Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Słupsk, 03.02.2016 roku

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy:  ZAKUPU I DOSTAWY DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU

(Nr postępowania DAO. 251.1.2016)

 

  1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) komisja przetargowa wykonała czynności związane z oceną ofert niepodlegających odrzuceniu, z których wynika, iż najkorzystniejszą jest oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę pod nazwą:

ANTONIAK AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. CZARNOCHOWSKA nr 19, 32-020 WIELICZKA

Oferta w/w Wykonawcy uzyskała łącznie 92 pkt w kryterium: cena oferty, gwarancja  i serwis, zużycie  energii, emisja dwutlenku węgla, emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów, , określone w rozdziale XI SIWZ.

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom  w poszczególnych kryteriach:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy cena - waga kryterium 82% Gwarancja i serwis                    Zużycie energii emisja dwutlenku węgla emisja zanieczyszczeń Razem  ilość punktów
1 ANTONIAK AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. CZARNOCHOWSKA nr 19, 32-020 WIELICZKA 82 0 6 2 2 92
2 CONTINENTAL GOEBEL  SPÓŁKA JAWNA, UL. SZCZECIŃSKA 40, 76-200 SŁUPSK 81,53 0 6 2 2 91,53
3 FIX FORUM LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.  KONOPNICA 164 E,  21-030 MOTYCZ 77,23 4 6 2 2 91,23
4 PLICHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. GDAŃSKA 13,                 84-200 WEJHEROWO          67,26 0 5,61 1,90 1,62 76,39
5 BENEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. LUBELSKA 43A, 10-410 OLSZTYN - - - - - -

 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy.

 

Data publikacji: 03.02.2016 (14:20) Data aktualizacji: 03.02.2016 (14:20)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 729