5 x 22 cm Objętość; 4+84 stron Papier środek: 115 g - 130g kreda mat Papier okładka: miękka, kreda 300g , okładka: uszlachetnienie - folia mat. + lakier wybiórczy kolorystyka: 4+4 oprawa klejona Numer nadany ISBN: 978-83-935093-5-5 Wymagania ogólne Zamawiającego: 1.Zawartość merytoryczną książki określa Zamawiający. 2.Fotografie, slajdy, loga, mapy i tekst przekazane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia objęte są prawem autorskim. 3.Przekazanie ww. materiałów nastąpi drogą elektroniczną w terminie do 1 lutego 2016r. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania obróbki zdjęć, wyrysowania map terenów na podstawie dostarczonych zdjęć lub skanów oraz przygotowanie materiałów do druku. 5. Wykonawca w terminie 30 dni po otrzymaniu materiałów zaprojektuje rozmieszczenie i ułożenie dostarczonych elementów i przedstawi Zamawiającemu drogą elektroniczną wersję roboczą książki do akceptacji w formacie JPG lub PDF. 6. Zamawiający w ciągu 2 dni od przekazania wersji roboczej książki wniesie ewentualne uwagi i przekaże je Wykonawcy.7.Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przedstawi poprawioną wersję książki w ciągu 2 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, do których Zamawiający może nanosić poprawki aż do osiągnięcia zakładanego celu i zaakceptowania książki, jednakże nie dłużej niż do 20 marca 2016r. 8.Uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego oznacza, iż Wykonawca może przystąpić do druku książek. 9.Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości. 10.Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Barbara Utracka, tel. 504 292 519, b.utracka@pomorskieparki.pl 11.Zaakceptowaną przez Zamawiającego wersję książki Wykonawca zarchiwizuje na płycie CD w formacie pliku umożliwiającego ewentualny dodruk, umieszczenie na stronach www. oraz nośnikach elektronicznych i dostarczy ją razem z całym nakładem książki. 12.Zamawiający wymaga żeby książki były spakowane w paczki po 50 egzemplarzy z zaznaczeniem tytułu i ilości sztuk w paczce, dostarczenie, rozładowanie i złożenie w siedzibie Zamawiającego. 13.Odbiór płyty CD i książek nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo -odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego.14.Termin i miejsce dostawy przedmiotu zamówienia-termin: do dnia 10.04.2016r.; miejsce dostawy: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku,ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk. 2) Książka Zamień nawłocie na malwy przy płocie Nakład: 5 000 szt. format: A4 Objętość: 4 + 48 strony Papier środek: 115g - 130 g/m2, kreda matowa Papier okładka: uszlachetnienie - folia mat. + lakier wybiórczy Okładka: miękka, kreda 300 g/m2 kolorystyka: 4+4 oprawa klejona Nadany numer ISBN:978-83-935093-3-1 Wymagania ogólne Zamawiającego: 1.Zawartość merytoryczną książki określa Zamawiający. 2.Fotografie, slajdy, loga, mapy i tekst przekazane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia objęte są prawem autorskim. 3.Przekazanie ww. materiałów nastąpi drogą elektroniczną w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. 4.Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania obróbki zdjęć oraz do przygotowania materiałów do druku. 5. Wykonawca w terminie 15 dni po otrzymaniu materiałów zaprojektuje rozmieszczenie i ułożenie dostarczonych elementów i przedstawi Zamawiającemu drogą elektroniczną wersję roboczą książki do akceptacji w formacie JPG lub PDF. 6. Zamawiający w ciągu 2 dni od przekazania wersji roboczej książki wniesie ewentualne uwagi i przekaże je Wykonawcy. 7. Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przedstawi poprawioną wersję książki w ciągu 2 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, do których Zamawiający może nanosić poprawki aż do osiągnięcia zakładanego celu i zaakceptowania książki, jednakże nie dłużej niż do 7 grudnia 2015r.8. Uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego oznacza, iż Wykonawca może przystąpić do druku książek. 9. Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości.10. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Mariusz Grzempa, tel. 727 660 068, m.grzempa@pomorskieparki.pl 11. Zaakceptowaną przez Zamawiającego wersję książki Wykonawca zarchiwizuje na płycie CD w formacie pliku umożliwiającego ewentualny dodruk, umieszczenie na stronach www. oraz nośnikach elektronicznych i dostarczy ją razem z całym nakładem książki. 12.Zamawiający wymaga żeby książki były spakowane w paczki po 50 egzemplarzy z zaznaczeniem tytułu i ilości sztuk w paczce, dostarczenie, rozładowanie i złożenie w siedzibie Zamawiającego. 