Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Słupsk, 27.03.2015 roku

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Kampanii promocyjno- informacyjnej – etap II, realizowanej w ramach projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, dofinansowanej ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014,  w ramach Programu: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.                                                              

(Nr postępowania DAO. 251.1.2015)

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę: 

SUN&MORE SP ZOO reprezentowaną przez Panią Renata Rot- Barska.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium: cena, liczba koncepcji projektu oprawy graficznej akcji: Bioróżnorodność- poznaj aby zachować” (L)  i liczba scenariuszy animowanego spotu promocyjnego (S) określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 90 punktów.

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium: cena, liczba koncepcji projektu oprawy graficznej akcji: Bioróżnorodność- poznaj aby zachować” (L)  i liczba scenariuszy animowanego spotu promocyjnego (S) i łączną punktację.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena =90 pkt gdzie

1 pkt = 1%

 

Liczba koncepcji projektów oprawy graficznej akcji: Bioróżnorodność- poznaj aby zachować” (L) -  5 %

 - za 2 koncepcje projektu oprawy graficznej – 0 pkt,

- za 3 koncepcji projektu oprawy graficznej – 3 pkt,

- za 4 koncepcji projektu oprawy graficznej – 5 pkt.

 

Liczba scenariuszy animowanego spotu promocyjnego (S) – 5%

- za 2 scenariusze animowanego spotu promocyjnego – 0 pkt,

- za 3 scenariusze animowanego spotu promocyjnego – 3 pkt,

- za 4 scenariusze animowanego spotu promocyjnego – 5 pkt

 

 

C+ L+ S =

 Łączna liczba otrzymanych punktów

 

1

CENTRUM PROMOCJI I REKLAMY REMEDIA, PIOTR FLOREK UL. DOLINA 35, 85-212 BYDGOSZCZ

 

 

36,97

 

 

 

5

 

 

5

 

 

46,97

 

2

SUN& MORE SP. ZOO, UL. RAPACKIEGO 8C, 71-467 SZCZECIN

 

90

 

0

 

0

 

90

 

3

.BRINGMORE ADVERTISING, WŁODZIMIERZ RAJCZYK, UL. ARMII KRAJOWEJ 9A, 41-506 CHORZÓW

 

 

42,39

 

 

5

 

 

5

 

 

52,39

 

4

TRZY DRUGIE, ALEKSANDRA MICHALAK, UL.WOJNICKA 2, 03- 774 WARSZAWA

 

48,27

 

5

 

5

 

58,27

 

5

JERO SP ZOO, AL.JANA CHRYSTIANA SZUCHA 16 LOK.37, 00-582 WARSZAWA

 

-

 

 

-

 

 

-

 

-

 

6

AIKON POZNAŃ, SP ZOO, UL. MIĘDZYBORSKA 27A, 60-162 POZNAŃ

 

26,40

 

5

 

5

 

36,40

 

7

 

SZAREK WYDAWNICTWO REKLAMA, UL. GROTTGERA 19, 76-200 SŁUPSK

 

67,36

 

5

 

5

 

77,36

 

8

 

AMBERMEDIA SP ZOO , UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 53/2, 81-391 GDYNIA

 

46,66

 

5

 

5

 

56,66

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, opisane w rozdziale XVII SIWZ.

 

Data publikacji: 27.03.2015 (14:18) Data aktualizacji: 27.03.2015 (14:18)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 996