Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 54030-2015 z dnia 2015-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk

1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostarczenie elementów związanych
z kampanią promocyjno-informacyjną -etap II, zgodnie z realizowanymi zadaniami w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego

Termin składania ofert: 2015-03-19

Słupsk: Kampania promocyjno- informacyjna - etap II, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego
w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Numer ogłoszenia: 46305 - 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 54030 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kampania promocyjno- informacyjna - etap II, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostarczenie elementów związanych z kampanią promocyjno –informacyjną -etap II, zgodnie z realizowanymi zadaniami w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów(Nr postępowania DAO. 251.1.2015) Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe zadania: I. Projekt oprawy graficznej akcji: Bioróżnorodność-poznaj by zachować II. Bannery internetowe III. Plakat na akcję Bioróżnorodność-poznaj by zachować IV. Folder V. Plakat na akcję Święto raka VI. Banner tradycyjny VII. Torby ekologiczne VIII. Racze gadżety IX. Radiową kampanię promocyjną X. Publikację materiału prasowego w gazecie codziennej o zasięgu regionalnym XI. Produkcję animowanego spotu promocyjnego. XII. Wynajem i montaż zestawu namiotów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0, 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0, 79.34.14.00-0, 79.34.00.00-9, 79.34.10.00-6, 79.34.22.00-5, 79.80.00.00-2, 79.82.25.00-7, 79.82.30.00-9, 79.97.00.00-4, 92.21.00.00-6.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    SUN & MORE SP. Z O.O., UL. RAPACKIEGO 8C, 71-467 SZCZECIN, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68699,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 67200,00

    Oferta z najniższą ceną: 67200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 229148,65

    Waluta: PLN.

Data publikacji: 02.04.2015 (11:36) Data aktualizacji: 02.04.2015 (11:36)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 904