13.Odbiór płyty CD i książek nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 14.Termin i miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - termin: do dnia 24.12.2015r.; miejsce dostawy: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk.3) Książka Tradycyjne ogrody przyjazne naturze i krajobrazom Nakład: 5 000 szt. format: A4 objętość: 4 + 48 strony Papier środek: 115g - 130 g/m2, kreda matowa Papier okładka: miękka, kreda 300 g/m2 okładka: uszlachetnienie - folia mat. + lakier wybiórczy kolorystyka:4+4 oprawa klejona Nadany numer ISBN: 978-83-935093-4-8 Wymagania ogólne Zamawiającego:1.Zawartość merytoryczną książki określa Zamawiający.2.Fotografie, slajdy, loga, mapy i tekst przekazane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia objęte są prawem autorskim.3.Przekazanie ww. materiałów nastąpi drogą elektroniczną w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. 4.Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania obróbki zdjęć oraz do przygotowania materiałów do druku. 5.Wykonawca w terminie 15 dni po otrzymaniu materiałów zaprojektuje rozmieszczenie i ułożenie dostarczonych elementów i przedstawi Zamawiającemu drogą elektroniczną wersję roboczą książki do akceptacji w formacie JPG lub PDF. 6.Zamawiający w ciągu 2 dni od przekazania wersji roboczej książki wniesie ewentualne uwagi i przekaże je Wykonawcy.7.Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przedstawi poprawioną wersję książki w ciągu 2 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, do których Zamawiający może nanosić poprawki aż do osiągnięcia zakładanego celu i zaakceptowania książki, jednakże nie dłużej niż do 7 grudnia 2015r.8.Uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego oznacza, iż Wykonawca może przystąpić do druku książek.9. Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości.10. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Mariusz Grzempa, tel. 727 660 068, m.grzempa@pomorskieparki.pl 11. Zaakceptowaną przez Zamawiającego wersję książki Wykonawca zarchiwizuje na płycie CD w formacie pliku umożliwiającego ewentualny dodruk, umieszczenie na stronach www. oraz nośnikach elektronicznych i dostarczy ją razem z całym nakładem książki.12. Zamawiający wymaga żeby książki były spakowane w paczki po 50 egzemplarzy z zaznaczeniem tytułu i ilości sztuk w paczce, dostarczenie, rozładowanie i złożenie w siedzibie Zamawiającego. 13.Odbiór płyty CD i książek nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego.14. Termin i miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - termin: do dnia 24.12.2015r. miejsce dostawy: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk. Uwaga !!! Zamawiający informuje, że gramatura papieru środka książki powyżej 130 g. nie będzie dodatkowo oceniana i punktowana przez Zamawiającego, a w przypadku wskazania niższej gramatury niż w opisie przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.42.10.00-7, 79.82.30.00-9, 79.82.25.00-7, 79.82.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium dla I części i dla II części którego wysokość ustalona została na kwotę DLA I CZĘŚCI 1200,00 złotych (słownie Jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) DLA II CZĘŚCI 1900,00 złotych (słownie Jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100),Wadium należy złożyć oddzielnie dla każdej części według powyższego zapisu.2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach a)pieniądzu b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c)gwarancjach bankowych d)gwarancjach ubezpieczeniowych e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2007 r. Nr.42, poz. 275, z późn. zm.).3.Wadium musi być wniesione przez Wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.4.W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto zamawiającego (moment uznania konta zamawiającego).5.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wg danych a)Nazwa banku i nr konta zamawiającego: b)Bank Pekao SA Oddział Słupsk na konto nr 28 1240 6292 1111 0010 4606 7592 c)Nazwa i adres zamawiającego: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, d Tytuł wpłaty Wadium-przetarg nieograniczony na usługę kampanii dla nr.. części (należy wpisać numer części). 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.7.Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt.2 lit b-e musi wskazywać postępowanie i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości może zostać załączony do oferty lub może zostać złożony w siedzibie zamawiającego, pok. 147, w oddzielnej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale X pkt.3 niniejszej SIWZ z dopiskiem WADIUM, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy (pkt.13 lit.a niniejszego rozdziału).9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.11.Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.12.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w następujących przypadkach a)zgodnie z art.46 ust. 4a ustawy Pzp-jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b)zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, i w powyższym zakresie wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 usługi polegające na dla I części-stworzeniu gier w formie aplikacji na urządzenia mobilne w systemie Google Android, Apple los wartości brutto min. 10 000,00 zł każda oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (Dodatek 3A do SIWZ) dla II części-na przeprowadzeniu działań promocyjnych obejmujących swoim zakresem skład i druk: książek, folderów, broszur, o wartości brutto min. 10.000,00 każda, oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (Dodatek 3B do SIWZ).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Dodatek nr 2A do SIWZ);
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Dodatek nr 2A do SIWZ);
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Dodatek nr 2A do SIWZ);

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany Formularz oferty-wg wzoru określonego w Dodatku nr 1A lub Dodatku1 B do SIWZ.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 4.Do formularza oferty Wykonawca musi dołączyć w wersji elektronicznej (na płycie CD) w formacie JPG, koncepcje graficzną gier tj. po dwie plansze do każdej gry, zawierające ekran startowy i ekran z gry. Koncepcje graficzne gier będą oceniane przez Zamawiającego w sposób określony w rozdziale XII i XIII SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wzór umowy stanowi Dodatek nr 4A i 4B do niniejszej SIWZ.Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w Dodatku nr 1A lub Dodatku nr 1B do SIWZ- Formularz oferty), a w przypadku dokonania przez zamawiającego wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej-zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach. 2.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2. 3.Zmiana umowy może nastąpić w przypadku działania siły wyższej. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy. Zmianie umowy ulec może termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian. Zmiana terminu nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.4.Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.5.Zamawiający nie dopuszcza aby należności wykonawcy objęte umową stanowiły przedmiot cesji w rozumieniu art. 509 kodeksu cywilnego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.pomorskieparki.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku (sekretariat), ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku (sekretariat), ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA-SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH ZADAŃ: OPRACOWANIE I WYKONANIE DWÓCH RÓŻNYCH GIER EDUKACYJNYCH I OPRACOWANIE PAKIETU EDUKACYJNEGO O RAKU SZLACHETNYM:ZADANIE I: OPRACOWANIE I WYKONANIE DWÓCH RÓŻNYCH GIER EDUKACYJNYCH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie i wykonanie dwóch różnych gier edukacyjnych dla dwóch grup docelowych w formie aplikacji na urządzenia mobilne w systemie Google An1droid, Apple iOS oraz w formie gier przeglądarkowych: Rak - jaki jest jego znak? i Astacus.2)Cel opracowania gier edukacyjnych w formie aplikacji mobilnych Głównym celem opracowania gier edukacyjnych dotyczących raka szlachetnego, a także pozostałych gatunków raków występujących w Polsce, jest upowszechnienie wiedzy na ich temat w nowoczesnej i atrakcyjnej formie oraz dotarcie do jak największej liczby potencjalnych odbiorców. Racze gry edukacyjne stanowią element działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Województwa Pomorskiego.3) Podstawowe założenia aplikacji: a) aplikacje powinny być skonstruowana na urządzenia mobilne (dotykowe) w języku polskim; b) aplikacje należy stworzyć na najpopularniejsze systemy operacyjne: Android Google, iOS Apple i wszystkie najnowsze przeglądarki internetowe c)aplikacje mają być darmowe, do pobrania w sklepach internetowych z aplikacjami. d)gry powinny zostać skierowane do zwykłych użytkowników, którzy korzystają z urządzeń mobilnych oraz komputerów stacjonarnych e)aplikacje powinny mieć charakter informacyjno-edukacyjny; f)tematem przewodnim aplikacji mają być gatunki raków występujących w Polsce. Szczegółowy opis gier: I gra edukacyjna p.n. Rak-jaki jest jego znak?