Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Kampania promocyjno- informacyjna - etap II, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Słupsk: Kampania promocyjno- informacyjna - etap II, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.
Numer ogłoszenia: 54030 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych , ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: pomorskieparki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kampania promocyjno- informacyjna - etap II, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostarczenie elementów związanych z kampanią promocyjno-informacyjną-etap II,zgodnie z realizowanymi zadaniami w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów(Nr postępowania DAO. 251.1.2015) Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe zadania:I.Projekt oprawy graficznej akcji:Bioróżnorodność-poznaj by zachować II.Bannery internetowe III. Plakat na akcję Bioróżnorodność-poznaj by zachować IV.Folder V. Plakat na akcję Święto raka VI. Banner tradycyjny VII. Torby ekologiczne VIII. Racze gadżety IX. Radiową kampanię promocyjną X. Publikację materiału prasowego w gazecie codziennej o zasięgu regionalnym XI. Produkcję animowanego spotu promocyjnego. XII. Wynajem i montaż zestawu namiotów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0, 22.46.00.00-6, 39.29.41.00-0, 79.34.14.00-0, 79.34.00.00-9, 79.34.10.00-6, 79.34.22.00-5, 79.80.00.00-2, 79.82.25.00-7, 79.82.30.00-9, 79.97.00.00-4, 92.21.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku, Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik Nr 3 do SIWZ);
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie co najmniej dwóch głównych usług polegających na przeprowadzeniu działań promocyjnych obejmujących swoim zakresem min. opracowania poligraficzne oraz druk materiałów informacyjnych (plakaty, foldery, banery, gadżety reklamowe) o wartości co najmniej 50.000,00 brutto każda, w okresie ostatnich trzech lat oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te została wykonana należycie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku, Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik Nr 3 do SIWZ);
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku, Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik Nr 3 do SIWZ);
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku, Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik Nr 3 do SIWZ);

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - 2. liczba koncepcji projektu oprawy graficznej Bioróżnorodność-poznaj by zachować(L) - 5
 • 3 - liczba scenariuszy animowanych spotu promocyjnego (S) - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy Załącznik Nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w Załączniku Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty), a w przypadku dokonania przez Zamawiającego wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej - zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach.2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 3. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ oraz strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.: 1) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w Umowie, w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do Umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron Umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których strony Umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji Przedmiotu Umowy. 3)zmiana w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego-możliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu usług niż wskazane w ofercie, a także możliwe jest wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy na etapie realizacji usługi, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. 4) zmiany konieczne są w związku ze zmianami obowiązujących przepisów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.pomorskieparki.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego tj. w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, od poniedziałku do piątku, w godz.7.30 do 15.30, pokój nr.7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, w sekretariacie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Data publikacji: 11.03.2015 (15:22) Data aktualizacji: 11.03.2015 (15:22)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1267