Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Zmiana: do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 09.11.2011

Numer sprawy PZPK/DAO/234/6/2011 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa samochodu osobowego model klasy SUV na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku.

Ogłoszenie o zamówieniu jest publikowane:
 
- w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nr ogłoszenia na BZP 372908-2011, data zamieszczenia
 
09.11.2011 r.,
 
- na stronie internetowej Zamawiającego: bip.pomorskieparki.pl od dnia 09.11.2011 r.,
 
- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 09.11.2011 r.
 
wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1 samochody osobowe.
 
Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z poź. zm.) – w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę samochodu osobowego model klasy SUV na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, numer sprawy PZPK/DAO/234/6/201, wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 
Zmiana nr 1: W rozdziale III .Opis przedmiotu zamówienia
 
Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:
 
Ogólne wymagania dotyczące pojazdu samochodowego:
 
- przed zmianą :
 
Gwarancja
 
44.          Silnik i podzespoły mechaniczne- minimum 2 lata
 
45.          Lakier- minimum 3 lata
 
46.          Perforacja blach- minimum 6 lat
 
Ubezpieczenie
 
47.          Ubezpieczenie OC, AC, NNW  w cenie oferowanego samochodu.
 
- po zmianie:
 
Gwarancja
 
44.          Okres gwarancyjny oferowanego samochodu określa książka gwarancyjna pojazdu.
 
Ubezpieczenie
 
45.           Ubezpieczenie OC, AC, NNW  w cenie oferowanego samochodu.
 
 
 
Zmiana nr 2: W rozdziale VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW
 
 
- przed zmianą:
  1. C. Wykaz pozostałych dokumentów i dodatkowe informacje
  2. Wypełniony Formularz oferty - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
Lp. Wymagany parametr Potwierdzenie minimalnych wymagań
    Należy wpisać wartość oferowanego parametru samochodu przez Wykonawcę
  Gwarancja posiada nie posiada
44 Silnik i podzespoły mechaniczne- minimum 2 lata    
45 Lakier- minimum 3 lata    
46 Perforacja blach- minimum 6 lat    
  Ubezpieczenie    
47 Ubezpieczenie OC, AC, NNW  w cenie oferowanego samochodu    
- po zmianie:
 
C.            Wykaz pozostałych dokumentów i dodatkowe informacje
 
1. Wypełniony Formularz oferty - wg nowego wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ
 
 
Lp. Wymagany parametr Potwierdzenie minimalnych wymagań
    Należy wpisać wartość oferowanego parametru samochodu przez Wykonawcę
  Gwarancja posiada nie posiada
44 Okres gwarancyjny oferowanego samochodu określa książka gwarancyjna pojazdu.    
  Ubezpieczenie    
45 Ubezpieczenie OC, AC, NNW  w cenie oferowanego samochodu    

Do pobrania:

 
Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.
 
 
Data publikacji: 16.11.2011 (10:57) Data aktualizacji: 16.11.2011 (10:57)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1215