-układanka kierowana jest dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych Elementy składowe gry-ekran startowy gry (grafika + logotypy) ekran główny z opcjami: wybór raka, którego gracz będzie układał (4 gatunki raków: rak szlachetny, rak błotny, rak pręgowaty, rak sygnałowy)-ekran gry (GRA) Przed grą właściwą powinna pojawić się informacja o gatunku raka, którego gracz będzie układał. Ekran układanki powinien być podzielony na dwie części. Pierwsza część (większa) z obrysem raka i podziałem na jego części (odwłok, szczypce, odnóża itd.). Druga część (mniejsza, tzw. plecak) z elementami wszystkich gatunków raków z opcją ich przesuwania. Gra ma na celu wkładanie odpowiednich części składowych raka z tzw. plecaka na obrys raka w celu ułożenia prawidłowego gatunku. W przypadku przeciągnięcia niewłaściwego elementu, powinien on wrócić do plecaka. Ekran zakończonej rozgrywki. Ekran ten powinien przedstawiać gratulacje z informacją o gatunku, który właśnie został ułożony. Gracz powinien mieć możliwość zamieszczenia poprawnie ułożonego raka na Facebooku. II gra zręcznościowo-edukacyjna p.n. Astacus-gra typu Endless Runner kierowana jest dla wszystkich od 7 roku życia. Elementy składowe gry-Ekran startowy gry (grafika + logotypy) Ekran główny z opcjami do wyboru: ZAGRAJ (kieruje do ekranu GRA), NAJLEPSZE WYNIKI (kierują do widoku najlepszych wyników), OPCJE (opcje ustawienia dźwięków i muzyki, zintegrowanie konta z Facebookiem), informacje związane z polityką prywatności - Ekran gry (GRA). Przed grą właściwą powinna pojawić się informacja o zagrożeniach dla raka szlachetnego (informację będzie można wyłączyć tak żeby już się nie pojawiała kolejny raz). Ogólny zarys fabularny gry: Ostatni rak w pomorskiej rzece ucieka przed zagrożeniami. W grze kierujemy tytułowym bohaterem podczas jego licznych przygód. Podczas zabawy rak automatycznie pędzi naprzód, a gracz za pomocą prostych gestów (4 rodzaje gestów) wydaje komendy skoku, wślizgu, zejścia na inny tor ruchu tak aby nie wpaść w przeszkodę zagrożenie. W grze powinno występować przynajmniej 10 różnych zagrożeń (np. ryby drapieżne, dżuma racza, chemikalia itp.) i 10 typów przeszkód (sieci, zapory, itp. W grze powinna występować tzw. waluta np. w postaci pęcherzyków powietrza, która jest bonusem w postaci odnawiającego się życia. W grze chodzi o uzyskanie jak najlepszego wyniku, nie ma możliwości przejścia gry. Rozgrywka trwa do momentu popełnienia błędu. Chodzi o uzyskanie jak najlepszego wyniku. Ekran zakończonej rozgrywki. Ekran ten powinien przedstawiać podsumowanie z informacją o przeszkodzie zagrożeniu, które pokonało gracza, informację o ilości zdobytych punktów. W przypadku wyniku mieszczącego się w top 100 informację o dokładnej pozycji. Możliwość pochwalenia się wynikiem na Facebooku. Informacja dla Wykonawców!! Zamawiający informuje, że na stronie: www.rakipomorskie.pl znajdują się materiały informacyjne, które mogą stanowić elementy pomocnicze przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagania Zamawiającego:1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca gier umieścił w nich logotypy, dane teleadresowe i informacje dotyczące projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów. Logotypy i dane o których mowa powyżej zostaną przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.2.Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości merytoryczne. 3.Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Barbara Utracka- Minko, tel. 504 292 519, b.utracka@pomorskieparki.pl;4.W cenie oferty Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia aplikacji gier w sklepach Google Play oraz Sklepie App store z konta Wykonawcy. Aplikacje tych gier będą udostępnione w tych sklepach do pobrania bez dodatkowych opłat. 5.Wykonawca gwarantuje utrzymanie aplikacji gier na koncie Wykonawcy w sklepach Google play i App store przez okres 5 lat licząc od roku 2016r.6.Aplikacje gier wraz z jej wszystkimi elementami objęte będą 24 miesięczną gwarancją (licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia).7.Wykonawca w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy przygotuje projekty graficzne aplikacji gier w nowoczesnej stylistyce i przedstawi je Zamawiającemu do akceptacji.8.Zamawiający w ciągu 2 dni od przekazania wstępnych projektów graficznych aplikacji gier wniesie ewentualne uwagi do projektów i przekaże je Wykonawcy.9.Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przedstawi poprawione projekty graficzne aplikacji gier w ciągu 4 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, do których Zamawiający może nanosić poprawki aż do osiągnięcia zakładanego celu i zaakceptowania projektów, jednakże nie dłużej niż do 1 grudnia 2015r.10.Po zaakceptowaniu projektów graficznych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty gier i zaprezentuje ich funkcjonowanie na urządzeniach mobilnych.11.Po uzyskaniu przez Zamawiającego zamierzonego celu i ostatecznej akceptacji gier Wykonawca dostarczy płyty CD z plikami umożliwiającymi umieszczenie gier na stronach www. oraz sklepach Google play i Apple appstore.12.Odbiór gier (płyt CD) nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo - odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego - nie później niż do 24 grudnia 2015r.13.Z chwilą odbioru końcowego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wszystkich utworów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, ilości egzemplarzy, które zostaną opracowane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga !!! Do formularza oferty Wykonawca musi dołączyć w wersji elektronicznej (na płycie CD) w formacie JPG, koncepcje graficzną gier tj. po dwie plansze do każdej gry, zawierające ekran startowy i ekran z gry. Koncepcje graficzne gier będą oceniane przez Zamawiającego w sposób określony w rozdziale XII i XIII SIWZ. ZADANIE II: OPRACOWANIE I WYKONANIE PAKIETU EDUKACYJNEGO O RAKU SZLACHETNYM:1) Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie, wykonanie i dostarczenie pakietów edukacyjnych zawierających 4 prezentacje multimedialne. 2) Cel opracowania pakietów Głównym celem opracowania pakietów edukacyjnych dotyczących raka szlachetnego, a także pozostałych gatunków raków występujących w Polsce, jest upowszechnienie wiedzy na ich temat w nowoczesnej i atrakcyjnej formie oraz dotarcie do jak największej liczby potencjalnych odbiorców. Racze pakiety edukacyjne stanowią element działań informacyjno- edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 oraz Województwa Pomorskiego.3) Podstawowe założenia pakietu: 1.Pakiet ma zawierać 4 prezentacje multimedialne, każda składająca się z minimum 20 slajdów: a. Biologia raka; b. Obce i rodzime gatunki raków (rozróżnianie gatunków);c. Zagrożenia rodzimych gatunków raków; d. Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 4) Każda prezentacja ma zawierać podsumowanie (minimum 2 slajdy) w atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży formie: quiz, układanka, wykreślanka, puzzle itp., 5) Pakiet powinien zawierać również: a. karty pracy w formacie PDF z możliwością wypełniania pól tekstowych - po 2 do każdej prezentacji (jedna na poziomie szkoły podstawowej i jedna na poziomie gimnazjalnym), b. cztery kolorowanki (dla najmłodszych dzieci) z uwzględnieniem najważniejszych cech rozróżniających gatunki raków, z możliwością wydruku, 6)Do pakietu należy załączyć: spot reklamowy dostarczony przez Zamawiającego oraz gry edukacyjne z ZADANIA I. 7)Wskazane byłoby, aby prezentacje zawierały animacje, słowniczki pojęć - które to elementy ułatwiałyby korzystanie z pakietu oraz uatrakcyjniały odbiór zawartych w nim treści. Wymagania Zamawiającego: 1. Zamawiający w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną: logotypy, dane teleadresowe i informacje dotyczące projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów a także materiały merytoryczne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. opracowania tekstowe, zdjęcia, mapy oraz 30 sekundowy spot reklamowy. 2.Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości merytoryczne. 3.Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Marcin Miller, tel. 603 281 000 , m.miller@pomorskieparki.pl;4.Wykonawca w ciągu 10 dni od dnia przekazania materiałów przygotuje koncepcję prezentacji multimedialnych i przedstawi je Zamawiającemu do akceptacji.5.Zamawiający w ciągu 2 dni od przekazania koncepcji prezentacji multimedialnych wniesie ewentualne uwagi i przekaże je Wykonawcy.6.Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przedstawi poprawioną koncepcję prezentacji w ciągu 2 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, do których Zamawiający może nanosić poprawki aż do osiągnięcia zakładanego celu i zaakceptowania koncepcji, jednakże nie dłużej niż do 1 grudnia 2015r.7.Po zaakceptowaniu koncepcji prezentacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty prezentacji. 