Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Słupsk, 04.03.2016 roku

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy:  ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO, TYPU SUV/CROSSOVER  Z NAPĘDEM 4X4 DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH  W SŁUPSKU

(Nr postępowania DAO. 251.2.2016)

  1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) komisja przetargowa wykonała czynności związane z oceną ofert niepodlegających odrzuceniu, z których wynika, iż najkorzystniejszą jest oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę pod nazwą: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- HANDLOWE AUTO-MOBIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. GDAŃSKA 17, 84-200 WEJHEROWO,

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 100 pkt w kryterium: cena oferty, zużycie  energii, emisja dwutlenku węgla, emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów, ,określone w rozdziale XI SIWZ.   

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom  w poszczególnych kryteriach:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

CENA BRUTTO

 

                             ZUŻYCIE ENERGII

EMISJA

DWUTLENKU WĘGLA

 

                        EMISJA                         ZANIECZYSZCZEŃ

 

RAZEM PUNKTY

 

 

2

 

P.U.H. AUTO-MOBIL                     SP Z O.O., 84-200 WEJHEROWO,                                UL. GDAŃSKA 17

 

 

         90,00

 

6

 

2

 

2

 

100

 

1

 

AUTO- BRECZKO SO.J., KOLONIA POROSŁY 1K,                                           16-070 CHOROSZCZ,

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy.

Data publikacji: 04.03.2016 (13:14) Data aktualizacji: 04.03.2016 (13:14)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 655