8. Po uzyskaniu przez Zamawiającego zamierzonego celu i ostatecznej akceptacji prezentacji Wykonawca dostarczy płyty CD w ilości 2000 sztuk w terminie nie dłuższym niż do 24 grudnia 2015r. 9.Płyty CD muszą być opakowane w tekturową okładkę zawierającą - oprócz wymaganych logotypów - opis zawartości pakietu. 10. Odbiór gier (płyt CD) nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 11.Z chwilą odbioru końcowego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wszystkich utworów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, ilości egzemplarzy, które zostaną opracowane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.12.Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na usługę od dnia podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, o ile nie wydano innych dodatkowych dokumentów gwarancyjnych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.42.10.00-7, 79.82.25.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 40
  • 2. Koncepcja graficzna gier - 60

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: SKŁAD, DRUK I DOSTAWA KSIĄŻEK.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: skład, druk i dostawa książek do siedziby Zamawiającego według poniższych wytycznych:1) Książka - EOG raki (tytuł roboczy) Nakład: 2000 egzemplarzy Format: 28,5 x 22 cm Objętość; 4+84 stron Papier środek: 115 g - 130g kreda mat Papier okładka: miękka, kreda 300g , okładka: uszlachetnienie - folia mat. + lakier wybiórczy kolorystyka: 4+4 oprawa klejona Numer nadany ISBN: 978-83-935093-5-5 Wymagania ogólne Zamawiającego: 1.Zawartość merytoryczną książki określa Zamawiający. 2.Fotografie, slajdy, loga, mapy i tekst przekazane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia objęte są prawem autorskim. 3.Przekazanie ww. materiałów nastąpi drogą elektroniczną w terminie do 1 lutego 2016r. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania obróbki zdjęć, wyrysowania map terenów na podstawie dostarczonych zdjęć lub skanów oraz przygotowanie materiałów do druku. 5. Wykonawca w terminie 30 dni po otrzymaniu materiałów zaprojektuje rozmieszczenie i ułożenie dostarczonych elementów i przedstawi Zamawiającemu drogą elektroniczną wersję roboczą książki do akceptacji w formacie JPG lub PDF. 6. Zamawiający w ciągu 2 dni od przekazania wersji roboczej książki wniesie ewentualne uwagi i przekaże je Wykonawcy.7.Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przedstawi poprawioną wersję książki w ciągu 2 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, do których Zamawiający może nanosić poprawki aż do osiągnięcia zakładanego celu i zaakceptowania książki, jednakże nie dłużej niż do 20 marca 2016r. 8.Uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego oznacza, iż Wykonawca może przystąpić do druku książek. 9.Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości. 10.Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Barbara Utracka, tel. 504 292 519, b.utracka@pomorskieparki.pl 11.Zaakceptowaną przez Zamawiającego wersję książki Wykonawca zarchiwizuje na płycie CD w formacie pliku umożliwiającego ewentualny dodruk, umieszczenie na stronach www. oraz nośnikach elektronicznych i dostarczy ją razem z całym nakładem książki. 12.Zamawiający wymaga żeby książki były spakowane w paczki po 50 egzemplarzy z zaznaczeniem tytułu i ilości sztuk w paczce, dostarczenie, rozładowanie i złożenie w siedzibie Zamawiającego. 13.Odbiór płyty CD i książek nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo -odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego.14.Termin i miejsce dostawy przedmiotu zamówienia-termin: do dnia 10.04.2016r.; miejsce dostawy: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku,ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk. 2) Książka Zamień nawłocie na malwy przy płocie Nakład: 5 000 szt. format: A4 Objętość: 4 + 48 strony Papier środek: 115g - 130 g/m2, kreda matowa Papier okładka: uszlachetnienie - folia mat. + lakier wybiórczy Okładka: miękka, kreda 300 g/m2 kolorystyka: 4+4 oprawa klejona Nadany numer ISBN:978-83-935093-3-1 Wymagania ogólne Zamawiającego: 1.Zawartość merytoryczną książki określa Zamawiający. 2.Fotografie, slajdy, loga, mapy i tekst przekazane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia objęte są prawem autorskim. 3.Przekazanie ww. materiałów nastąpi drogą elektroniczną w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. 4.Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania obróbki zdjęć oraz do przygotowania materiałów do druku. 5. Wykonawca w terminie 15 dni po otrzymaniu materiałów zaprojektuje rozmieszczenie i ułożenie dostarczonych elementów i przedstawi Zamawiającemu drogą elektroniczną wersję roboczą książki do akceptacji w formacie JPG lub PDF. 6. Zamawiający w ciągu 2 dni od przekazania wersji roboczej książki wniesie ewentualne uwagi i przekaże je Wykonawcy. 7. Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przedstawi poprawioną wersję książki w ciągu 2 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, do których Zamawiający może nanosić poprawki aż do osiągnięcia zakładanego celu i zaakceptowania książki, jednakże nie dłużej niż do 7 grudnia 2015r.8. Uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego oznacza, iż Wykonawca może przystąpić do druku książek. 9. Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości.10. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Mariusz Grzempa, tel. 727 660 068, m.grzempa@pomorskieparki.pl 11. Zaakceptowaną przez Zamawiającego wersję książki Wykonawca zarchiwizuje na płycie CD w formacie pliku umożliwiającego ewentualny dodruk, umieszczenie na stronach www. oraz nośnikach elektronicznych i dostarczy ją razem z całym nakładem książki. 12.Zamawiający wymaga żeby książki były spakowane w paczki po 50 egzemplarzy z zaznaczeniem tytułu i ilości sztuk w paczce, dostarczenie, rozładowanie i złożenie w siedzibie Zamawiającego. 13.Odbiór płyty CD i książek nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 14.Termin i miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - termin: do dnia 24.12.2015r.; miejsce dostawy: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk.3) Książka Tradycyjne ogrody przyjazne naturze i krajobrazom Nakład: 5 000 szt. format: A4 objętość: 4 + 48 strony Papier środek: 115g - 130 g/m2, kreda matowa Papier okładka: miękka, kreda 300 g/m2 okładka: uszlachetnienie - folia mat. + lakier wybiórczy kolorystyka:4+4 oprawa klejona Nadany numer ISBN: 978-83-935093-4-8 Wymagania ogólne Zamawiającego:1.Zawartość merytoryczną książki określa Zamawiający.2.Fotografie, slajdy, loga, mapy i tekst przekazane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia objęte są prawem autorskim.3.Przekazanie ww. materiałów nastąpi drogą elektroniczną w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. 4.Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania obróbki zdjęć oraz do przygotowania materiałów do druku. 5.Wykonawca w terminie 15 dni po otrzymaniu materiałów zaprojektuje rozmieszczenie i ułożenie dostarczonych elementów i przedstawi Zamawiającemu drogą elektroniczną wersję roboczą książki do akceptacji w formacie JPG lub PDF. 6.Zamawiający w ciągu 2 dni od przekazania wersji roboczej książki wniesie ewentualne uwagi i przekaże je Wykonawcy.7.Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przedstawi poprawioną wersję książki w ciągu 2 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, do których Zamawiający może nanosić poprawki aż do osiągnięcia zakładanego celu i zaakceptowania książki, jednakże nie dłużej niż do 7 grudnia 2015r.8.Uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego oznacza, iż Wykonawca może przystąpić do druku książek.9. Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości.10. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Mariusz Grzempa, tel. 727 660 068, m.grzempa@pomorskieparki.pl 11. Zaakceptowaną przez Zamawiającego wersję książki Wykonawca zarchiwizuje na płycie CD w formacie pliku umożliwiającego ewentualny dodruk, umieszczenie na stronach www. oraz nośnikach elektronicznych i dostarczy ją razem z całym nakładem książki.12. Zamawiający wymaga żeby książki były spakowane w paczki po 50 egzemplarzy z zaznaczeniem tytułu i ilości sztuk w paczce, dostarczenie, rozładowanie i złożenie w siedzibie Zamawiającego. 13.Odbiór płyty CD i książek nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego.14. Termin i miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - termin: do dnia 24.12.2015r. miejsce dostawy: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk. Uwaga !!! Zamawiający informuje, że gramatura papieru środka książki powyżej 130 g. nie będzie dodatkowo oceniana i punktowana przez Zamawiającego, a w przypadku wskazania niższej gramatury niż w opisie przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9, 79.82.25.00-7, 79.82.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Gramatura zastosowanego papieru do wydruku środka książek - 10
Data publikacji: 20.10.2015 (11:18) Data aktualizacji: 20.10.2015 (11:18)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1158